Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.06.2016. 08:22

Nabavka usluga hotelskog smještaja

Izvor: Akta.ba, 14.06.2016.

BROJ PROTOKOLA: 06/1.01/0203-404.2-20017/16

BROJ JAVNE NABAVKE: 32/16

 

POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA

(Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH)

Banja Luka juni 2016. godine

 

1. OPŠTI PODACI

1. 1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: MINISTARSTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA

REPUBLIKE SRPSKE, BANjA LUKA

Adresa: Trg Republike Srpske br. 8,

Identifikacioni broj: 4401565850007

Telefon: 051/332-300

Faks: 051/332-309,

Web stranica: www.poreskaupravars.org

1.2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: Dragica Vujić

Telefon: 051/332-341

Faks: 051/332-309,

e-mail: dragica.vujic@poreskaupravars.org

 

2. PREDMET JAVNE NABAVKE

2.1. Predmet nabavke je pružanje usluga hotelskog smještaja – noćenje sa doručkom u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama u hotelima sa minimalno 3 (tri) zvjezdice.

2.2. Nabavka je planirana, redni broj u Planu nabavki je 32/16.

2.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci: Nabavka usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama.

2.4. JRJN oznaka: 55110000-4 - usluge hotelskog smještaja.

2.5. Ugovor se zaključuje na period od jedne godine.

2.6. Mjesto pružanja usluga je hotel u Banjoj Luci koji se nalazi na udaljenosti ne većoj od 6 km od Sjedišta Poreske uprave Republike Srpske u Banjoj Luci.

2.7. Način vršenja usluga: Sukcesivno prema potrebama ugovornog organa.

2.8. Plaćanje će se vršiti u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture po pruženoj usluzi.

 

3. USLOVI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI

3.1. Uslovi za kvalifikaciju

U svrhu dokazivanja lične sposobnosti iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama ponuđač je dužan dokazati da:

a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru, ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u sladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan. Za dokazivanje uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa izjavu koja je sastavni dio poziva (Prilog 2). Izjava i njena ovjera ne smiju biti starije od 10 dana od dana predaje ponude.

Samo onaj ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan prije zaključivanja ugovora dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog  plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza. U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno  osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršava svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

3.2. Ostali uslovi za kvalifikaciju

U svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu sa odredbama člana 46. Zakona o javnim nabavkama ponuđač je dužan dokazati:

a) da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti;

b) da hotel za smještaj sadrži odgovarajuću kategorizaciju sa najmanje 3 (tri) zvjezdice;

Za dokazivanje uslova iz tački a) i b) ponuđač je dužan dostaviti:

a) aktuelani izvod iz sudskog registra ili drugi ekvivalentan dokument izdat od strane nadležnog organa kojim se potvrđuje da je ponuđač u vrijeme predaje ponude registrovan za obavljanje koja je u vezi sa predmetom nabavke;

b) rješenje ili drugi ekvivalentan dokument kojim se potvrđuje kategorizacija hotela. Dokumenti pod a) i b) moraju biti izdati od nadležnog organa, a dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti u skladu sa odredbama člana 50. stav 1 tačka e) Zakona o javnim nabavkama ponuđač je dužan dostaviti:

e) izjavu o tehničkoj opremljenosti, osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže pružalac usluga za izvršenje usluga koje su predmet nabavke i obezbjeđenje kvaliteta;

Izjavom koju ovjerava ponuđač (Prilog 3), ponuđač potvrđuje:

- da se lokacija smještaja nalazi na udaljenosti ne većoj od 6 km od Sjedišta Poreske

uprave Republike Srpske u Banjoj Luci;

- da kapacitet smještaja nije manji od 20 soba i 50 ležaja;

- da posjeduje konferencijsku salu sa 60 mjesta;

- da posjeduje minimalno 30 parking mjesta.

Samo onim kandidatima čije kvalifikacije zadovoljavaju uslove utvrđene u ovoj tenderskoj dokumentaciji će biti dozvoljeno da nastave postupak predmetne nabavke.

 

4. ZAHTJEVI PO PITANjU JEZIKA

Sva dokumentacija, uključujući ponudu, dokaze, te prepisku u vezi sa ponudom, između ponuđača i ugovornog organa, moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavi ponuđač, mogu biti napisani na drugom jeziku u međunarodnoj upotrebi uz zvaničan prevod na jezik na kojem je napisana ponuda.

 

5. PRIPREMA PONUDE

5.1. Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem svojih ponuda.

Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

5.2. Ponuda mora biti izrađena na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti učinjene tako da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke.

Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jemstvenikom).

Dijelovi ponude kao što su katalozi i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice (npr. 1/20, 2/20, 3/20…….20/20). Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

5.3. Ponuda se dostavlja u originalu. Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa:

Ministarstvo finansija,

Poreska uprava Republike Srpske,

Trg Republike Srpske br. 8

Banja Luka, kancelarija br.6 (protokol).

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti dostavljena ugovornom organu, najkasnije do 27.06.2016. godine do 12,00 sati. Sve ponude dostavljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ponude se predaju u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

Ponuda za pružanje usluga smještaja.

- naziv i adresa ugovornog organa,

- evidencijski broj nabavke, - naziv predmeta nabavke, - naznaka „ne otvaraj“.

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede sledeće:

Naziv i adresa ponuđača / grupe ponuđača.

5.4. Ponuđači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave.

Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju, ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

5.5. Ponuđači mogu napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u Prilogu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Ukoliko ponuđač ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom. Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa članom 11. Zakona ne mogu proglasiti povjerljivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbijena.

5.6. Rok važenja ponude ne može biti kraći od 90 dana.

5.7. Dostavljanje alternativnih ponuda nije dozvoljeno.

 

6. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda sadrži:

1. Obrazac za cijenu ponude (Prilog 1)

2. Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka od a) do d) Zakona

(Prilog 2)

3. Dokaze iz tačke 3.2. pod a) i b)

4. Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tačka e) Zakona (Prilog 3)

5. Popunjen obrazac povjerljivih informacija - ukoliko postoje, u skladu sa tačkom

5.5. ovog poziva (Prilog 4)

6. Izjavu u vezi sa članom 52. Zakona (Prilog 5)

7. Nacrt ugovora (Prilog 6)

 

7. ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA I PREGOVORI

7.1. Rok za dostavljanje ponuda je 27.06.2016. godine do 12,00 sati.

7.2. Ugovorni organ će izvršiti provjeru ispunjenosti kvalifikacionih uslova utvrđenih ovim pozivom, o čemu sačinjava zapisnik koji sadrži sve relevantne činjenice i dostavlja ga svim ponuđačima koji su podnijeli ponude.

7.3. Ugovorni organ zadržava pravo da pozove ponuđače na pregovore nakon prijema ponuda, ukoliko na osnovu dostavljenih ponuda ocijeni da su pregovori neophodni.  Pregovori će se provoditi u skladu sa članom 10. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik BiH'', broj: 104/14), a svi ponuđači koji blagovremeno dostave ponude biće obavješteni o datumu i terminu vođenja pregovora.

7.4. Samo ponuđači koji budu ispunjavali kvalifikacione uslove će biti pozvani na pregovore prema redosljedu podnošenja ponuda koji će utvrditi ugovorni organ. Pregovori će se održati u prostorijama ugovornog organa.

7.5. Predmet pregovora će biti: cijena, način izvršenja usluga, uslovi izvršenja, posebnosti tehničke specifikacije i druge teme relevantne za valjano izvršenje predmetnih usluga, a prema spisku pitanja koja pravi ugovorni organ i ista se postavljaju svim ponuđačima u postupku pregovora.

7.6. Pregovorima mogu pristupiti ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, što dokazuju zvaničnom punomoći za učešće u predmetnim pregovorima u ime privrednog subjekta – ponuđača.

7.7. Rezultati pregovora se bilježe u poseban izvještaj koji potpisuju članovi komisije i ponuđač.

7.8. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovu kriterija „najniža cijena“ u skladu sa članom 64. Zakona.

7.9. Ovaj poziv je objavljen na internet stranici Poreske uprave Republike Srpske.

 

8. OBAVJEŠTENjE O DODJELI

Svi ponuđači će biti obavješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 dana od dana donošenja odluke, i to: poštom ili faksom. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ đe dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i zapisnik o pregledu ponuda.

 

9. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka izvršio povredu odredaba Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu na način i u roku propisanom članovima 99. i 101. Zakona.

 

ANEKSI:

1. Obrazac za cijenu ponude (Prilog 1)

2. Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama (Prilog 2)

3. Izjavu iz tačke 3.2. pod c) (Prilog 3)

4. Popunjen obrazac povjerljivih informacija - ukoliko postoje, u skladu sa tačkom

5.5. ovog poziva (Prilog 4)

5. Izjava u vezi sa članom 52. Zakona (Prilog 5)

6. Nacrt ugovora (Prilog 6)

 

Broj: 06/1.01/0203-404.2- 20017/16

Banja Luka, 14.06.2016. godine

 

D I R E K T O R:

Zora VIDOVIĆ

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: