Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.12.2020. 13:45

Nabavka hotelskih i ugostiteljsko restoranskih usluga

Izvor: Akta.ba, 16.12.2020.

SLUŽBA ZA FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVENE

I KOMERCIJALNE POSLOVE

Odjeljenje nabavke

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU PRUŽANjA HOTELSKIH

I UGOSTITELjSKIH USLUGA

 

Ugovorni organ: A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina

Adresa: Hajduk Stanka broj 20

JIB: 4400307860000

Telefon: 055-226-460

Veb adresa: www.bnvodovod.com

 

 

1.Vrsta postupka

Postupak nabavke će se obaviti shodno članu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. gl. BiH“, broj 39/14- u daljem tekstu: ZJN) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B. Zakona o javnim nabavkama („Sl. gl. BiH“ broj 66/16).

Ovim Pozivom se pozivate da uzmete učešće u postupku pružanja hotelskih i ugostiteljskih-restoranskih usluga za potrebe ugovornog organa i dostavite Vašu ponudu/cjenovnik na osnovu ovog poziva i Godišnjeg poziva za usluge iz Aneksa II dio B Zakona za 2020. godinu, broj: 2990/19 od 13. decembra 2019. godine, objavljenog na zvaničnom sajtu ugovornog organa.

 

 

2.Predmet nabavke

Predmet nabavke čini pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga koje se sastoje od:

1.Usluge hotelskog smještaj (sukcesivno izvršenje usluga)

2.Restoranskih usluga (sukcesivno izvršenje usluga)

Jedinstveni rječnik javne nabavke:

55100000-1 Hotelske usluge

55300000-3 Usluge restorana i usluge posluživanja hranom

Nabavka je predviđena Planom nabavke za 2020. godinu, Specifikacija 45, pod rednim brojem 8.

Procijenjena vrijednost nabavke je do 50.000,00 KM.

Nabavka je pokrenuta Odlukom  o pokretanju postupka nabavke pružanja hotelskih i ugostiteljskih-restoranskih usluga, broj: UD- 2624-1/20 od 14. decembra 2020. godine.

 

2.1. Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije

1.Nabavka ugostiteljskih usluga restoranskog tipa prema Specifikaciji 1:

-Usluge posluživanja hrane (posluživanje obroka)

-Usluga posluživanja pića i ostalih priloga.

2.Nabavka ugostiteljskih usluga hotelskog tipa prema Specifikaciji 2:

-Usluge posluživanja hrane, pića i ostalih priloga

-Usluge hotelskog smještaja (noćenja)

 

Nabavka hotelskih i ugostiteljskih usluga je za potrebe ugovornog organa iz fonda reprezentacije u okviru kojih se podrazumijeva nabavka usluge menia (doručak, ručak, večera) i usluga smještaja (noćenja) za zaposlene u ugovornom organu, goste i druga lica kojima ugovorni organ ukazuje gostoprimstvo po osnovu profesionalne i poslovne saradnje u ugostiteljskim objektima na teritoriji Grad Bijeljina za poslovnu 2020. godinu.

Vršenje hotelskih i ugostiteljskih usluga za potrebe A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina je  sukcesivno – po potrebi, kako u  u ugostiteljskim objektima u gradskoj zoni tako i u prigradskoj zoni.

 

3. Period za koji se zaključuje ugovor

Predmetna usluga će se pružati sukcesivno, u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci računajući od dana zaključenja ugovora, a najduže do zaključenja novog ugovora za pružanje usluga u narednoj godini 2021. godini.

Za pojedinačne usluge plaćanje će se vršiti na osnovu zaključenog ugovora po  narudžbenici – računu, u toku 2020. godine i 2021. godine, odnosno u periodu važenja i realizacije ugovora.

Ugovorni organ će po završenom postupku, račune za izvršenu uslugu izvijestiti u skladu sa članom 74. stav (2) ZJN.

 

 

4.Kriterijum za dodjelu ugovora

Ugovorni organ dodjeljuje ugovor na osnovu kriterijuma najniža cijena u skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ugovorni organ će izbor između prijavljenih ponuđača za konkretnu uslugu vršiti na osnovu svojih potreba, cijeneći specifičnost i kvalitet.

Ukoliko budu neophodni pregovori, odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge će se donijeti nakon okončanih pregovora.

 

 

5.Uslovi za kvalifikaciju koje ponuđači trebaju ispuniti

Ponuđači trebaju biti registrovani za vršenje predmetne usluge i isti su  odgovorni za ispravnost hrane, pića i smještaja, što su dužni dokazati u skladu sa ovim pozivom.

 

4.1. U svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđač je dužan dostaviti tražene dokumente prema članu 46. Zakona o javnim nabavkama BiH kako slijedi:

4.1.1. Ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar ili aktuelni - važeći izvod iz sudskog registra za pravna lica (obavezan upis tražene djelatnosti) sa svim prilozima, ili izvod iz registra preduzetnika na osnovu koga se nedvosmisleno može zaključiti da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet konkretne javne nabavke. Kopija traženog dokumenta mora biti ovjerena od strane nadležnih organa jedinice lokalne samouprave ili javnog notara ili drugih nadležnih državnih organa.

4.1.2. Kopiju potvrde o registraciji kod nadležne poreske uprave (JIB). (ne mora biti ovjerena)

4.1.3. Kopiju Uvjerenja /Potvrde o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost (PDV broj) ili Izjavu ukoliko nije obaveznik kojom potvrđuje da nije poreski obaveznik indirektnih poreza. ( ne mora biti ovjerena)

 

4.2. U svrhu dokazivanja prava na obavljanje tehničke i profesionalne sposobnosti prema članu 50. ZJN BiH, ponuđač je dužan dostaviti traženi dokumente kako slijedi:

4.2.1. Izjavu u vezi člana 50. tačka e) ZJN, u formi i na način koji propisuje Agencija podzakonskim aktom ( Izjava u prilogu).

4.2.2. Ponuđač je dužan, uz ponudu, dostaviti i dokaze u formi Izjave  o udaljenosti hotelskih i ugostiteljskih objekata i raspoloživim kapacitetom u gradskoj zoni i na periferiji Grada Bijeljina.

4.2.2.1. Ponuđač koji dostavlja ponudu za Ugovor o nabavci hotelskih i ugostiteljskih-restoranskih usluga u gradskoj zoni, uz ponudu treba da dostavi sljedeće dokaze:

-Izjavu o udaljenosti ugostiteljskog objekta, kojom tvrdi da je njegov objekat udaljen najviše do 1000 metara od sjedišta ugovornog organa, ulica Hajduk Stanka broj 20 Bijeljina (da je u gradskoj zoni).

-Izjavu kojom tvrdi da njegov ugostiteljski objekat raspolaže kapacitetom od minimalno 100 mjesta.

4.2.2.2. Ponuđač koji dostavlja ponudu za Ugovor o nabavci hotelskih i ugostiteljskih-restoranskih usluga na periferiji grada Bijeljina, uz ponudu treba da dostavi sljedeće dokaze:

-Izjavu o udaljenosti ugostiteljskog objekta, kojom tvrdi da je njegov objekat udaljen najviše do 10 kilometara od sjedišta ugovornog organa, ulica Hajduk Stanko 20, Bijeljina (da je u prigradskoj zoni).

-Izjavu kojom tvrdi da njegov objekat raspolaže kapacitetom od minimalno 100 mjesta.

4.2.2.3. Ponuđač koji dostavlja ponudu za ugovor o nabavci ugostiteljskih-restoranskih usluga u gradskoj zoni, uz ponudu treba da dostavi sljedeće dokaze:

-Izjavu o udaljenosti ugostiteljskog objekta, kojom tvrdi da se njegov ugostiteljski objekat sa prirodnim ambijentom (baštom) nalazi u gradskoj zoni udaljenosti do 4 kilometra od sjedišta ugovornog organa, ulica Hajduk Stanka 20, Bijeljina. 

-Izjavu kojom tvrdi da njegov ugostiteljski objekat raspolaže kapacitetom od minimalno 20 do 100 mjesta. potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštenog lica  ponuđača. 

Sve izjave trebaju biti potpisane i ovjerene od strane ovlaštenog lica ponuđača.

Ponuđač je obavezan obrazložiti svako odstupanje od poziva i specifikacije.

 

4.3.  DISKVALIFIKACIJA

Što se tiče diskvalifikacije po osnovu sukoba interesa ili korupcije ponuđači trebaju ispuniti sljedeći uslov:

a) da kandidat /ponuđač dokaže da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama navedenim u članu 52. stav 2) Zakona o javnim nabavkama BiH, te da se navedeno ne odnosi na njega.

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti dokaz:

4.3.1. Izjava u vezi člana 52.stav 2. ZJN koja se odnosi na diskvalifikaciju po osnovu sukoba interesa ili korupcije u formi i na način koji propisuje Agencija podzakonskim aktom, ovjerena kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili javnog notara ili drugih nadležnih državnih organa.  (Izjava u prilogu)

 

6.Zahtjevi po pitanju jezika

 

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavi ponuđač mogu biti napisani na drugom jeziku pod uslovom da se uz njih dostavi zvaničan prevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda.

 

7.Sadržaj i zahtjevi vezani za ponudu

Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponuda.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene tako da su vidljive i potvrđene potpisom lica ovlaštenog od strane ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsti uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Sve ponude moraju biti numerisane tako da je vidljiv redni broj stranice.

Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponuda na isti način kao i osnovnu ponudu sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i /ili dopuni ponude, takođe može u istom roku pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude, s tim da se navedena izjava dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda sa obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude.

Alternativna ponuda nije dozvoljena.

Blagovremenom ponudom se smatraju ponude koje su do isteka roka za podnošenje ponuda prispjele na protokol ugovornog organa bez obzira na način i vrijeme slanja. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane već će se neotvorene vratiti ponuđaču.

Ponuđač svoju ponudu dostavlja u originalu na kojoj će jasno pisati: “ORIGINAL PONUDA”. Original ponude trebaju biti zapečećene u neprovidnoj  koverti sa pečatom ili potpisom  ponuđača, imenom i adresom ponuđača, na kojoj će stajati: „Ponuda za nabavku pružanja hotelskih i ugostiteljskih-restoranskih usluga - NE OTVARAJ“.

Koverte , ulica Hajduk Stanko 20,  Bijeljina.

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

-Naziv i adresa ugovornog organa,

-Naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

-Evidencijski broj nabavke,

-Naziv predmeta nabavke,

-Naznaka „NE OTVARAJ“.

 

8.Mjesto i datum otvaranja ponuda

Ponuda/cjenovnik se dostavlja najkasnije do 30. decembra 2020. godine do 12:00 časova u prostorijama ugovornog organa- A.D. “Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina, ulica Hajduk Stanka 20, 76300 Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Otvaranje ponuda će se obaviti 30. decembra 2020. godine u 13:00 časova u velikoj sali u upravnoj zgradi Društva, sala broj 19. Ugovorni organ će prihvatiti mišljenje i prijedloge ponuđača uredno i blagovremeno dostavljeno putem imejla kontakt osobi gospodinu Milanu Paniću.

 

9.Kontakt podaci

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima je  Milan Panić, 055-226-460 lokal 80, e-mail: milan.panic@bnvodovod.com ili Srđan Ljuboja, 055-226-460 lokal 84, e-mail: srđan.ljuboja@bnvodovod.com

Ovaj poziv se može preuzeti sa zvanične internet stranice ugovornog organa, na kojoj je objavljen poziv: www.bnvodovod.com .

 

S obzirom da ugovorni organ ne raspolaže podacima o tome koji su ponuđači preuzeli poziv sa navedene internet stranice, za sve eventualne izmjene, dopune ili pojašnjenja Poziva za dostavljanje ponuda, će biti objavljenje na istoj stranici, te će se ponuđači smatrati obavještenjem o navedenom sa danom objave izmjene.

Ponuđači  koji preuzmu poziv dužni su obavjestiti Ugovorni organ o namjeri učešća u postupku nabavke s obzirom da ugovorni organ zadržava pravo pregovora ukoliko se pojave dva ili više ponuđača za istovrsnu uslugu u istoj zoni.

 

Službena zabilješka:

Sačinila: ________,  Danijela Plakalović, dipl. pravnik, saradnik za nabavke, Odjeljenje nabavke;

Kontrolisao:__________, Srđan Ljuboja, dipl. ekonomista, šef Odjeljenja nabavke;

 

Saglasan: _____________ Goran Martić, master ekonomije, rukovodilac Službe za finansijsko -računovodstvene i  komercijalne poslove;

 

Broj: 2624-2/20

Bijeljina, 15.novembar 2020. godine

 

                                                                                               IZVRŠNI DIREKTOR  

                                                                                           __________________________            

                                                                                           Milan Panić, mr ekonomije 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: