Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga posredovanja u prodaji avionskih karata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 13.05.2013

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 251-1-2-1-23/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Srđan Vuković
Adresa: Musala 2
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200950590002
Telefon: 033281268
Faks: 033227156
Elektronska pošta(e-mail):srdjan.vukovic@mvp.gov.ba
Internet adresa(web):http://mfa.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Državni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta
pošte
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12mjeseci
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 490.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Posredovanje u prodaji avionskih karata
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Posredovanje u prodaji avionskih karata putem otvorenog postupka
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 11.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 13.6.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 13.6.2013. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Musala 2, Zgrada MVP BiH, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija je besplatna. Dobavljači koji ‘ele
preuzeti tendersku dokumentaciju, obavezni su podnijeti pismeni
zahtjev na memorandumu, ovjeren i potpisan, sa naznakom imena
lica koje će u njihovo ime istu preuzeti.
(M1-A-6556-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: