(izmjena aukcije) Nabavka i ugradnja transformatora 40 MVA, 121±8x1,25%/6,3 kV i transformatora 31,5 MVA 121±10x1,5%/6,3 kV za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj Kakanj - JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Datum objave: 18.02.2021. 09:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.02.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

986-1-1-270-8-40/21Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 986-1-1-270-3-293/20
Datum objave obavještenja 16.10.2020.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Dika Čolaković
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 10.03.2021. 09:00


Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto JP ELektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Sala 430/IV
Datum i vrijeme 10.03.2021. 10:00

Odjeljak V mijenja se i glasi:
U skladu sa Zaključkom URŽ-a broj JN2-01-07-1-193-5/21 vrši se izmjena roka prijema ponuda i otvaranja ponuda. Dostavu
dokumenata koje treba da sadrži ponuda prilagoditi izmjenjenim rokovima, ostali dijelovi tenderske dokumentacije ostaju
ne promijenjeni.
Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između ugovornog organa iponuđača/dobavljača se vrši
kroz sistem „E-nabavke“ – portal www.ejn.gov.ba, kako je definisano Zakonom o javnim nabavkama BiH i podzakonskim
aktima.

Mijenja se INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY (III 4.).

INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Public Enterprise Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
UIN 4200225150005
Contact person Dika Čolaković
Address Vilsonovo šetalište 15
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telephone (033) 751-000
Fax number (033) 751-759
Email address e.ridzal@epbih.ba
Website address www.epbih.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Electricity

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

'' Supply and installation of transformer 40 MVA, 121 ± 8x1.25% / 6.3 kV, and supply and installation of transformer 31.5
MVA 121 ± 10x1.5% / 6.3 kV, for the purpose the Subsidiary Thermal Power Plant ''Kakanj'' - JP Elektroprrivreda BiH d.d.
- Sarajevo ''

II 1.b. Description of the object of the contract

'' Supply and installation of transformer 40 MVA, 121 ± 8x1.25% / 6.3 kV, and supply and installation of transformer 31.5

MVA 121 ± 10x1.5% / 6.3 kV, for the purpose the Subsidiary Thermal Power Plant ''Kakanj'' - JP Elektroprrivreda BiH d.d.
- Sarajevo '' - Tender no 2000030267

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

  Main vocabulary
Code Description
Main object 31174000-6 Power supply transformers


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to tender documentacion

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

11.1.2021.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 10.3.2021. 09:00:00
Address and place Public Enterprise Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonono šetaište 15

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

The entire communication and exchange of information (correspondence) between the contracting authority and the
bidder / supplier is done through the system "E-procurement" - portal www.ejn.gov.ba, as defined by the Law on Public
Procurement of BiH and bylaws.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
986-1-1-270-8-40/21
PODIJELI: