Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.05.2016. 12:13

Nabavka usluga hotelskog smještaja

Izvor: Akta.ba, 20.05.2016.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA

 

1. NAZIV UGOVORNOG ORGANA

Općina Novi Grad Sarajevo

 

2. OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Usluga obuhvata smještaj u hotelima u periodu od 27.05.2016 do 30.05.2016. godine i to:

a) u hotelu koji se nalazi na području Općine Novi Grad Sarajevo sa minimalno 4 zvjezdice za smještaj gostiju u 50 jednokrevetnih soba (noćenje sa doručkom), organizacija ručka za minimalno 250 gostiju dana 30.05.2016. godine, obezbjeđenje sale za minimalno 250 učesnika koja je tehnički opremljena za simultarni prijevod, razglas, korištenje ostale tehničke opreme za organizaciju konferencije sa posluženjem napitaka.

Ponuditi ukupan iznos ponude sa PDV-om za cjelokupan opis usluge .

b) u hotelu koji se nalazi na području planine Bjelašnice sa minimalno 4 zvjezdice za smještaj gostiju u 60 jednokrevetnih soba (noćenje sa doručkom).

Ponuditi ukupan iznos ponude sa PDV-om za cjelokupan opis usluge .

c) u hotelu koji se nalazi na području centra Grada sa minimalno 4 zvjezdice za smještaj gostiju u 30 jednokrevetnih soba (noćenje sa doručkom), obezbjeđenje konferencijske sale za minimalno 50 učesnika koja je tehnički opremljena za simultarni prijevod, razglas, korištenje ostale tehničke opreme za organizaciju konferencije sa posluženjem napitaka.

Ponuditi ukupan iznos ponude sa PDV-om za cjelokupan opis usluge .

d) u hotelu koji se nalazi najviše 4 km od zgrade Općine Novi Grad Sarajevo sa najmanje 4 zvjezdice za smještaj gostiju u 25 jednokrevetnih soba (noćenje sa doručkom).

Ponuditi ukupan iznos ponude sa PDV-om za cjelokupan opis usluge .

 

3. KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE (u skladu sa članom 64. Zakona)

Kriterij najniže cijene

 

4. USLOVII ZAHTJEVI KOJE PONUĐAČ TREBA ISPUNJAVATI

a. Dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru zemlje u kojoj su registrovani ili izjavu /potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo ponuđača da obavlja profesionalnu djelatnosti koja je predmet ove nabavke (orginal ili ovjerena kopija).

b. Identifikacioni broj ponuđača, uvjerenje o registraciji PDV obveznika (orginal ili ovjerena kopija)

c. Dokaz o kategorizaciji hotela (orginal ili ovjerena kopija)

 

5. PERIOD VAŽENJA PONUDE

od 27.05. do 30.05.2016. godine

 

6. NAČIN DOSTAVLJANA PONUDE

Ponudu predati u zatvorenoj koveri na protokol Općine Novi Grad Sarajevo

 

7. ADRESA NA KOJU SE PONUDA DOSTAVLJA

Bulevar Meše Selimovića 97

 

8. DATUM I VRIJEME ZA PROVOĐENJE PREGOVARANJA I / ILI DISKUSIJA SA PONUĐAČIMA AKO JE TO NEOPHODNO:

Pregovori po potrebi

 

9. DA LI SE UGOVOR ZAKLJUČUJE ZA JEDNOKRATNO IZVRŠENJE USLUGE ILI NA PERIOD KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD TRI GODINE:

Ugovor će se zaključivati jednokratno u periodu od 27.05.2016 do 30.05.2016. godine

 

10. KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA: 25.05.2016. godine

 

11. OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO će formirati Komisiju koja će po prijemu ponuda iste evaluirati i predložiti zaključenje ugovora ili odbijanje ponude zavisno od kvaliteta ponude i raspoloživosti budžetskih sredstava.

 

12. KONTAK TELEFON I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE:

Telefon: 033/291-247

email: javnenabavke@novigradsaraievo.ba

 

Pomoćnik općinskog načelnika

Emir Dedović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: