Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.08.2023. 08:59

Nabavka usluga izrade Studije o procjeni dostupnih količina reciklažne plastike i izučavanje zakonske regulative za potrebe Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča

Izvor: Akta.ba, 03.08.2023.

Broj: 10357-23

Banja Luka, 28.07.2023. godine

 

"OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka objavljuje Zahtjev za kotacijama za izradu Studije o procjeni dostupnih količina reciklažne plastike i izučavanje zakonske regulative za potrebe "Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča          

 

Zahtjev za kotacijama za izvođenje radova na sanaciji oštećenja na rezervoaru za lužinu na sekciji 13 u „Rafineriji nafte Brod“ a.d. 10648-23

 

1

Naziv inicijatora postupka nabavke

„Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča

2

Adresa inicijatora postupka nabavke

Vojvode Stepe Stepanovića 49, 74480 Modriča, Republika Srpska, BiH

3

Odgovorna lica postupka nabavke

Kontakt osoba za tehnička pitanja u „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča:

Aleksandar Lučić

Koordinator za kapitalnu izgradnju tel.: +387 (0)53 822 228 e-mail: alex@modricaoil.com

Kontakt osoba za dodatne informacije: Branimir Vujić

Vodeći specijalista u Upravi za nabavku i tendere tel.: +387 (0)53 822 354, mob.: +387 (0)65 659 948 e-mail: branimir@modricaoil.com

4

Organizator postupka nabavke

„Optima Grupa" d.o.o. Banja Luka

Kralja Alfonsa XIII 37a, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH

5

Predmet Ugovora

Izrada Studije o procjeni dostupnih količina reciklažne plastike i izučavanje zakonske regulative, u skladu sa Tehničkim zadatkom u Prilogu ovog Zahtjeva

6

Mjesto izvršenja usluga

-

7

Maksimalna vrijednost Ugovora

92.307,60 KM bez PDV-a

8

Datum početka roka za dostavu ponuda

28.07.2023. godine

9

Datum završetka roka za dostavu ponuda

16.08.2023. godine, do 16:00 časova

10

Mjesto i način dostavljanja ponuda

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte u zapečaćenim kovertama na adresu:

"OPTIMA Grupa"d.o.o. Kraja Affonsa XIII br. 37a 78000 BANJA LUKA

n/r Prijemna kancelarija „OPTIMA Grupa"' d.o. o.

sa naznakom Broj Zahtjeva za kotacijama 10357-23 - „NE OTVARATI - PONUDA ZA IZRADU STUDIJE O PROCJENI DOSTUPNIH KOLIČINA RECIKLAŽNE PLASTIKE I IZUČAVANJE ZAKONSKE REGULATIVE ZA POTREBE „RAFINERIJA ULJA MODRIČA" a.d. MODRIČA"

11

Odredbe o kvalitetu, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama predmeta nabavke

Navedene u Tehničkom zadatku

12

Sadržaj komercijalnog dijela ponude

Vrijednost ponude izražena u KM sa PDV-om ili EUR bez PDV-a,

način plaćanja: _preferiramo odloženo plaćanje 45 radnih dana,

rok izvršenja usluge: navesti.

za ponuđače nerezidente - pisana izjava odgovornog lica ponuđača da će dostaviti ovjeren obrazac br. 10 i potvrdu o rezidentnosti ili drugi dokument koji ima istu pravnu snagu, a tiče se izbjegavanja dvostrukog oporezivanja usluga sa državama sa kojima BiH ima potpisan bilateralni sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja,

Validnost ponude: najmanje 90 dana od dana krajnjeg roka za podnošenje ponuda.

13

Sadržaj

kvalifikacionog dijela ponude

kopija Rješenja o registraciji firme, Licence ili drugi relevantan dokument kojim se potvrđuje kvalifikovanost za obavljanje djelatnosti iz predmetne oblasti,

pisana Izjava da Ponuđač nije u postupku stečaja ili likvidacije,

pisana Izjava odgovornog lica ponuđača da se protiv odgovornog lica ponuđača ne vodi krivični postupak,

pisana Izjava odgovornog lica ponuđača da će Studija biti izrađena u skladu sa normama i pravilima iz predmetne oblasti,

pisana Izjava odgovornog lica ponuđača da će Studija biti izrađena na jednom od službenih jezika u BiH-srpski jezik,

pisana Izjava odgovornog lica ponuđača da će Studija biti dostavljena u 3 (tri) primjerka odštampana, ukoričena i uvezana i 1 (jedan) primjerak na disku,

Referenc lista izvršenih istih ili sličnih istraživanja za poslednjih 5 godina,

ispunjen Obrazac - Opšti podaci o učesnicima u nabavci,

pisana Izjava odgovornog lica ponuđača da je saglasan sa nacrtom Ugovora koji je sastavni dio dokumentacije o nabavci,

14

Učesnici nerezidenti

 

Nerezidenti koji obavljaju poslove vezano za predmet Zahtjeva za kotacijama

 

Nerezidenti koji obavljaju poslove vezano za isporuku, montažu i servis mašina ili izvođenje usluge ne moraju posjedovati radnu dozvolu ukoliko njihov rad ne traje duže od 30 (trideset) dana neprekidno, ni duže od ukupno 3 (tri) mjeseca godišnje sa prekidima.

Kategorije ovih stranaca mogu raditi u BiH na osnovu potvrde o prijavi rada tokom važenja vize ili prethodno odobrenog boravka. Potvrdu o prijavi rada, na zahtjev stranca, izdaje organizaciona jedinica Službe za strance prema mjestu obavljanja poslova.

Ukoliko realizacija predmeta ovog Zahtjeva za kotacijama zahtjeva poslovni angažman u BiH duže od 30 dana neprekidno ili duže od 3 mjeseca sa prekidima, nerezidenti su obavezni:

Osnovati sopstveno preduzeće u BiH, koje bi se moglo baviti unutrašnjom i međunarodnom trgovinom ili izvršenjem određenih usluga, ili

Potpisati ugovor sa Agentom punomoćnikom, a koji je rezident u BiH, koji će u svoje ime vršiti uvoz opreme i izvršavati usluge koje se odnose na realizaciju predmetnog posla.

15

Uputstvo ponuđačima

Ponuda treba da glasi na „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča,

svi listovi ponude moraju biti uvezani, numerisani i ovjereni pečatom ponuđača i potpisani od strane ponuđača ili lica koje on ovlasti na osnovu punomoći,

odvojeno kovertirati komercijalni i tehnički dio ponude, a zatim i jednu i drugu ponudu zapakovati u treću kovertu i na poleđini navesti Vašu adresu,

neoznačene, nepravilno označene ili ponude dostavljene nakon naznačenog roka smatraće se nevažećim i iste će biti vraćene ponuđačima,

Sa najpovoljnijim ponuđačem „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča će zaključiti Ugovor.

16

Mjesto sumiranja rezultata

„Optima Grupa" d.o.o. Banja Luka

Kralja Alfonsa XIII 37a, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH

17

Ocjena ponuda

Ocjena ponuda obaviće se u skladu sa internim pravilnikom Organizatora nabavke.

18

Regulacija cijena

Nakon tehničke evaluacije ponuda biće proveden postupak regulacije cijene (sniženje vrijednosti ponude).

19

Ostali uslovi

Organizator nabavke zadržava pravo prihvatiti svaku ponudu ili odbiti istu, a takođe i proglasiti Zahtjev za kotacijama nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđaču. Svi troškovi učešća u postupku nabavke padaju na teret ponuđača.

20

Dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev za kotacijama

Tehnički zadatak,

Obrazac - Opšti podaci o učesnicima u nabavci,

Nacrt Ugovora.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: