Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.06.2022. 14:19

Nabavka usluga prevođenja (pisani dokumenti i simultani prijevod)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

679-7-2-22-3-10/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200736830004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dario Šegrt
Adresa Trg BiH 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 703-973
Faks (033) 703-976
Elektronska pošta dario.segrt@mhrr.gov.ba
Internet adresa www.mhrr.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18111,10

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga prevođenja (pisani dokumenti i simultani prijevod)

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga prevođenja (pisani dokumenti i simultani prijevod)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79530000-8 Usluge prevođenja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Definirano u tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH 1, Sarajevo.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definirano u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Definirano u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definirano u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definirano u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definirano u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

10.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.07.2022. 12:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH broj 3, 71000 Sarajevo,
kancelarija broj 116, prvi sprat.
Datum i vrijeme 11.07.2022. 13:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Za navedeni predmet nabavke nije predviđena e-aukcija jer se radi o nabavci usluga čiji je predmet intelektualni rad, tako da
nisu ispunjeni uslovi u skladu sa Pravilnikom u uslovima i načinu korištenja e-aukcije (Službeni glasnik BiH broj 66/16 od
6.9.2016. godine), a što je navedeno u članu 2. stav (3).


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Aida Rožajac
Adresa Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Trg BiH broj 3,
ured protokola br. 107/I, Sarajevo
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 703-938
Faks
Elektronska pošta
Internet adresa www.mhrr.gov.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Dario Šegrt
Adresa Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Trg BiH broj 3,
ured br. 116/I, Sarajevo
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 703-973
Faks (033) 703-976
Elektronska pošta dario.segrt@mhrr.gov.ba
Internet adresa www.mhrr.gov.ba


 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: