Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.05.2022. 07:42

(aukcija) Nabavka finansijskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja Kantona Sarajevo kod banaka

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.05.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

640-1-2-13-3-5/22ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200666010004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Tahir Džogović
Adresa Maršala Tita
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 565-032
Faks (033) 565-048
Elektronska pošta mf@mf.ks.gov.ba
Internet adresa www.mf.ks.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

17

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka finansijskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja Kanotona Sarajevo kod banaka

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke su pružanje finansijskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja Kantona Sarajevo kod banaka do iznosa
od 109.984.443,00 KM za potrebe realizacije finansiranja dijela kapitalnih projekata i akumuliranog deficita iz prethodnih
godina planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

27.6.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kanton Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1. u Multimedijalnoj
sali Kantona Sarajevo
Datum i vrijeme 27.06.2022. 13:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kovertu ili paket sa ponudom treba dostaviti na adresu: Protokol Kantona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1,
71000 Sarajevo, sa naznakom za Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Tahir Džogović
Adresa Kanton Sarajevo - Protokol, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000
Sarajevo, sa naznakom za Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 565-032
Faks (033) 565-048
Elektronska pošta mf@mf.ks.gov.ba
Internet adresa www.mf.ks.gov.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Tahir Džogović
Adresa Maršala Tita
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 565-032
Faks (033) 565-048
Elektronska pošta mf@mf.ks.gov.ba
Internet adresa www.mf.ks.gov.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT I

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevu u 2022. godini, do iznosa
od 3.500.000,00 KM.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
3.500.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

334945,21

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

5 godina (uključen grace period od 1 godine)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2022. 13:00


X Dodatne informacije

Kovertu ili paket sa ponudom treba dostaviti na adresu: Protokol Kantona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1,
71000 Sarajevo, sa naznakom za Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT II

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata i akumuliranog deficita iz prethodnih godina
planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022. godini, do iznosa od 4.500.000,00 KM.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
4.500.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

430643,84

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

5 godina (uključen grace period od 1 godine)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2022. 13:00X Dodatne informacije

Kovertu ili paket sa ponudom treba dostaviti na adresu: Protokol Kanotona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1,
71000 Sarajevo, sa naznakom za Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT III

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 3.200.000,00 KM.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
3.200.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

494619,18

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

8 godina (uključen grace period od 1 godine)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2022. 13:00


X Dodatne informacije

Kovertu ili paket sa ponudom treba dostaviti na adresu: Protokol Kantona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1,
71000 Sarajevo, sa naznakom za Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT IV

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 5.150.000,00 KM.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
5.150.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

796027,74

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

8 godina (uključen grace period od 1 godine)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2022. 13:00


X Dodatne informacije

Kovertu ili paket sa ponudom treba dostaviti na adresu: Protokol Kantona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1,
71000 Sarajevo, sa naznakom za Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT V

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 5.670.000,00 KM.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
5.670.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

876403,35

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

8 godina (uključen grace period od 1 godine)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2022. 13:00


X Dodatne informacije

Kovertu ili paket sa ponudom treba dostaviti na adresu: Protokol Kantona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1,
71000 Sarajevo, sa naznakom za Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT VI

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 6.650.000,00 KM.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
6.650.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1027880,48

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

8 godina (uključen grace period od 1 godine)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2022. 13:00


X Dodatne informacije

Kovertu ili paket sa ponudom treba dostaviti na adresu: Protokol Kantona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1,
71000 Sarajevo, sa naznakom za Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT VII

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 5.450.000,00 KM.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
5.450.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1114189,04

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 godina (uključen grace period od 1 godine)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2022. 13:00


X Dodatne informacije

Kovertu ili paket sa ponudom treba dostaviti na adresu: Protokol Kantona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1,
71000 Sarajevo, sa naznakom za Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.


ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT VIII

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 6.602.084,00 KM.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
6.602.084,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1349719,20

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 godina (uključen grace period od 1 godine)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2022. 13:00


X Dodatne informacije

Kovertu ili paket sa ponudom treba dostaviti na adresu: Protokol Kantona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1,
71000 Sarajevo, sa naznakom za Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.


ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT IX

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 6.690.000,00 KM.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
6.690.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1367692,60

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 godina (uključen grace period od 1 godine)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2022. 13:00


X Dodatne informacije

Kovertu ili paket sa ponudom treba dostaviti na adresu: Protokol Kantona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1,
71000 Sarajevo, sa naznakom za Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.


ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT X

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 6.866.459,00 KM.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
6.866.459,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1403767,59

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 godina (uključen grace period od 1 godine)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2022. 13:00


X Dodatne informacije

Kovertu ili paket sa ponudom treba dostaviti na adresu: Protokol Kantona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1,
71000 Sarajevo, sa naznakom za Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.


ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT XI

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 7.000.000,00 KM.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
7.000.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1431068,49

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 godina (uključen grace period od 1 godine)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2022. 13:00


X Dodatne informacije

Kovertu ili paket sa ponudom treba dostaviti na adresu: Protokol Kantona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1,
71000 Sarajevo, sa naznakom za Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.


ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT XII

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 7.115.000,00 KM.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
7.115.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1454578,90

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 godina (uključen grace period od 1 godine)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2022. 13:00


X Dodatne informacije

Kovertu ili paket sa ponudom treba dostaviti na adresu: Protokol Kantona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1,
71000 Sarajevo, sa naznakom za Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.


ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT XIII

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 7.545.450,00 KM.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
7.545.450,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1542579,39

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 godina (uključen grace period od 1 godine)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2022. 13:00


X Dodatne informacije

Kovertu ili paket sa ponudom treba dostaviti na adresu: Protokol Kantona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1,
71000 Sarajevo, sa naznakom za Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.


ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT XIV

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 8.000.000,00 KM.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
8.000.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1635506,85

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 godina (uključen grace period od 1 godine)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2022. 13:00


X Dodatne informacije

Kovertu ili paket sa ponudom treba dostaviti na adresu: Protokol Kantona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1,
71000 Sarajevo, sa naznakom za Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.


ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT XV

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 8.200.000,00 KM.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
8.200.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1676394,52

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 godina (uključen grace period od 1 godine)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2022. 13:00


X Dodatne informacije

Kovertu ili paket sa ponudom treba dostaviti na adresu: Protokol Kantona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1,
71000 Sarajevo, sa naznakom za Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.


ANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT XVI

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 8.300.000,00 KM.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
8.300.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1696838,35

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 godina (uključen grace period od 1 godine)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2022. 13:00


X Dodatne informacije

Kovertu ili paket sa ponudom treba dostaviti na adresu: Protokol Kantona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1,
71000 Sarajevo, sa naznakom za Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.


ANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT XVII

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 9.545.450,00 KM.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
9.545.450,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1951456,11

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 godina (uključen grace period od 1 godine)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2022. 13:00


X Dodatne informacije

Kovertu ili paket sa ponudom treba dostaviti na adresu: Protokol Kantona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1,
71000 Sarajevo, sa naznakom za Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Sarajevo Canton Ministry of Finance
UIN 4200666010004
Contact person Tahir Džogovic
Address Maršala Tita
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 565-032
Fax number (033) 565-048
Email address mf@mf.ks.gov.ba
Website address www.mf.ks.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Sarajevo Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Financial services: Insurances services, Banking and investment services

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement of financial services long-term credit borrowing of Sarajevo Canton with banks divided into 17 LOTS

II 1.b. Description of the object of the contract

Providing financial services for long-term credit borrowing in Sarajevo Canton

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 66000000-0 Financial and insurance services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
109.984.443,00 KM

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until
Lot number Name Date
1 LOT I 2 27.06.2022.
2 LOT II 2 27.06.2022.
3 LOT III 2 27.06.2022.
4 LOT IV 2 27.06.2022.
5 LOT V 2 27.06.2022.
6 LOT VI 2 27.06.2022.
7 LOT VII 2 27.06.2022.
8 LOT VIII 2 27.06.2022.
9 LOT IX 2 27.06.2022.
10 LOT X 27 27.06.2022.
11 LOT XI 27 27.06.2022.
12 LOT XII 27 27.06.2022.
13 LOT XIII 27 27.06.2022.
14 LOT XIV 27 27.06.2022.
15 LOT XV 27 27.06.2022.
16 LOT XVI 27 27.06.2022.
17 LOT XVII 27 27.06.2022.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Lot number Name Date and time
1 LOT I 2 27.06.2022. 12:00
2 LOT II 2 27.06.2022. 12:00
3 LOT III 2 27.06.2022. 12:00
4 LOT IV 2 27.06.2022. 12:00
5 LOT V 2 27.06.2022. 12:00
6 LOT VI 2 27.06.2022. 12:00
7 LOT VII 2 27.06.2022. 12:00
8 LOT VIII 2 27.06.2022. 12:00
9 LOT IX 2 27.06.2022. 12:00
10 LOT X 27 27.06.2022. 12:00
11 LOT XI 27 27.06.2022. 12:00
12 LOT XII 27 27.06.2022. 12:00
13 LOT XIII 27 27.06.2022. 12:00
14 LOT XIV 27 27.06.2022. 12:00
15 LOT XV 27 27.06.2022. 12:00
16 LOT XVI 27 27.06.2022. 12:00
17 LOT XVII 27 27.06.2022. 12:00
 
Address and place Sarajevo Canton (Protocol), street Reisa Dzemaludina Causevica 1. 71000

Sarajevo, witd an indication of the Ministry of Finance

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: