Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka usluga javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnoj brodskoj liniji 501 Brodarica - Krapanj i obratno

Izvor: Official Journal of the European Union, 04.09.2014.

Hrvatska-Split: Usluge transporta vode

2014/S 169-300583

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Agencija za obalni linijski pomorski promet
27735395987
Ulica grada Antofagaste 6
Služba(e) za kontakt: Služba za tehničko - operativne poslove
Na pažnju (osoba za kontakt): kap. Ivan Jelavić
21000 Split
HRVATSKA
Telefon: +385 21329370
E-pošta: info@agencija-zolpp.hr
Telefaks: +385 21329379

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.agencija-zolpp.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0040978

Daljnje podatke daje: Agencija za obalni linijski pomorski promet
27735395987
Ulica grada Antofagaste 6
Služba(e) za kontakt: Služba za pravne, kadrovske, opće i koncesijske poslove
Na pažnju (osoba za kontakt): Paula Vidović
21000 Split
HRVATSKA
Telefon: +385 21329370
E-pošta: paula.vidovic@agencija-zolpp.hr
Telefaks: +385 21329379
Internetska adresa: www.agencija-zolpp.hr

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Agencija za obalni linijski pomorski promet
27735395987
Ulica grada Antofagaste 6
Služba(e) za kontakt: Odsjek za analitiku, statistiku i komunikacije
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivana Stanić
21000 Split
HRVATSKA
Telefon: +385 21329370
E-pošta: info@agencija-zolpp.hr
Telefaks: +385 21329379
Internetska adresa: www.agencija-zolpp.hr

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstva ili druga državna ili federalna tijela, uključujući njihove područne ili lokalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Drugo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnoj brodskoj liniji 501 Brodarica - Krapanj i obratno.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 19: Usluge prijevoza vodenim putovima
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Luke Brodarica i Krapanj.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnoj brodskoj liniji 501 Brodarica - Krapanj i obratno.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

60600000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Procijenjena vrijednost nabave godišnje iznosi 469 741,60 HRK.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 818 449,60 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Početak 1.1.2015. Završetak 31.12.2020

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njene valjanosti. Jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelji su dužni dostaviti u obliku mjenice bez protesta u korist Javnog naručitelja u iznosu od 140 000 HRK. Jamstvo, ukoliko je neiskorišteno, vratit će se ponuditelju neposredno nakon završetka postupka javne nabave.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Iz postupka javne nabave javni naručitelj isključiti će natjecatelja ili ponuditelja:
1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/1997, 27/1998, 50/2000, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008, 57/2011, 77/2011, 143/2012).
Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe),
Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:
— potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
— važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezni uprave o stanju duga, ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.
3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno odredbama ZJN.
Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 1. od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu, može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ovoga stavka, ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 1.
U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Pri tome izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor ili dio ugovora, natjecatelj ili ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelja. U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Javni ponuditelj dokazuje financijsku sposobnost sljedećim dokumentima:
1. podaci o bonitetu;
2. podaci o solventnosti, te bilancu i račun dobiti i gubitka (osim za novoosnovana društva i obrte) nakon godine dana poslovanja;
3. potvrdu nadležnog tijela o plaćenim porezima i doprinosima za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
4. potvrdu o redovitom plaćanju naknada državnim, županijskim i lokalnim lučkim upravama na čijem području se raspisuje natječaj/sklapa ugovor za pojedinu liniju, Hrvatskom registru brodova, odnosno priznatoj organizaciji, te trgovačkom društvu Plovput d.o.o.;
5. ovjerenu potvrdu o urednom dosadašnjem ispunjavanju obveza koje su proizlazile iz ugovora o javnoj usluzi, u slučajevima prethodnog iskustva brodara u obavljanju usluge javnog prijevoza u obalnom linijskom pomorskom prometu.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Ugovor za obavljanje javne usluge prijevoza može se sklopiti samo s brodarom Europske zajednice kako je definirano Uredbom (EEZ) br. 3577/92 koji ispunjava sljedeće uvjete:
1. da je u upisnom listu broda s kojim namjerava obavljati javni prijevoz upisana kao kompanija kako je definirano odredbama posebnog zakona;
2. da ponudi brod koji odgovara lukama pristajanja (gaz, ukcaj, iskrcaj itd.);
3. da je brod iz točke 2. ovoga članka upisan u odgovarajući upisnik trgovačkih brodova u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije;
4. da brod ispunjava propisane tehničke uvjete sukladno članku 13. ovoga Zakona;
5. da su članovi posade broda državljani Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije koji imaju sklopljen ugovor o radu s brodarom, a isti se temelji na radnim i socijalnim standardima utvrđenim u Nacionalnom kolektivnom ugovoru;
6. da svi članovi posade broda koji su zaduženi za poslove sigurnosti putnika (muster lista) govore hrvatski jezik, što se dokazuje potvrdom ovlaštenog učilišta.
Prilikom podnošenja ponude ponuditelj može priložiti rješenje nadležne lučke kapetanije o predbilježbi upisa broda, odnosno upisa broda u gradnji i potvrdu o usklađenosti za kompaniju izdanu od strane ovlaštene organizacije umjesto uvjeta iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka, a te uvjete mora ispuniti do roka utvrđenog ugovorom.
Brodar je dužan za vrijeme cijelog trajanja ugovora osigurati da brodar, brod i posada zadovoljavaju sve propisane uvjete za obavljanje obalnog linijskog pomorskog prijevoza.
Osim uvjeta propisanih ovim Zakonom, brodar, brod i posada moraju zadovoljavati i druge uvjete utvrđene propisima kojima se uređuje pomorska plovidba uključujući i uvjete u pogledu broja i sastava posade, radnog jezika te životnih i radnih uvjeta na brodovima u obalnoj i otočnoj kabotaži.
Za obavljanje javnog prijevoza brodovi moraju, pored uvjeta propisanih Zakonom, ispunjavati i sljedeće dodatne tehničke uvjete:
1. putnički brod, osim brzog putničkog broda, mora biti osposobljen za prijevoz opasnih tereta ako je primjenjivo;
2. putnički brod mora imati uspostavljen integrirani sustav za postupanje u izvanrednim situacijama sukladno rezoluciji Međunarodne pomorske organizacije;
3. Brodar mora imati potvrdu o usklađenosti izdanu od priznate organizacije, kojom dokazuje da preuzima odgovornost kompanije, ako je primjenjivo.
Udaljenost relacije u jednom smjeru : 0,2 NM
Minimalna brzina broda: 8,0 čv.
Maksimalno vrijeme trajanja putovanja u jednom smjeru: 5 min.
Minimalni kapacitet broda: 40 putnika.
Očekivani broj putnika godišnje: 98 500 putnika.
Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 1.940 NM
Brodar je dužan osigurati zamjenski brod. Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju je 12 h.
Nije dozvoljeno odstupanje kapaciteta zamjenskog broda od traženog.
Minimalna učestalost je 88 polazno povratnih putovanja tjedno u izvansezoni te 106 u sezoni.
Ispunjavanje uvjeta iz članka. 13. Zakona kao i dodatnih tehničkih uvjeta brodar koji upravlja putničkim brodom hrvatske državne pripadnosti dokazuje:
1. za putnički brod Svjedodžbom o sigurnosti putničkog broda izdanu sukladno Direktivi 2009/45 kako je izmijenjena i dopunjena, te ostalim ispravama sukladno zakonu kojim se
uređuje pomorska plovidba;
2. Dozvolom za rad brzog putničkog broda izdanoj sukladno točki 1.9.3 Međunarodnog pravilnika o sigurnosti brzih brodova, ako je primjenjivo;
3. Uvjerenjem kojim se dokazuje sposobnost broda za prijevoz opasnih tereta, ako je primjenjivo;
4. Dokazom o uspostavljenom integriranom sustavu za intervenciju u izvanrednim situacijama;
5. potvrdom da brod udovoljava uvjetima tehničkih pravila koja popisuju posebne zahtjeve za stabilitet u odnosu na značajnu visinu vala;
6. Svjedodžbom ili Uvjerenjem o najmanjem broju članova posade izdanom od nadležne lučke kapetanije koja vodi upisnik broda za brodove hrvatske državne pripadnosti, odnosno
odgovarajuću drugu potvrdu lučke kapetanije na čijem području se odvija linija za brodove koji viju zastavu druge države članice EU;
7. odobrenjem za plovidbu na redovnoj liniji od strane lučke kapetanije sukladno važećim propisima o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe;
8. kopijom Općeg plana broda;
9. tlocrtom garažnog prostora s ucrtanim prostorom za vozila, te označenim visinama u garaži za Ro-Ro putnički brod, sukladno članku 3. stavku 7. ovog Pravilnika.
Brod na koji se ne primjenjuju odredbe Glave X SOLAS Konvencije kako je izmijenja i dopunjena mora imati uspostavljen sustav upravljanja sigurnošću i zaštitom okoliša kako je to
propisano Tehničkim pravilima.
Odobrenje za plovidbu na redovnoj liniji izabrani pružatelj javne usluge prijevoza dužan dostaviti prije sklapanja ugovora,odnosno prije datuma njegove primjene, ako je tako ugovoreno, a u svakom slučaju prije početka odvijanja prijevoza
Pored navedenog, kada brod kojim upravlja brodar države članice EU nije brod hrvatske države pripadnosti, brodar je dužan dostaviti i:
1. Ispravu izdanu od nadležnih tijela države zastave broda kojom se potvrđuje da je brod sposoban obavljati kabotažu u državi čiju zastavu vije;
2. Potvrdu Ministarstva da brod udovoljava uvjetima za obavljanje kabotaže u Republici Hrvatskoj, propisne posebnim propisom.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije niže navedene

1. ekonomsko - financijski elementi sukladno člancima 5.-10. Uredbe o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN, br. 31/14). Značaj 50

2. tehnički elementi sukladno člancima 5.-10. Uredbe o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN, br. 31/14). Značaj 50

 

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
VN 2/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
13.10.2014 - 12:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 13.10.2014 - 12:00

Mjesto:

Agencija za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21 000 Split.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
Ponuda mora biti sačinjena sukladno odredbama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN, br. 33/06, 38/09, 87/09, 18/11 i 80/13), Uredbe o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN, br. 31/14), Pravilniku o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN, br. 26/14) i Pravilniku o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj (NN, br. 56/14) te dokumentaciji za nadmetanje.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje u roku deset dana i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji;
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda;
4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/4
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.5)Datum slanja ove objave:
2.9.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: