Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.07.2022. 16:20

(poništenje aukcije) Nabavka finansijskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja Kantona Sarajevo kod banaka, lotovi: 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.07.2022.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

640-1-2-13-4-6/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200666010004
Kontakt osoba Tahir Džogović
Adresa Maršala Tita
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 565-032
Faks (033) 565-048
Elektronska pošta mf@mf.ks.gov.ba
Internet adresa www.mf.ks.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

7,8,9,10,12,13,14,15,16

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka finansijskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja Kanotona Sarajevo kod banaka

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke su pružanje finansijskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja Kantona Sarajevo kod banaka do iznosa
od 109.984.443,00 KM za potrebe realizacije finansiranja dijela kapitalnih projekata i akumuliranog deficita iz prethodnih
godina planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT VII

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 5.450.000,00 KM.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

5.450.000,00 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1114189,04

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 godina (uključen grace period od 1 godine)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

28.6.2022.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT VIII

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 6.602.084,00 KM.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

6.602.084,00 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1349719,20

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 godina (uključen grace period od 1 godine)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

28.6.2022.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT IX

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 6.690.000,00 KM.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

6.690.000,00 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1367692,60

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 godina (uključen grace period od 1 godine)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

28.6.2022.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT X

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 6.866.459,00 KM.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

6.866.459,00 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1403767,59

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 godina (uključen grace period od 1 godine)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

28.6.2022.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT XII

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 7.115.000,00 KM.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

7.115.000,00 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1454578,90

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 godina (uključen grace period od 1 godine)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

28.6.2022.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT XIII

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 7.545.450,00 KM.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

7.545.450,00 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1542579,39

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 godina (uključen grace period od 1 godine)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

28.6.2022.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT XIV

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 8.000.000,00 KM.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

8.000.000,00 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1635506,85

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 godina (uključen grace period od 1 godine)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

28.6.2022.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT XV

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 8.200.000,00 KM.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

8.200.000,00 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1676394,52

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 godina (uključen grace period od 1 godine)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

28.6.2022.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT XVI

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga - pružanje usluga kreditiranja dijela kapitalnih projekata planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2022.
godini, do iznosa od 8.300.000,00 KM.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66100000-1 Bankarske i investicijske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

8.300.000,00 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1696838,35

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 godina (uključen grace period od 1 godine)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kanton Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića, br. 1, 71000 Sarajevo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

28.6.2022.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: