Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.12.2020. 08:48

(pregovarački postupak) Nabavka usluga projektiranja izgradnje (izmještanja) ceste M5, dionica Izačić - Kamenica, Glavni projekat trase

Izvor: Akta.ba, 06.05.2020.

Broj: 01-02.1- 4849-1/20-GK

Datum: 05.05.2020.god

 

Za: IPSA Institut d.o.o. Sarajevo N/r: direktor

Adresa: Put života bb 71000 Sarajevo

Faks: 033 276 355

 

Predmet: Poziv za dostavu ponude za usluge projektiranja

Izgradnja (izmještanje) ceste M5, dionica Izačić - Kamenica, Glavni projekat trase (Uskladivanje predinjera, prevođenje i Isporuka 5 primjeraka )

U ime JP Ceste Federactje Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo pozivamo vas da dostavite ponudu u pregovaračkom postupku javne nabave predmetnih usluga.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa sa Zakonom o javnim nabavama („Službeni

glasnik Bosne i Hercegovine" br. 39/14), i ovim pismom poziva, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakononi i ovim pisrnom poziva.

 

1.  Predmet nabavke.

1.1 Predmet javne nabavkeje obavljanje usluga projektiranja: Izgradnja (izmještanje) ceste M5, dionica Izačić - Kamenica, Glavni projekat trase (UsklatHvanje predmjera sa Smjemicama, Prevođenje projektne đokumentaeije na engleski i Isponika 5 primjeraka kompietne projektne dokumeniucij sa nsklađeniui i prevecienitn prechnjerima)

1.2. Planirani period obavljanja usluga je 60 dana od dana zakljucivanja ugovora.

1.3. Lokacija pružanja usluga je područje grada Bihaća.

 

2. Uslovi za učešće i potrcbni dokazi

2.1 Dobavljač treba ispunjavati sljedeće uvjete:

a) Dobavljač mora biti registriran za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabavke -(dokaz: ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar, tli drugog dokumenta u skladu sa važećim propisima, kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca);

b) Dobavljač mora ispunjavati uvjete iz članka 45, Stav 1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni giasnik BiH" broj 39/14) - (uvjeti koji se odnose na stečaj ili likvidaciju ili neplaćanje poreza ili obaveznih osiguranja) - (dokaz: izjava dobavljača prema obrascu -Апех 2);

c) Tehnička i profesionalna sposobnost dobavljača treba garantirati ispravno izvršenje ugovora.-(dokaz: izjava dobavljača prema obrascu - Апех 3 sa prilozima );

d) Dobavljač moraju dostaviti izjavu vezanu za član 52. Zakona-(dokaz: izjava dobavljača prema obrascu - Апех 4).

 

2.2 Dobavljač treba uz ponudu dostaviti traženu dokumentaciju. Tražene izjave trebaju biti ovjerene pečatom i sa potpisom ovlaštenog lica dobavljača.

2.3 Tenderska dokumentacija biće dostavljena e-mail-om.

 

3. Priprema ponude

3.1 Dobavljač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem svoje ponude.

3.2 Dokumentacija ponude treba da sadrži:

•           Zvanična ponuda (popratno pismo prema zadatom obrascu),

•           Cijena ponude (prema zadatom obrascu),

•           Obiin Ustuga (paraflran na svakoj strani od strane ovlaštenog lica)

•           Dokmnenti kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz tačke 2. [. Poziva,

•           Nacrt ugovora popunjen i parafiran od strane ovlaštenog iica,

•           Uvjeti ugovora parafirani od strane ovlaštenog lica.

 

3.3 Sve cijene trebaju uključiti pripadajuće poreze i doprinose koje plaća dobavljač.

3.4  Ponuda se dostavlja na adresu: JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Terezija 54, 71000 Sarajevo Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom.

Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama.

Pomida se dostavlja u originalu i I (jednoj) kopiji, na kojima će jasno pisati: "ORIGINAL PONUDA" i "K.OPIJA PONUDE". Original ponude i kopija trebaju biti zapečaćene u neprovidnoj koverti, sa potpisom ili pečatom ponuđača, imenom i adresom ponuđača, na kojoj će stajati: "Ponuda za obavljanje usluga : Izgradnja (izmjeŠtanje) ceste M5, (lionica Izačić -Kamenica, Glavni projekat trase (Uskladivanje predmjera, prevođenje i Isporuka 5 primjeraka)

3.5Detaljnije informacije vezane za predmetni zahtjev možete dobiti od kontakt osobe: Gordana Kvasina, dipl.ing.građ., tel: (033) 563-467, faks: (033) 250-400,

e-mail: kgordana@jpcfbih.ba

Branka Mujezinović.dipl.ecc,, tel:f033)563-5i KFax:(033)250-400. e-mail: bnnijezinovic@jpcfbih.ba

 

4. Rok za dostavljanje ponuda

Krajnji rok za dostavu ponude na protokol ugovornog organa je 15.05.2020. godine do 12.00 sati. Otvaranje ponuda će se održati istog dana u 12,15 sati.

 

5. Kriterij dodijele ugovora

Nakon analize i pregleda ponude, pontida se prihvaća ili se vode pregovori koji se odnose na prijedlog cijene ili ponudu, poštujući princip najefikasnijeg korištenja javnili sredstava.

 

https://jpdcfbh.ba/assets/files/PPMSmBXxSL-4849-u-20-gkpdf.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: