Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.08.2023. 09:36

(aukcija) Nabavka usluga fiksne telefonije za potrebe Glavne jedinice Mostar - ponovljeni postupak

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1370-1-2-422-3-283/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200693920055
Kontakt osoba/Služba za kontakt MIRNESA MAŠIĆ
Adresa Maršala Tita 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 278-355
Faks
Elektronska pošta sanela.mahmutovic@cbbh.ba
Internet adresa www.cbbh.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

za ostale organizacione oblike zaključen os po prethodno provedenom postupku

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11450,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Fiksna telefonija za potrebe Glavne jedinice Mostar, ponovljeni postupak

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka nabavke je nabavka usluga fiksne telefonije za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine –
Glavne jedinice Mostar u skladu sa traženim uslovima/zahtjevima naznačenim u tenderskoj dokumentaciji.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64211000-8 Usluge javne telefonije

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Cijena mjesečne pretplate za SIP Trunk priključak sa 10 kanala i DDI numeracijom, Cijena mjesečne pretplate za ISDN BRI
priključak i DDI numeracijom.....

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je Centralna banka Bosne i Hercegovine – Glavna jedinica Mostar, ul. Zagrebačka 10, 88 000 Mostar

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti (čl 46. ZJN) dokazati da je
registrovan za obavljanje djelatnosti u vezi sa predmetom nabavke. U tom smislu kao dokaz će se u obzir uzeti odgovarajuće
Rješenje o upisu u sudski registar ili aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugi ekvivalentan dokument, kojim se potvrđuje da
je ponuđač registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene
kopije sa datumom ovjere ne starijim od 3 mjeseca računajući od dana predaje ponude.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora koji su u vezi sa predmetom nabavke u posljednje 3 godine,
računajući od trenutka predaje ponude, ukupne vrijednosti svih ugovora minimalno 5.000,00 KM.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

05.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.09.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Maršala Tita 25, Sarajevo
Datum i vrijeme 05.09.2023. 11:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: