Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.06.2022. 08:51

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga održavanja i košenja desnog nasipa na rijeci Savi i Bosni u MZ-i Šamac

Izvor: Akta.ba, 07.06.2022.

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE ŠAMAC Broj 12

Godina XXVIII

Broj 12

Utorak, 28. jun 2022. godine Šamac

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:97/16, 36/19 i 61/21), člana 17. st. 1. i čl. 18. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH ", broj 39/14), člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Šamac“, broj 12/15) i člana 66. Statuta opštine Šamac („Službeni glasnik Opštine Šamac“, broj 9/17), Načelnik opštine Šamac d o n o s i :

ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke usluga "Održavanje i košenje desnog nasipa na rijeci Savi i Bosni u MZ-i Šamac"

Član 1.

Pokreće se postupak javne nabavke usluge „ Održavanje i košenje desnog nasipa na rijeci Savi i Bosni uMZ-i Šamac“ putem direktnog sporazuma.

Član 2.

Okvirna vrijednost predmetne nabavke iznosi do 5.982,91 КM bez PDV-a, odnosno do 7.000,00 КM sa uračunatim PDV-om i utvrđena je Planom javnih nabavki za 2022. godinu u okviru pozicije broj 150- Odjeljenje za privredu, potrebna sredstva su planirana na kontu broj 412500-Rashodi za tekuće održavanje (održavanje vodoprivrednih objekata i vodotokova). Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „ Službenom glasniku opštine Šamac“. 

Broj: 01-022-185/2022 NAČELNIК OPŠTINE

Datum: 07.06.2022. god. Đorđe Milićević, dipl. ekon.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: