Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.06.2022. 12:02

(poništenje aukcije) Nabavka usluga kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka u iznosu od 15 miliona KM na bazi prekoračenja po transakcijskom računu, lot 4

Izvor: Akta.ba, 07.06.2022.

JP Autoceste FBiH

Broj: 01-01.3-1952-16/22 ES Datum: 31.05.2022. godine

Na osnovu člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/1 te preporuke Komisije za javne nabavke konstatovane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku, broj: 01-01.3-1952-15/22 ES od 27.05.2022. godine, direktor Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke za LOT 4

 

I        

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke broj: 01-01.3-1952/22 ES za koji je objavljeno Obavještenje o nabavci broj: 266-1-2-67-3-104/22 dana 23.03.2022. godine te Ispravka za obavještenje o nabavci, broj: 266-1-2-67-8-109/22 od 06.04.2022. godine, a koji se odnos na nabavku usluga: „Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 15 miliona KM na bazi prekoračenja po transakcijskom računu - LOT 4: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 2.000.000,00 KM" u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), jer u predmetnom postupku nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

II       

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici: www. i pa utoceste. ba.

 

Obrazloženje

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar je u skladu sa čl. 14. stav (4), 17. stav (1), 18. stav (1) i 19. stav (1) Zakona pokrenulo otvoreni postupak, broj: 01-01.3-1952/22 ES za nabavku usluga: „Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 15 miliona KM na bazi prekoračenja po transakcijs<om računu - LOT 4: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 2.000.000,00 KM" Na Portalu javnih nabavki je objavljeno Obavještenje o nabavci, broj: 266-1-2-67-3-104/22 cana 23.03.2022. godine te Ispravka za obavještenje o nabavci, broj: 266-1-2-67-8-109/22 od 06.04.2022. godine.

Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena".

Na osnovu Obavještenja o nabavci, Ispravke za obavještenje o nabavci i tenderske dokumentacije zakazano je javno otvaranje ponuda dana 19.04.2022. godine u 10:30 sati u prostorijama Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, Operativni ured Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 19. Komisija je na javnom otvaranju ponuda konstatovala da do utvrđenog krajnjeg roka za prijem ponuda u predmetnom postupku, nije zaprimljena nijedna ponuda.

Shodno članu 65. Zakona, komisija je sačinila i dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-01.3-1952-15/22 ES od 27.05.2022. godine, koji je sastavni dio ove Odluke, u kojem je dat prijedlog da se navedeni postupak javne nabavke poništi iz razloga što za isti nije zaprimi ena nijedna ponuda u utvrđenom krajnjem roku za prijem ponuda.

Shodno prijedlogu i preporuci Komisije za nabavke, poništava se otvoreni postupak za nabavku usluga: „Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 15 miliona KM na bazi prekoračenja po transakcijskom računu - LOT 4: Kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 2.000.000,00 KM" u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona, jer u predmetnom postupku nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

Shodno navedenom, ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i donio Odluku kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se uputiti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja ove Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa, u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od 3 (tri).

Direktor: Elmedin Voloder

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: