Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.05.2021. 16:18

Nabavka usluga servisiranja medicinskih aparata

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

765-1-2-328-3-126/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB 4400802010004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dijana Ožegović
Adresa Sime Matavulja bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 216-808
Faks (051) 216-808
Elektronska pošta odsjeknabavke@domzdravljabanjaluka.com
Internet adresa www.domzdravljabanjaluka.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40235,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje medicinskih aparata , podjeljeno u pet lotova

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje medicinskih aparata, podijeljeno u pet lotova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako je navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kako je navedeno u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

16.6.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.6.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JZU" Dom zdravlja" u Banjoj Luci, ulica Sime Matavulja bb Banja Luka
Datum i vrijeme 16.6.2021. 12:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

01-2073


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Preventivni servis i korektivno održavanje RTG aparata proizvođača SHIMADZU

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Preventivni servis i korektivno održavanje RTG aparata proizvođača SHIMADZU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50400000-9 Usluge popravaka i održavanja medicinske i precizne opreme


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kako je navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9260,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Servisna radionica izabranog ponuđača ili prostorije Ugovornog organa

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.6.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.6.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.6.2021. 12:30


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Servis aparata u Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Servis aparata u Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50400000-9 Usluge popravaka i održavanja medicinske i precizne opreme


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kako je navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6125,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Servisna radionica izabranog ponuđača ili prostorije Ugovornog organa

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.6.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.6.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.6.2021. 12:30


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje defibrilatora proizvođača Medtronic

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje defibrilatora proizvođača Medtronic

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50400000-9 Usluge popravaka i održavanja medicinske i precizne opreme


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kako je navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10050,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Servisna radionica izabranog ponuđača ili prostorije Ugovornog organa

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.6.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.6.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.6.2021. 12:30


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje UZV Logiq P6 PRO I Logiq 100 pro

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje UZV Logiq P6 PRO I Logiq 100 pro

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50400000-9 Usluge popravaka i održavanja medicinske i precizne opreme


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kako je navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Servisna radionica izabranog ponuđača ili prostorije Ugovornog organa

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.6.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.6.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.6.2021. 12:30


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje UZV aparata Toshiba i Mindray

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje UZV aparata Toshiba i Mindray

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50400000-9 Usluge popravaka i održavanja medicinske i precizne opreme


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kako je navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Servisna radionica izabranog ponuđača ili prostorije Ugovornog organa

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.6.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.6.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.6.2021. 12:30

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: