Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.06.2022. 10:45

(poništenje poziva) Nabavka usluga izrade glavnog projekta rehabilitacije regionalnog puta prvog reda RI-2101 (stara oznaka R-477), dionica Čatrnja - Nova Topola u dužini ≈ 15 km

Izvor: Akta.ba, 13.06.2022.

Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske"

 

Broj: 02-01-JH-2379/22

Banja Luka, 13.06.2022. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka e) i člana 70. stavovi (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine") i članova 40. i 43. Pravilnika o javnim nabavkama JP "Putevi PC" d.o.o. Banja Luka, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-01-JH-6534/21 od 01.02.2022. godine, u postupku javne nabavke usluga "Izrada glavnog projekta rehabilitacije regionalnog puta prvog reda PI-2101 (stara oznaka R-477), dionica Čatrnja - Nova Topola u dužini « 15 km", referenca 060/22, v.d. direktor donosi

 

ODLUKU

O PONIŠTENjU POSTUPKA LAVNE NABAVKE

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke usluga "Izrada glavnog projekta rehabilitacije regionalnog puta prvog reda PI-2101 (stara oznaka R-477), dionica Čatrnja - Nova Topola u dužini « 15 km", referenca 060/22 jer su cijene prihvatljivih ponuda grupe ponuđača "HKP Consulting " d.o.o. Banja Luka (vodeći partner) i " Urbis Centar " d.o.o. Banja Luk i ponuđača Institut za građevinarstvo "IG " d.o.o. Banja Luka znatno veće od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku.

 

Član 2.

Ova Odluka objaviće se na veb - stranici www.putevirs.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom v.d. direktora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-01-JH-2379/22 od 24.05.2022. godine. Javna nabavka je sprovedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV- a je 34.500,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 750-1-2-65-3-99/22, poslato je na objavljivanje i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 24.05.2022. godine, u kojem je ponuđačima vidljiva procijenjena vrijednost javne nabavke.

 

Komisija za javnu nabavku, imenovana je Rješenjem broj: 02-01-JH-2379/22 od 26.05.2022. godine. 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 02.02.2022. godine Izvještaj o radu broj: 02-01-JH-2379/22 od 13.06.2022. godine i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-01-JH-2379/22 od 13.06.2022. godine, u postupku javne nabavke usluga "Izrada glavnog projekta rehabilitacije regionalnog puta prvog reda PI-2101 (stara oznaka R- 477), dionica Čatrnja - Nova Topola u dužini « 15 km", referenca 060/22.

U postupku no Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije).

-           da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude.

-           da nije bilo neblagovremenih ponuda.

-           da je ponuda Grupa ponuđača "HKP Consulting " d.o.o. Banja Luka vodeći partner , " Urbis centar" d.o.o Banja Luka, u iznosu od 62.250,00 KM bez PDV-a, znatno veća od procijenjene vrijednosti nabavke, tj. znatno veća od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku.

-           da je ponuda ponuđača Institut za građevinarstvo "IG " d.o.o. Banja Luka u iznosu od 75.000,00 KM bez PDV-a, znatno veća od procijenjene vrijednosti nabavke, tj. znatno veća od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je poništenje postupka izvršeno u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama prema kojem je Ugovorni organ obavezan da poništi postupak javne nabavke u slučaju "cijene svih prihvatljivih ponuda su znatno veće od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku", odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugvornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, Trg Republike Srpske 8, 78000 Banja Luka.

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka. 

 

  

Dostavljeno:

-Ponuđačima

- U spis, - a/a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: