Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.05.2016. 11:45

Nabavka usluga servisiranja vozila marke Peugeot u garantnom roku

Izvor: Akta.ba, 16.05.2016.

POŠTE SRPSKE

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJALUKA

SLUŽBA ZA LOGISTIKU

Kralja Petra I Karađorđevića 93, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, BiH

tel: 051/246-037, 246-030, faks: 051/215-570, email: logistika@postesrpske.com   www.postesrpske.com

 

Broj: 1.2/9 -1268/16

Datum: 16.05.2016. godine

 

SVIM PONUĐAČIMA

 

PREDMET: Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u predmetu "Servisiranje vozila marke PEUGEOT u garantnom roku"

 

I faza - dostavljanje kvalifikacionih dokumenata

 

Poštovani,

 

Na osnovu Odluke Uprave Preduzeća za poštanski saobraćaj RS A.D. Banjaluka br. 1.-1268/16 od 03.05.2016. godine, a u skladu sa članom 21. stavom 1. tačkom c) i članom 28. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl.glasnik BiH" br. 39/14 podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom), pozivamo Vas da nam dostavite Vašu ponudu za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u predmetu "Servisiranje vozila marke PEUGEOT u garantnom roku"

Sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od lica koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima:

 

Kontakt osoba/e:

Biljana Poparić Stojanović

Telefon:

051/241-599

Faks:

051/215-570

e-mail:

biljana.poparic@postesrpske.com

 

U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama BiH, zbog utvrđenog sukoba interesa, u ovom postupku javne nabavke ne mogu učestvovati sljedeći privredni subjekti: E Info d.o.o. Banjaluka.

 

1. Predmet nabavke

1.1 Predmet ovog postupka je: "Servisiranje vozila marke PEUGEOT u garantnom roku"

Oznaka i naziv iz JRJN: 50112200-5

Trajanje ugovora: do ispunjenja ugovornih obaveza.

1.2. Rok za izvršenje usluge je max. 3 dana od prijema narudžbenice.

1.3. Mjesto izvršenja usluga: Ovlašteni servis u Banjaluci

1.4. Plaćanje izvršenih usluga je minimalno 60 dana od dana prijema fakture.

1.5. Procijenjena vrijednost nabavke je: 14.000,00 KM bez PDV-a.

1.6. Rok važenja ponude : 90 dana.

 

2. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

2.1. U skladu sa članom 45. Zakona, ponuda će biti odbijena ako je ponuđač:

a) u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važedim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

b) pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važede odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važedim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

c) nije ispunio obaveze u vezi s pladanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važedim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

d) nije ispunio obaveze u vezi s pladanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važedim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javnih nabavki ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje 3 godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog privremenog raskida (npr. Dokaz o privremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neipunjavanja obaveza u skladu sa zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za presudu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojedim propisima u BiH).

2.2. U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđači trebaju dostaviti Izjavu ovjerenu kod organa nadležnog za ovjeru dokumenata, da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkom 2.1. pod a) tenderske dokumentacije. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 4 poziva za ponudu. Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

2.3. Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor obavezan je da dostavi sljedede dokumente kojima će potvrditi vjerodostojnost date izjave iz tačke 2.2: a) Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešda u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

b) Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

c) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;

d) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa pladanjem direktnih i indirektnih poreza.

2.4. Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 2.3 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajudi od trenutka dostavljanja ponude, a dostavlja ih izabrani ponuđač u roku ne dužem od 5 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati: sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom de se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog organa (do 15,30 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslati. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Za ponuđače koji imaju sjedište izvan BiH ne zahtjeva se posebna nadovjera dokumenata. U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su definisane tačkom 2.1. poziva za ponudu , ugovorni organ de se obratiti nadležnim organima s ciljem provjere dostavljene dokumentacije i date Izjave iz tačke 2.2.

2.5. Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti

učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji (Aneks 5).

 

3. SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

3.1. Pravo ponuđača na obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke, u skladu sa članom 46. Zakona;

3.2. Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene tačkom 2.1 konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda i to:

a) U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti (član 46. Zakona) ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajudim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrovani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom nabavke.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa.

Kao dokaz dostaviti aktuelni izvod iz sudskog registra ili ekvivalentni dokument izdat od nadležnog organa. Na osnovu dostavljenog dokaza (dokumenta) ponuđač nedvosmisleno dokazuje da je u vrijeme predaje ponude registrovan za predmetnu djelatnost.

3.3. Tehnička i profesionalna sposobnost

Ponuđači su dužni dostaviti dokaz da su ovlašteni serviseri za auto PEUGEOT

3.4. Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Pismena izjava je sastavni dio tenderske dokumentacije - Aneks 1.

3.5. U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) Zakona, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti dužan je dostaviti sljedede dokaze:

a) potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan,

b) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),

c) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost.

 

4. Priprema ponuda

4.1 Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

4.2. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu, ili ponuda osigurana jamstvenikom. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati.

4.3. Ponuda se dostavlja u originalu na kojima će čitko pisati „Ponuda za nabavku usluga "Servisiranje vozila marke PEUGEOT u garantnom roku"

4.4. Ponude se predaju na protokol ugovornog organa, ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

 

Naziv ugovornog organa:

Pošte Srpske a.d. Banjaluka

Adresa ugovornog organa:

Kralja Petra I Karađorđevića br. 93, Banjaluka

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede slijedeće:

 

Naziv ponuđača

 

Adresa ponuđača

 

 

4.5. Ponuđači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se

dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda de biti vradena ponuđaču neotvorena.

 

5. Zahjevi po pitanju jezika

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalozi ili slično koje dostavlja ponuđač ne moraju biti prevedeni.

 

6. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

6.1 Podaci za dostavu ponuda:

 

Ugovorni organ:

Pošte Srpske a.d. Banjaluka

Adresa:

Kralja Petra I Karađorđevića br. 93, Banjaluka

Kancelarija:

Protokol Preduzeća

Datum:

23.05.2016.

Vrijeme do kada se primaju ponude:

12,00 časova

 

6.2. Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vradaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

 

7. Obavještenje za kvalifikovane ponuđače

Ponuđačima koji budu ispunjavali kvalifikacione uslove bide dostavljen poziv za dostavljanje inicijalne ponude.

 

8. Informacije o zaštiti prava ponuđača

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

 

Aneksi:

Aneks 1 - Izjava u vezi sa članom 45. Zakona

Aneks 2 - Izjava u vezi sa članom 52. Zakona

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: