Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.06.2022. 13:28

(aukcija) Nabavka usluga on-line pristupa elektronskom servisu za trgovinu za potrebe Sektora za upravljanje i trgovinu JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

986-7-2-217-3-246/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nidzara Ziga
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka on-line pristupa elektronskom servisu za trgovinu za potrebe Sektora za upravljanje i trgovinu JP Elektroprivreda
BiH d.d. – Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka on-line pristupa elektronskom servisu za trgovinu za potrebe Sektora za upravljanje i trgovinu JP Elektroprivreda
BiH d.d. – Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22200000-2 Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18300,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

on line pristup i dostava na 5 (pet) ugovorenih email adresa

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

on line pristup i dostava na 5 (pet) ugovorenih email adresa

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je
registrovan.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne zahtijeva se

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

20.6.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.06.2022. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto PTZ JP Elektroprivreda BiH, Vilsonovo šetalište br.15, sala br: 430/IV sprat
Datum i vrijeme 29.06.2022. 10:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između ugovornog organa i ponuđača/dobavljača treba
se voditi u pisanoj formi koja se vrši kroz sistem „E-nabavke“ – portal www.ejn.gov.ba, kako je definisano Zakonom o javnim
nabavkama BiH i podzakonskim aktima.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Nidzara Ziga
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-785
Faks (033) 751-799
Elektronska pošta n.ziga@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: