Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2022. 09:18

(poništenje aukcije) Nabavka usluga pranja službenih vozila organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH (službena vozila Kantonalnih poreznih ureda), lotovi: 2, 3, 4, 5

Izvor: Akta.ba, 09.06.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA - FINANSIJA

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

SARAJEVO

 

Broj: 13/06-3-11-30-896-6/2022 S.M.

Datum: 08.06.2022. godine

 

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), člana 114. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), direktor donosi

 

ODLUKU

O poništenju postupka javne nabavke LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4 i LOT 5

 

I

Poništava se ponovni postupak javne nabavke nabavke „Usluge pranja službenih vozila organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH (službena vozila Kantonalnih poreznih ureda)" - LOT 1 - Kantonalnog poreznog ureda Bihać, LOT 2 - Kantonalnog poreznog ureda Goražde, LOT 3 - Kantonalnog poreznog ureda Ljubuški, LOT 4 - Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik i Središnjeg ureda - Odsjeka za obavještavanje i istrage - Travnik i LOT 5 - Kantonalnog poreznog ureda Orašje, Okvirni sporazum sa jednim ponuđačem na period od 3 godine (za period 2022. - 2024. godine), odnosno od momenta obostranog zaključenja Okvirnog sporazuma do 31.12.2024. godine, u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Odlukom direktora Porezne uprave Federacije BiH broj: 13/06-3-11-30-896/2022 od 25.05.2022. godine, pokrenut je ponovni postupak javne nabavke „Usluge pranja službenih vozila organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH (službena vozila Kantonalnih poreznih ureda)“ - 5 LOT-ova, Okvirni sporazum sa jednim ponuđačem na period od 3 godine (za period 2022. - 2024. godine), odnosno od momenta obostranog zaključenja Okvirnog sporazuma do 31.12.2024. godine.

Ponovni postupak javne nabavke je proveden putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponude.

Predmetna javna nabavka je planirana i predviđena Planom nabavki Porezne uprave Federacije BiH, pod rednim brojem 49.

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke (zbir svih LOT-ova) iznosi do 12.325,00 KM bez PDV- a, za period trajanja Okvirnog sporazuma.

Ukupna procijenjena vrijednost za LOT 1 iznosi do 2.975,00 KM bez PDV-a, za period trajanja Okvirnog sporazuma.

Ukupna procijenjena vrijednost za LOT 2 iznosi do 1.275,00 KM bez PDV-a, za period trajanja Okvirnog sporazuma.

Ukupna procijenjena vrijednost za LOT 3 iznosi do 3.400,00 KM bez PDV-a, za period trajanja Okvirnog sporazuma.

Ukupna procijenjena vrijednost za LOT 4 iznosi do 3.400,00 KM bez PDV-a, za period trajanja Okvirnog sporazuma.

Ukupna procijenjena vrijednost za LOT 5 iznosi do 1.275,00 KM bez PDV-a, za period trajanja Okvirnog sporazuma.

Obavještenje o nabavci, broj: 1415-7-2-37-3-62/22 je objavljeno na portalu javnih nabavki dana 27.05.2022. godine.

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH, Ugovorni organ je istovremeno sa danom objave Obavještenja na portalu javnih nabavki uputio poziv za dostavu ponuda na adrese 5 (pet) potencijalnih ponuđača, i to: Autopraonica ,,AQUA“ Novi Travnik, Stojkovići, „AUTOPRAONICA DEDIĆ“, vi. Milena Dedić Humac - Ljubuški, „AUTOPRAONA ZLAJA" Bihać, ,,SALE“ d.o.o. Goražde i „POSAVINA AUTOPRAONICA11 Orašje.

Prema Izvještaju o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača, tendersku dokumentaciju sa portala Agencije za javne nabavke ,,e-Nabavke“, od datuma objave 27.05.2022. godine, zaključno sa krajnjim datumom preuzimanja tenderske dokumentacije je preuzelo 5 (pet) potencijalnih ponuđača.

Tenderskom dokumentacijom u tački 4.9. je propisano Rok za dostavljanje ponuda ističe dana 08.06.2022. godine u 08:30h, kao i Obavještenjem o nabavci u tački IV 7., gdje je kao rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće propisan rok 08.06.2022. godine do 08:30h.

Članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH propisano je daje Ugovorni organ obavezan poništiti postupak javne nabavke u slučaju da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

Kako po Obavještenju o nabavci, broj: 1415-7-2-37-3-62/22 objavljenom na portalu javnih nabavki 27.05.2022. godine, za LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4 i LOT 5 nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, to je Ugovorni organ u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH, na prijedlog Komisije, poništio postupak javne nabavke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Na ovu Odluku žalba nije dopuštena.

Dostaviti:

1.         Računovodstvu

2.         a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: