Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.08.2023. 10:40

(aukcija) Nabavka usluga održavanja software-a za daljinsko očitavanje i uređaja na terenu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

247-7-2-195-3-385/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB 4200151950004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Meliha Dizdarević, dipl. ecc.
Adresa Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 483-420
Faks (033) 200-313
Elektronska pošta belma.lojic@viksa.ba
Internet adresa www.viksa.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Predmet javne nabavke se neće dijeliti na lotove iz razloga što je Planom javnih nabavki roba, usluga i radova za 2023.
godinu u poziciji pod rednim brojem 265. predviđeno da se predmetna nabavka provodi putem konkurentskog zahtjeva za
dostavu ponuda bez podjele na lotove.
Obzirom da predmet nabavke pripada istoj ili sličnoj homogenoj grupi nesumnjivo je da može biti predmet istog postupka
javne nabavke iz razloga što ih može nuditi jedan ponuđač i zbog toga što je za sve njih moguće dodijeliti jedan ugovor, bez
obzira da li postoji podjela na lotove ili ne.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

26000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

KZ 167/23 - Održavanje software-a za daljinsko očitavanje i uređaja na terenu

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

KZ 167/23 - Održavanje software-a za daljinsko očitavanje i uređaja na terenu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50411100-0 Usluge popravaka i održavanja vodomjera

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjerni šahtovi na vodovodnom sistemu i server sala sa sjedištem u ulici Jaroslava Černija br. 8, osim za pozicije 1.3 i 1.4 kako
slijedi:
• Servisiranje data logger-a - u fabrici proizvođača (poz 1.3)
• Servisiranje elektronike za regulaciju pritiska - u fabrici proizvođača (poz 1.4)

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

18.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.09.2023. 12:40

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Jaroslava Černija br. 8, Sarajevo
Datum i vrijeme 18.09.2023. 13:40

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku izrade ponude.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Kenan Karasalihović, Magistar menadžmenta
Adresa Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 483-543
Faks (033) 200-313
Elektronska pošta kenan.karasalihovic@viksa.ba
Internet adresa www.viksa.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Medina Smajić - Hećo, dipl. el. ing.
Adresa Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 483-440
Faks (033) 200-313
Elektronska pošta medina.heco@viksa.ba
Internet adresa www.viksa.ba
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: