Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga servisiranja i popravke ostalih motornih vozila RC Mostar

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 62, 11.08.2014

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 254-1-2-1-393/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
Kontakt osoba: ERVINA SAMARDŽIĆ
Adresa: BANA LAZAREVIĆA BB
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401711930000
Telefon: 051335100
Faks: 051335101
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 30.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ponovni otvoreni postupak prikupljanja ponuda za vršenje usluga
servisiranja i popravke ostlih motornih vozila RC Mostar
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u tenderskoj
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kao u tenderskoj
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kao u tenderskoj
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Operativni troškovi, učešće: 10,00 %
3. Garancija za izvršene radove, učešće: 10,00 %
4. Rok izvršenja usluge, učešće: 10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.9.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 9.9.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.9.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: UIO, Središnji ured, Ul.Bana Lazarevića bb, Banja Luka
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
TD dobavljači mogu preuzeti u UIO, na navedenoj adresi, ili
poštom na zahtjev ponuđača, uz prezentiranje uplate nepovratnog
novčanog iznosa od 10 KM, svakim radnim danom od 8,00-14,00
h, a najkasnije do 02.09.2014.godine.
Uplatu naknade za otkup TD vršiti u skladu sa Naredbom o o
uplatnim računima za administrativne takse "Službeni glasnik BiH"
broj 19/14, kako slijedi:
Vrsta uplate - za svaku uplatu treba biti "0"
Vrsta prihoda - 722578
Opština treba sadrži šifru opštine prebivališta sjedišta uplatioca
Budžetska organizacija - 1601001
Poziv na broj "0"
Nazivi i brojevi uplatnih računa za administrativne pristojbe su;
JRT Trezor BiH - Depozitni račun,
Broj računa:
3380002210018390 UniCredit Bank d.d. Mostar
5520040002547572 Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka
5517902220404858 Unikredit banka a.d. Banja Luka
1610000010751006 Raiffaisen Banka.
(A-12582-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: