Službena vozila

Datum objave: 25.07.2017. 15:40 / Izvor: Akta.ba, 25.07.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

 

Broj predmeta : 17/1-14-006448/17

Ur. broj akta : 10302-0016

Datum: 20.07.2017. godine

Mjesto, Tuzla

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama (SI. Glasnik BiH broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (SI. Glasnik BiH broj: 103/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 17/1-14- 006448/17 ur. broj akta: 10302-0014 od 19.07.2017.godine, u postupku javne nabavke - službenih vozila, v.d. Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a, je donio:

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za nabavku, broj: 17/1-14-006448/17 ur. broj akta: 10302-0014 od 19.07.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku - službenih vozila, dodjeljuje se ponuđaču Cosmos commerce d.o.o. Drage Karamana 22, 75000 Tuzla, ponuda br. 033-221/17 od 18.07.2017. godine, dostavljena dana 18.07.2017. godine u 13,56 sati. za ponuđenu cijenu od 39.063,26 KM (bez PDV-a), kao najpovoljnijem ponuđaču.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze o kvalifikovanosti u skladu sa članom 45. stav (1) tačke od a) do d) i iz člana 46. stav (1) ZJN („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i to u roku od 7 (sedam) dana nakon što bude obavješten od strane ugovornog organa o rezultatima postupka nabavke. Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciji u određenom roku, ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, javna nabavka će biti poništena.

 

Član 3.

Ugovor će se zaključiti sa izabranim ponuđačem u skladu sa nacrtom ugovora, koji je bio sastavni dio Tenderske dokumentacije.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a, www.kuiptk.ba, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Odjeljenje za IT, stručne i zajedničke poslove.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 17/1-14- 006448/17 ur.broj akta: 10302-0001 od 03.07.2017.godine. Javna nabavka je sprovedena konkurentskim postupkom.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 39.316,24 KM. 

Obavještenje o nabavci broj: 845-7-1-8-3-13/17, poslato je na objavljivanje dana 05.07.2017. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 05.07.2017. godine. Komisija za nabavku, imenovana je Rješenjem broj: 17/1-14-006448/17 ur.broj akta: 10302-0002 od 04.07.2017. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je v.d. Direktoru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 17/1-14-006448/17 ur.broj akta: 10302- 0013 od 19.07.2017.godine, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 17/1-14-006448/17 ur.broj akta: 10302-0014 od 19.07.2017.godine i Izvještaj o radu broj: 17/1-14-006448/17 ur.broj akta: 10302-0015 od 19.07.2017.godine, u postupku javne nabavke - službenih vozila.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

da je u predmetnom postupku primljena 1 (jedna) ponuda, da je blagovremeno primljena 1 (jedna) ponuda, da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda.

da je ponuda ponuđača: Cosmos commerce d.o.o. Drage Karamana 22, 75000 Tuzla,

kvalifikovana i prihvatljiva. Navedeni ponuđač je dostavio sve tražene dokaze propisane tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponude, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, v.d. Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a. nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom. Izabrani ponuđač je: Cosmos commerce d.o.o. Drage Karamana 22, 75000 Tuzla

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, ("SI. Glasnik BiH", broj: 39/14), odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi u pisanoj formi direktno $ preporučenom poštanskom pošiljkom i to u najmanje tri primjerka ili elektronskim putem.

Dostaviti:

1 x Ponuđaču 1 x web stranica KUlPTK-a 1 x Arhiva

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: