Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.06.2015. 13:10

Nabavka usluga zamjene EM pogona na armaturama CS Modrac u TE Tuzla

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

986-1-1-215-3-208/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Almira Logo
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender broj: 2000013825 - Zamjena EM pogona na armaturama CS Modrac u TE Tuzla


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Zamjena EM pogona na armaturama CS Modrac u TE Tuzla

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50532100-4 Usluge popravaka i održavanja elektromotora


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa tehničkom specifikacijom


II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

120000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Termolektrana "Tuzla" u Tuzli

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke robe i izvođenje radova je 6 (šest) mjeseci od dana potpisa ugovora, rok za dostavu izvještaja u TE Tuzla u
pismenoj formi je 21 dana nakon završetka radova i finalni zapisnik će biti sačinejn poslije dostave izvještaja o izvršenim
radovima u TE Tuzla.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je
registrovan

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) da ponuđač ima uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 1 (jednog) ugovora u posljednje 3
godine, minimalne vrijednosti 100.000,00 KM bez PDV-a; čiji je predmet bio isporuka i
ugradnja sa funkcionalnim ispitivanjem aktuatora AUMA pogona;
b) Da ponuđač ima mogućnost angažovanja tehničkih kvalificiranih lica (koji
ne moraju biti zaposleni kod Ponuđača) za realizaciju predmetne nabvke i to:
- Za izvođenje radova iz predmetne nabavke, ponuđač je dužan angažovati:
- Minimalno dva VKV majstora koji su certifiicrani od strane proizvođača opreme
aktuatora, koji se nude, za poslove montaže i ispitivanja aktuatora

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.7.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

30,00 KM ili 15,34 EUR-a

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.7.2015. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.7.2015. 10:00:00
Adresa i mjesto PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, vilsonovo šetalište br.15, sala 430/IV

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Zainteresirani ponuđači dužni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije u kome će naglasiti da li će
istu preuzeti lično ili žele slanje poštom (na navedenu adresu na zahtjevu) na fax broj: 00387 33 751 799. Tendersku
dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti svaki radnim danom od 25.06.2015. do 10.07.2015. godine od 08.00 sati do 15,00
sati u JP EP BiH d.d.-Sarajevo, Vilsonovo šetalište br.15 (kancelarija br.413/IV).
Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuđači su dužni predočiti zahtjev za učešće i dokaz o izvršenoj uplati na
ime naknade troškova tenderske dokumentacije na račun ugovornog organa broj: 1990490176075902 kod Sparkasse Bank
d.d. za firme izvan BiH na račun broj: 1601060000004629, IBAN CODE: BA391601020000013652, BIC/SWIFT VAKUBA22, kod
Vakufske banke dd Sarajevo, sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije-Tender br: 2000013825. Kod davanja naloga za

plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu “sve troškove snosi nalogodavac”
(our…)
Ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti isključivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponuđači mogu preuzeti lično na naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti brzom poštom,
nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati.ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Almira Logo
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-797
Faks (033) 751-799
Elektronska pošta a.logo@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: