Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka usluga izrade Studije izvedivosti prometnog povezivanja razdvojenog teritorija Republike Hrvatske

Izvor: Official Journal of the European Union, 30.07.2014.

Hrvatska-Zagreb: Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza

2014/S 144-259059

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
55545787885
Vončinina 3
Služba(e) za kontakt: Odjel za nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Željka Šarić, dipl. ing. građ.
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 14722585
E-pošta: zeljka.saric@hrvatske-ceste.hr
Telefaks: +385 14722511

Internetska adresa(e):

Adresa profila kupca: www.hrvatske-ceste.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0036891

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Studija izvedivosti prometnog povezivanja razdvojenog teritorija Republike Hrvatske.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 12: Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Teritorij Republike Hrvatske na dijelu koji je razdvojen kopnenim pojasom Republike Bosne i Hercegovine.

NUTS kod HR037

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Studija izvedivosti prometnog povezivanja razdvojenog teritorija Republike Hrvatske.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71241000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Studija izvedivosti prometnog povezivanja razdvojenog teritorija Republike Hrvatske.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 250 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 1. Obvezni razlozi isključenja
Javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima:
1.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b.), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona;
1.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza (primjerice u postupku predstečajne nagodbe);
1.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno odjeljku 4. – Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata, Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).
2. Ostali razlozi isključenja
Javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima:
2.1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
2.2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
2.3. ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način. Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti
1.1. Ponuditelj mora u ponudi dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Ponuditelj je obvezan dostaviti sljedeće dokumente i zadovoljiti minimalne razine financijske sposobnosti:
2.1. dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON-2/SOL-2 ili slično) kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta, odnosno da račun u trenutku izdavanja dokumenta nije blokiran te da broj dana blokade računa u proteklih 6 mjeseci ne smije biti dulji od 30 dana računajući najdalje 6 mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je poslan poziv za nadmetanje.
2.2. izjavu o ukupnom prometu gospodarskog subjekta i za područje njegove djelatnosti u koje spada predmetna nabava, u 3 posljednje dostupne financijske godine (2011., 2012. i 2013.).
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Prosječni ukupni promet mora biti minimalno 4 500 000 HRK čime gospodarski subjekt dokazuje financijsku sposobnost obavljanja poslova u obimu traženom predmetom nabave.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Ponuditelj je obvezan dostaviti sljedeće dokumente i zadovoljiti minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti:
3.1. Popis ugovora o uslugama izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini, s iznosom i datumom pružene usluge, te nazivom druge ugovorne strane, naručitelja u smislu Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) ili privatnog subjekta;
3.2. popis tehničkih stručnjaka sa životopisom koji će biti uključeni u ugovor;
3.3. obrazovne i stručne kvalifikacije pružitelja usluge i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, posebice osobe ili osoba odgovornih za pružanje usluga:
— Voditelj studije (Team leader) – 1 stručnjak iz područja prometnog planiranja (transport planing) s priloženim životopisom i minimalno 10 godina iskustva na poslovima izrade studije izvedivosti/opravdanosti za projekte cestovne prometne infrastrukture, od kojih najmanje jedna mora biti za investiciju cestovne infrastrukture vrijednosti minimalno 50 mil. EUR (Major Project), a koja je kandidirana i odobrena za financiranje iz EU fondova.
Uz životopis potrebno je priložiti izjavu, potpisanu od navedenog stručnjaka i ovjerenu od strane gospodarskog subjekta čiji je stručnjak zaposlenik, da će taj stručnjak biti angažiran na poslovima koji su predmet ovog postupka nabave.
— Stručnjak za projektiranje prometnica (Road design expert) – minimalno 1 dipl. ing. građ. koji mora dostaviti ispravu/diplomu o završenom stupnju obrazovanja ili ekvivalentnu ispravu/diplomu sa stupnjem stručnosti i obrazovanja države izdavatelja i životopis s minimalno 10 godina iskustva na poslovima projektiranja tj. izrade idejnih ili glavnih projekata državnih cesta ili autocesta u duljini dionice minimalno 20 km, a koji sadrže složene inženjerske konstrukcije (mostovi, vijadukti, tuneli…).
Uz ispravu/diplomu i životopis potrebno je priložiti izjavu, potpisanu od navedenog/navedenih stručnjaka i ovjerenu od strane gospodarskog subjekta čiji je stručnjak zaposlenik, da će taj stručnjak biti angažiran na poslovima koji su predmet ovog postupka nabave.
Stručnjak za projektiranje objekata (Structure design expert)– minimalno 1 dipl. ing. građ. koji mora dostaviti ispravu/diplomu o završenom stupnju obrazovanja ili ekvivalentnu ispravu/diplomu sa stupnjem stručnosti i obrazovanja države izdavatelja i životopis s minimalno 10 godina iskustva na poslovima projektiranja objekata tj. izrade idejnog ili glavnog projekta objekta u duljini minimalno 400 m (most, vijadukt) na državnim cestama ili autocestama.
Uz ispravu/diplomu i životopis potrebno je priložiti izjavu, potpisanu od navedenog/navedenih stručnjaka i ovjerenu od strane gospodarskog subjekta čiji je stručnjak zaposlenik, da će taj stručnjak biti angažiran na poslovima koji su predmet ovog postupka nabave.
— Stručnjak za analizu koristi i troškova (Transport economist) – minimalno 1 dipl. ing. građ./dipl. ing. prom./dipl. oec. koji mora dostaviti ispravu/diplomu o završenom stupnju obrazovanja ili ekvivalentnu ispravu/diplomu sa stupnjem stručnosti i obrazovanja države izdavatelja i životopis s minimalno 5 godina iskustva na poslovima izrade studije izvedivosti/opravdanosti za cestovnu infrastrukturu, od kojih najmanje jedna mora biti za investiciju cestovne infrastrukture vrijednosti minimalno 50 mil. EUR (Major Project), a koja je kandidirana i odobrena za financiranje iz EU fondova.
Uz ispravu/diplomu i životopis potrebno je priložiti izjavu, potpisanu od navedenog/navedenih stručnjaka i ovjerenu od strane gospodarskog subjekta čiji je stručnjak zaposlenik, da će taj stručnjak biti angažiran na poslovima koji su predmet ovog postupka nabave.
Stručnjak za ekologiju i zaštitu okoliša – minimalno 1 dipl. ing. prirodne, tehničke ili biotehničke struke koji mora dostaviti ispravu/diplomu o završenom stupnju obrazovanja ili ekvivalentnu ispravu/diplomu sa stupnjem stručnosti i obrazovanja države izdavatelja i životopis s minimalno 5 godina iskustva na poslovima zaštite okoliša i prirode koji uključuje SUO i Naturu 2000 za projekte sa prekograničnim utjecajem i najmanje jednu od slijedećih direktiva: Okvirnu direktivu za vode (2000/60/EC) i/ili Okvirnu direktivu za strategiju mora (MSFD 2008/56/EC).
Uz ispravu i životopis potrebno je priložiti izjavu, potpisanu od navedenog/navedenih stručnjaka i ovjerenu od strane gospodarskog subjekta čiji je stručnjak zaposlenik, da će taj stručnjak biti angažiran na poslovima koji su predmet ovog postupka nabave.
Pravni stručnjak – minimalno 1 dipl. iur. koji mora dostaviti ispravu/diplomu o završenom stupnju obrazovanja ili ekvivalentnu ispravu/diplomu sa stupnjem stručnosti i obrazovanja države izdavatelja i životopis iz kojeg je jasno vidljivo da je stručnjak iz područja međunarodnog prava mora i UN konvencije o pravu mora.
Uz ispravu i životopis potrebno je priložiti izjavu, potpisanu od navedenog/navedenih stručnjaka i ovjerenu od strane gospodarskog subjekta čiji je stručnjak zaposlenik, da će taj stručnjak biti angažiran na poslovima koji su predmet ovog postupka nabave.
3.4. izjavu o prosječnom godišnjem broju radnika pružatelja usluga i broju voditeljskog osoblja u posljednje 3 godine.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Uz ovaj popis potrebno je priložiti potvrdu o uredno pruženoj usluzi na izradi studije izvedivosti (Feasibility Study) za projekte koji su kandidirani i odobreni za financiranje iz EU fondova za cestovne projekte koji sadrže složene inženjerske konstrukcije-na 1 ugovoru minimalnog iznosa 2 250 000 HRK ili 2 ugovora čiji je zbroj financijskih iznosa izvršenih usluga minimalno 2 250 000 HRK.
Napomena 1: najmanje 1 od traženih stručnjaka mora imati iskustvo na izradi studija izvedivosti/opravdanosti koje su uključivale projekte prometne infrastrukture sa problematikom vezanom uz pitanja Schengenske pravne stečevine (međudržavna suradnja).
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije niže navedene

1. Tehnički dio ponude – 70 bodova. Značaj 0

2. Financijski dio ponude – 30 bodova. Značaj 0

 

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
459/800-14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
8.9.2014 - 11:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
Drugo: Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a ukoliko se radi o dokumentu koji je izvorno na stranom jeziku, osim što se mora dostaviti preveden na hrvatski jezik, mora se dostaviti i izvorni dokument na izvornom jeziku.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 8.9.2014 - 11:00

Mjesto:

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
28.7.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: