Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.08.2023. 16:09

(poništenje aukcije) Nabavka usluga popravljanja i održavanja vozila u Područnom centru Zvornik

Izvor: Akta.ba, 01.08.2023.

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

 

Broj: 06/1.01/0205-404.2-43/23

Banja Luka, 01.08.2023. godins

 

Na osnovu odredbi člana 69. stav 2. tačka d), a u vezi sa člaiom 72. stav 3. tačka a) Zakona b javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 n 59/22), te u skladu sa odredbama člana 193. stav 1. Zakona o upravnom postupku BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 29/02, 12/04, 88/07, 93/07, 41/13 i 53/16), rjetavajući v uiravnoj stvari -javna nabavka usluga popravlјanja i održavanja vozila u Područnom centru Zvornik, direktor Poreske uprave Republike Srpske donosi

 

ODLUKU

O PONIŠTENјU POSTUPKA NABAVKE

 

Poništava se otvoreni nostuiak nabavke usluga popravlјanja i održavanja vozila u Područpom centru Zvornik i stavlјa se van snage Odduka o izboru najpovolјnijeg ponuđača broj: 06/1.01/0205-404.2-43/23 od 21.07.2023. godine.

 

Ob r a z l oženje

 

Dana 21.07.2023. godine ugovorni orgai Poreoka uprava Republike Srpeke je donnjela

 

Odluku o izboru najpovolјnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga popravlјanja i održavatJ.a vozila u Područnom centru Zvornik broj: 06/1.01/0205-404.2-43/23. kojaje dana 24.07.2023. godine dostavlјena ponuđaču „GAVRIĆ" d.o.o. Zvornik.

 

Odlukom o izboru najpovolјnijeg ponuđača broj: 06/1.01 /0205-404.2-43/23 od 21.07.2023. godine, a u vezi eatačkom 6.4. Tenderske dokumentacije, propisano je daje izabrani ponuđač u predmetnom postupku nabavke dužan, između osgalog, dostaviti u roku od sedam (7) dana od irijema odluke o izboru, u originalu ili ovjerenoj kopiji, Izvod iz kaznene evidencije Suda BiH da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propieima u Bosni i Hercegovini ili zemlјi u kojoj je regietrovan;

 

Imajući u vidu da u traženom roku nije dostavlјen navedeni dokument, utvrđeno je da izabrani ponuđač nije ispunio kvalifikacioni uslov iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, te se s obzirom da u predmetnom postupku nnje bilo drugih ponuđača predmetni postupak poništava na osnovu odredbi člana 69. stav 2. tačka d), a u vezi sa članom 72. stav 3. tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

 

UPUTSTVO O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovog upravnog akta stranke koje imaju pravni interes u postupku mogu izjaviti žalbu u roku od deset (10) dana od dana prijema Odluke. Žalba se izjavlјuje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, a predaje se Ugovornom organu u pisanoj formi i u tri (3) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: