Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izrade i održavanja horizontalne saobraćajne signalizacije

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 47, 17.06.2013

GRAD BIJELJINA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 83-1-2-1-345/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: GRAD BIJELJINA
Kontakt osoba: Tomica Stojanović
Adresa: Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1
Poštanski broj: 76300
Opština/Grad: Bijeljina
IDB/JIB: 4400358930002
Telefon: 055233100
Faks: 055210162
Elektronska pošta(e mail):javnab.sobn@gmail.com
Internet adresa(web):www.sobijeljina.org
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao podI.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,BIJELJINA
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada i održavanje horizontalne saobraćajne signalizacije na
području grada Bijeljina,šifra:SKP-29(2 lota)-p1/13
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada i održavanje horizontalnesaobraćajne signalizacije na
području grada Bijeljina,šifra:SKP-29(2 lota)-p1/13
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimanje tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti do 17.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 15,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 17.7.2013. Vrijeme: 13:30
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 17.7.2013. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Administrativna služba Grada Bijeljina
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se dostavlja na zahtjev ponuđača-lično
ponuđaču, putem pošte ili elektronske pošte, a najkasnije u
roku od tri dana od dana prijema zahtjeva. Zahtjev se podnosi
usmeno ili pismeno na adresu ugovornog organa: GRAD
BIJELJINA, Trg Kralja Petra Prvog Karađorđevića broj 1,
76300 Bijeljina,Služba za javne nabavke, investicije i nadzor
ili na faks: 055/210-162 ili putem elektronske pošte:
javnab.sobnŽgmail.com
Uz zahtjev je neophodno predati dokaz o prethodnoj uplati iznosa
od 15,00 KM za tendersku dokumentaciju, na Račun javnih prihoda
grada Bijeljina broj: 555-001-00002959-16 (kod Nove banke AD
Banja Luka filijala Bijeljina) ili Račun javnih prihoda grada
Bijeljina broj: 5520370002677584 (kodHypo Alpe Adria bank),
vrsta prihoda: 729124, Grad Bijeljina 005, buxetska organizacija
9999999 sa nazivom javne nabavke.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada i održavanje horizontalnesaobraćajne signalizacije na
gradskim ulicama području Grada Bijeljina
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada i održavanje horizontalnesaobraćajne signalizacije na
gradskim ulicama području Grada Bijeljina
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
38.461,54 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
GodinudanaoddanazaključivanjaUgovorapado31.12.2013.godine,
apojedinačneuslugećeseizvršitiurokukojićebitidefinisan
pismenim nalogom, a najkasnije do 30 dana od dobijanja naloga
naručioca usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Grad Bijeljina
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada i održavanje horizontalnesaobraćajne signalizacije na
lokalnim i nekategorisanim putevima području Grada Bijeljina
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada i održavanje horizontalnesaobraćajne signalizacije na
lokalnim i nekategorisanim putevima području Grada Bijeljina
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
42.735,04 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
GodinudanaoddanazaključivanjaUgovorapado31.12.2013.godine,
apojedinačneuslugećeseizvršitiurokukojićebitidefinisan
pismenim nalogom, a najkasnije do 30 dana od dobijanja naloga
naručioca usluga
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Grad Bijeljina
(M1-A-8723-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: