Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.03.2023. 15:39

Nabavka usluga hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu za 2023. godinu

Izvor: Akta.ba, 14.03.2023.

U skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 66/16) i Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22), pripremljen je:

 

JAVNI POZIV 

ZA NABAVKU USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U BOSNI I HERCEGOVINI I INOSTRANSTVU U 2023. GODINI

 

Ovim Javnim pozivom se pozivate da dostavite ponudu za usluge hotelskog smještaja za potrebe Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u period od januar - decembar 2023.godine, kako slijedi:

1.         NAZIV UGOVORNOG ORGANA:

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Adresa: Hamdije Ćemerlića broj 2, 71.000 Sarajevo ID broj: 4200687870003 Telefon: 033/221-062

2.         OPIS PREDMETNE NABAVKE:

Usluga hotelskog smještaja u BiH i inostranstvu za 2023. godinu.

Hoteli sa 3 ili 4 zvjezdice (u zavisnosti od potreba).

JRJN: 55110000-4 „Usluge hotelskog smještaja"

Tehnička specifikacija: Noćenje u jednokrevetnoj sobi sa doručkom (sa uključenim PDV-om i svim ostalim pripadajućim poreskim obavezama i troškovima).

Mjesto pružanja usluga: Bosna i Hercegovina i inostranstvo.

Usluge smještaja u jednokrevetnim sobama (noćenje sa doručkom) pružaju se sukcesivno, po potrebi. Korespondencija između Ugovornog organa i Pružatelja usluga koja se odnosi na ponude, narudžbe, rezervacije, potvrde usluga i slično će se odvijati pisanim putem (telefaks, e-mail i si.).

Kao ponuda za hotelski smještaj u inostranstvu smatra se štampani izvod sa relevantnih internetskih pretraživača (booking, tripadvisor, hotels, laterooms, hotelscombined i si.).

3.         PERIOD ZA KOJI SE ZAKLJUČUJE UGOVOR Do 31.12.2023. godine.

4.         PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE:

10.256,41 KM bez PDV-a.

5.         KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA:

Kriterij se utvrđuje prilikom svake pojedinačne potrebe, odnosno prilikom svakog upućivanja zahtjeva za ponudu kada Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida 

odbrambeno-oslobodilačkog rata ima potrebu nabavke usluga hotelskog smještaja. Ponudom se smatra svaki dokument koji sadrži cijenu sa PDV-om.

6.         USLOVI KOJE PONUĐAČI TREBAJU ISPUNJAVATI:

Da su registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti, odnosno za obavljanje usluga hotelskog smještaja.

7.         PERIOD VAŽENJA PONUDE:

Do 31.12.2023. godine.

8.         NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE:

Ponude se dostavljaju putem faxa, pošte i /ili elektronski

9.         ADRESA NA KOJU SE PONUDA DOSTAVLJA:

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata

Hamdije Ćemerlića broj 2, 71.000 Sarajevo

Tel: 033/221-062

Fax: 033/222-679

Email: emin.kapo@fmbi.gov.ba

10.       DA LI SE UGOVOR ZAKLJUČUJE ZA JEDNOKRATNO IZVRŠENJE ODREĐENE USLUGE ILI NA RAZDOBLJE KOJE NE MOŽE BITI DUŽE OD ČETIRI GODINE:

Ugovori će se zaključivati jednokratno, prema potrebi, tokom 2023. godine (u periodu do 31.12.2023. godine).

Račun ili faktura za izvršenu uslugu, do iznosa 1.000,00 KM bez PDV-a, smatrat će se zaključenim ugovorom, a kako je definisano u Pravilniku o direktnom sporazumu.

11.       KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDE (DATUM, VRIJEME I MJESTO)

31.12. 2023. godine do 12.00 sati, Sarajevo

12.       KONTAKT TELEFON I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE Tel: 033/221-062

Fax: 033/222-679

Email: emin.kapo@fmbi.gov.ba

Broj: 01-11-922/23-1 

Sarajevo, 13.03.2023. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: