Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.06.2022. 14:44

(poništenje aukcije) Nabavka konsultantskih usluga za analizu korištenja SAP sistema u JP EP BiH

Izvor: Akta.ba, 27.06.2022.

Javno preduzeće             

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d.-Sarajevo

 

Broj: 05-17469-1/22

Datum, 24-06- 2022

 

Na osnovu članova 69. stav (2) d), 70. i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Sl.glasnik BiH", br. 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: NO-2190/21-41./2. od 25.01.2021. godine (prečišćeni tekst), Statuta o dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-20745/21-70./6., od 30.07.2021. godine i člana 4. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika Generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine - prečišćeni tekst, donosim,

 

ODLUKU

o poništenju otvorenog postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke „Konsultantske usluge za analizu korištenja SAP sistema u JP EP BiH" - Tenderska dokumentacija broj: 2000034452.

 

Član 2.

Zadužuje se Sektor za komercijalne poslove da odmah, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove odluke, istu dostavi ponuđačima i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u obrazloženju ove Odluke.

 

Obrazloženje:

Postupajući po Rješenju Ureda za razmatranje žalbi, broj: JN2-03-07-1-1267-8/22 od 10.06.2022. godine ovaj ugovorni organ je proveo ponovni postupak te nakon provedenog ponovnog postupka utvrdio da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva za ovaj ugovorni organ. U daljem tekstu ove Odluke navedeni su razlozi neprihvatljivosti ponuda ponuđača koji su dostavili svoje ponude: 1. Ponuda ponuđača Euridica d.o.o. Banja Luka ocijenjena je kao neprihvatljiva iz slijedećih razloga: Ponuđač je skladu sa tačkom 6.7.b) u ponudi bio dužan da dostavi:

„Ovjerena kopija certifikata (moguće je dostaviti printani primjerak uz transcript link kod proizvođača). Traženi nivo certifikata („Associate") ne isključuje mogućnost dostave certifikata većeg nivoa (kao npr. „Proffesional"). Radno iskustvo i učešće na projektima u skladu sa uslovom. Kao dokaz o radnom iskustvu navedenog u ponudi, potrebno je dostaviti izjavu poslodavca, biografiju sa hronološki navedenim radnim iskustvom te potvrde od ugovornih organa kod kojih je izvršena implementacija navedenih sistema za minimalno 2 (dva) projekta. Ponuđač je dužan dostaviti pojedinačne potvrde izdate i ovjerene od strane naručioca ugovora koje moraju sadržavati minimalno slijedeće podatke: Naziv i sjedište ranijeg naručioca, ime i prezime člana tima za kojeg se izdaje potvrda, predmet ugovora, uloga u timu prilikom vršenja usluga navedenih u potvrdi (rukovodilac projekta/ekspert za traženo područje), vrijeme i mjesto izvršenja ugovora."

Ponuđač Euridica d.o.o. Banja Luka u svojoj ponudi, za Voditelja tima za analizu poslovnih procesa nije dostavio 2 potvrde od ugovornih organa kod kojih je izvršena implementacija sistema. Umjesto toga je dostavljena jedna potvrda od Mješovitog holdinga "Elektropvireda RS" (str.107). Pored ove potvrde priložen je i zahtjev za izdavanje potvrde upućen od strane Lanaco prema Elektroprenosu BiH (str. 105), što se ne može smatrati potvrdom, iako se ista navodi u listi angažovanog osoblja. Osim toga, ponuđač Euridica d.o.o. Banja Luka nije zapakovao Garanciju za ozbiljnost ponude kako je traženo TD. Naime, u članu 5.21 TD stoji:

„Garancija za ozbiljnost ponude mora biti u obliku bezuslovne bankovne garancije. Garancija se dostavlja u originalu, u zatvorenoj plastičnoj foliji (koja se npr. na vrhu zatvori naljepnicom na kojoj je stavljen pečat ponuđača ili se otvor na foliji zatvori jemstvenikom, a na mjesto vezivanja zalijepi naljepnica i otisne pečat ponuđača) i uvezana u cjelinu čini sastavni dio ponude. Pečat ponuđača se ne smije u cijelosti nalaziti na naljepnici, nego dio pečata na naljepnici, a dio na plastičnoj foliji kako se naljepnica ne bi mogla odlijepiti, a da se ne naruši otisak pečata."

Na stranici 23. Ponude, dostavljena je garancija u plastičnoj foliji zatvorena naljepicom na kojoj se u potpunosti nalazi pečat, što omogućava da se ista odlijepi, a da se ne naruši otisak pečata, što je suprotno sa tenderskom zahtjevu.

2. Ponuda ponuđača Plan B d.o.o. Sarajevo ocijenjena je kao neprihvatljiva iz slijedećih razloga: U skladu sa Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi, broj JN2-03-07-1-1267-8/22 od 10.06.2022. Komisija za evaluaciju ponuda EPBiH je pristupila ponovnoj provjeri dokumentacije prijavljenih ponuđača i utvrdila da ponuđač Plan B d.o.o. Sarajevo nije zadovoljio tenderske zahtjeve iz sljedećih razloga:

1)Ponuđač Plan B d.o.o. Sarajevo nije dokazao potrebno iskustvo traženo u tački 6.6 TD. U ponudi ponuđača na stranicama 172-173 stoji da je gđa. Jadranka Kreševljaković - Deljković još uvijek angažovana kao consultant, te iz toga proizilazi da se radi o projektu koji nije još uvijek realizovan.

2)Ponuđač Plan B d.o.o. Sarajevo nije dostavio pojedinačne potvrde izdate od strane naručitelja ugovora, kako je traženo tačkom 6.6 TD.

3)Potvrde o uspješnom izvršenju ponuđača PLAN B ne sadrže sve elemente tražene tačkom 6.6. TD. Obzirom na izneseno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Izvršni direktor za ekonomske poslove

 

Pravna pouka:

Protiv ove odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: