Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.08.2023. 08:35

(otkazivanje aukcije) Nabavka usluga izrade studije i glavnog projekta sa revizijom za pribavljanje prethodne i konačne vodne saglasnosti

Izvor: Akta.ba, 14.08.2023.

14. august 2023.

https://www.epbih.ba/upload/documents/Ris-s2.pdf

 

 

 

Podružnica "Elektrodistribucija", Bihać

Bihać, 10.08.2023. godine

Broj: 03-37-2-25550-1/2023

 

Na osnovu člana 69. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo-Prečišćeni tekst broj: NO-2190/21- 41 ./2. od 25.01.2021 .godine i Statuta o dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: SD-20745/21-70./6. od 30.07.202l.godine, članova 15. i 74. stav (3) Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO - 35498/22-98./3. od 27.12.2022. godine i broj: NO-18946/23-104./5. od 05.06.2023. godine, člana 5. stav (6) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - Prečišćeni tekst, broj: 06-8661-1/2023 od 10.03.2023. godine, na preporuku Komisije za nabavku, donosim

 

ODLUKU

o otkazivanju postupka javne nabavke

 

Član 1.

OTKAZUJE se postupak javne nabavke usluga, po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, broj: KZ 19- EDB/2023 - Izrada studije za obezbjeđenje vodnih saglasnosti i okolinskih dozvola, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija", Bihać, zbog dokazivih razloga koji su izvan kontrole Ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

 

Clan 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice „Elektrodistribucija" Bihać, da u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi privrednim subjektima koji su preuzeli Tendersku dokumentaciju putem informacionog sistema ,,e-nabavke".

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke usluga, po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, broj: KZ 19-EDB/2023 - Izrada studije za obezbjeđenje vodnih saglasnosti i okolinskih dozvola, je pokrenut Odlukom o pokretanju postupkajavne nabavke usluga, broj: 03-37-2-23715-1/2023 od 22.07.2023.godina. Obavještenje o nabavci o postupku javne nabavke i tenderska dokumentacija su objavljeni na portalu javnih nabavki dana 25.07.2023. godine, pod broiem obavještenja 1421-7-2-107-3-133/23.

Tendersku dokumentaciju sa portala Agencije za javne nabavke "e-nabavka" preuzelo je 12 (dvanaest) privrednih subjekata.

Clanom 2. stav 3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije propisano je:"E-aukcija nije moguća ukoliko su predmet nabavke ugovori o uslugama i ugovori o radovima čiji je predmet intelektualni rad, kao što je projektovanje radova, jer se takve ponude ne mogu rangirati primjenom metoda automatskog elektronskog ocjenjivanja^

Ugovorni organ je u skladu sa navedenim članom u tenderskoj dokumentaciji naznačio da nema namjeru provođenja e-aukcije, međutim prilikom objave obavještenja o nabavci greškom je naznačeno da se za predmetni postupak namjerava provesti e-aukciju.

Na navedeno je ukazano i od strane potencijalnog ponuđača TQM D.O.O. LUKAVAC u postavljenom pitanju putem portala e-nabavke.

Ugovorni organ je nakon postavljenog pitanja, pokušao izvršiti izmjenu statusa e-aukcije, međutim sistem ne dozvoljava izmjenu u fazi kad je već objavljeno obavještenje o nabavci.1

Uzimajući u obzir činjenicu da ni ugovorni organ niti Agencija za javne nabavke nisu u mogućnosti izvršiti promjenu statusa e-aukcije u obavještenju o nabavci i član 2. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e- aukcije („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16), postupak javne nabavke usluga, po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, broj: KZ 19-EDB/2023 - Izrada studije za obezbjeđenje vodnih saglasnosti i okolinskih dozvola, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija", Bihać, se otkazuje zbog dokazivih razloga koji su izvan kontrole Ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke, a sve u skladu sa clanom 69. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22).

Obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je.kao u dispozitivu Odluke.

Pouka o pravnom Iijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sara^vo Podružnica "Elektrodistribucija", Bihać) u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: