Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.03.2023. 14:24

Nabavka usluga održavanja računarske opreme i softvera za stomatološke usluge

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1124-7-2-28-3-14/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA STOMATOLOGIJU
IDB/JIB 4403274950007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Jovana Mijatović
Adresa Zdrave Korde 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 232-444
Faks (051) 232-441
Elektronska pošta zavod@zzstombl.com
Internet adresa www.zzstombl.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Zbog prirode predmeta nabavke, odnosno vrste usluge koja se pruža, nije moguće izvršiti podjelu na lotove.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje računarske opreme i softvera za stomatološke usluge

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje računarske opreme i softvera za stomatološke usluge

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne računare, kancelarijsku opremu,

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište JZU Zavod za stomatologiju Republike Srpske, Zdrave Korde br. 4, Banja Luka
Poslovni prostor Uprave, Svetozara Markovića 5/11, Banja Luka
PJ Centar za stomatologiju Trebinje, Dr Levia br. 2, 89101 Trebinje.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona, a dokazi definisani u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač (u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) Zakona o
javnim nabavkama) mora zadovoljavati sljedeći uslov sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, i to:
a) da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke;
Dokaz:
a) Aktuelni izvod iz sudskog registra ili rješenje nadležnog organa iz kojeg se vidi da je ponuđač registrovan za
obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke, a koji dokaz se dostavlja u originalu ili kao ovjerena kopija
originala. Pomenuti dokumenti trebaju sadržati sve izmjene podataka koji su značajne za pravni promet.
(Ukoliko je ponuđač fizičko lice, registrovano za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, u ponudi
treba dostaviti ovjerenu fotokopiju rješenja ili uvjerenja nadležnog gradskog/opštinskog organa uprave o
obavljanju djelatnosti koja je u vezi sa predmetom javne nabavke.)

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok plaćanja 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

23.03.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.03.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Svetozara Markovića 5/11, 78000 Banja Luka
Datum i vrijeme 23.03.2023. 12:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Jovana Mijatović
Adresa Svetozara Markovića 5/11
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 232-444
Faks (051) 232-441
Elektronska pošta zavod@zzstombl.com
Internet adresa www.zzstombl.com

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Jovana Mijatović
Adresa Svetozara Markovića 5/11
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 232-446
Faks (051) 232-441
Elektronska pošta jovana.mijatovic@zzstombl.com
Internet adresa www.zzstombl.com
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: