(izmjena i dopuna) (najava tendera za 2017.godinu) Nabavka parkomata, higijenskog materijala, aplikativnog softwera, zaštitne odjeće i obuće za osoblje, kancelarijske galanterije, parking karata, poklona, centrale za fiksnu telefoniju, IT platforme, usluga izrade glavnog projekta uređenja deponije materijala, projektovanja parkinga, puteva i ulica, projektovanja kružnih tokova, PTT usluga, konsultantskih usluga za projekat Obilaznice, geomehaničkih i drugih labaratorijskih ispitivanja, usluga projektovanja, izrade elaborata za projekat Obilaznice, generalnog pregleda mostova sa izradom elaborata o sanaciji, tehničkog obezbjeđenja, radova na izgradnji i sanaciji parking površina, izradi horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije za parking prostore, sanaciji puteva i ulica na području Brčko distrikta BiH, sanaciji mostova i izgradnji mosta u Krepšiću

Datum objave: 31.07.2017. 08:58 / Izvor: Akta.ba, 25.07.2017.

Broj predmeta: Ol-U0-60/17

25.07.2017.godine

 

Na osnovu člana 14. Zakona o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj: 15/06,05/07, 19/07, 1/08, 24/08 i 17/16), člana 37. Statuta Javnog preduzeća "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH, te člana 5. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH, a shodno odredbama člana 31. Poslovnika o radu Upravnog odbora Javnog preduzeća "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH, Upravni odbor JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikt BiH, na 3. redovnoj sjednici održane dana 25..2017.godine, donosi slijedeću

 

ODLUKU

O USVAJANJU IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKE ZA 2017.GODINU U JP "PUTEVI BRČKO" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH BR.6

 

Član 1.

Usvaja se Izmjena i dopuna Plana nabavke za 2017.godinu JP „Putevi Brčko"d.o.o. Brčko distrikt BiH broj 6. koja čini sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

Izmjena i dopuna Plana nabavke za 2017.godinu Br.6, je prilog ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na oglasnoj tabli i web stranici Preduzeća, zajedno sa Izmjenom i dopunom Plana nabavke za 2017.godinu Br.6.

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU BROJ 6 JP" PUTEVI BRČKO" D.O.O.BRČKO DISTRIKT BIH

REDNI BROJ

'PREDMET MABAVKE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-a 

VRSTA POSTUPKAV

OKVIRNl DATUM POKRETANJA POSTUPKA

IZVOR FINANSLRANJA

NAPOMENE

ROBE

 

1/17

"Nabavka parkomata

 

42.735,04 KM

Konkurentski

Tokom 2017.godine

Ažurirani/revidirani Poslovni Plan za 2017 godinu

Nova

2/17

Nabavka higijenskog materijala

 

3.257,00 KM

Direktni

Tokom 2017.godine

Ažurirani/revidirani Poslovni Plan za 2017 godinu

Izmjena iznosa

3/17

Nabavka aplikativnog softwera

 

6.000,00 KM

direktni

Tokom 2017.godine

Ažurirani/revidirani Poslovni Plan za 2017 godinu

Sa pozicije 1T platforma serveri,licence i ostalo- NOVA (Pantheon licence 3 kom)

4/17

Nabavka zaštitne odjeće i obuće za osoblje

 

25.641,03 KM

konkurentski

Tokom 2017.godine

Ažurirani/revidirani Poslovni Plan za 2017 godinu

Izmjena iznosa

5/17

Nabavka kancelarijske galanterija za objekat Jahorinu

 

6.000,00 KM

Direktni

Tokom 2017.godine

Ažurirani/revidirani Poslovni Plan za2017 godinu

Nova

6/17

Nabavka parking karata

 

17.094,02 KM

konkurentski

Tokom 2017.godine

Ažurirani/revidirani Poslovni Plan za 2017 godinu

Nova

7/17

Nabavka poklona

 

3.432,31 KM

Direktni

Tokom 2017.godine

Ažuriran i/re vidiran i Poslovni Plan za2017 godinu

lzmjena iznosa

8/17

Nabavka centrale za fiksnu telefoniju

 

6.000,00 KM

Direktni

Tokom 2017.godine

Ažurirani/re vi di ran i Poslovni Plan za 2017 godinu

Nova

9/17

Nabavka IT platforme( serverijicence i ostalo) MASS STORAGE (serveri, licence)

 

19.641,03 KM

konkurentski

Tokom 2017.godine

Ažurirani/revidirani Poslovni Plan za 2017 godinu

Izmjena iznosa

USLUGE

 

10/17

Nabavka usluga izrade glavnog projekta uređenja deponije materijala

 

6.000,00 KM

Direktni

Tokom 2017.godine

Ažurirani/revidirani Poslovni Plan za 2017 godinu

Nova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/17

Nabavka usiuga projektovanja parkinga,puteva i ulica

 

30.735,04 KM

konkurentski

Tokom 2017.godine

Ažurirani/revidirani Poslovni Plan za 2017 godinu

izmjena iznosa-nova

12/17

Nabavka usluga projektovanja kružnih tokova

 

42.735,04 KM

konkurentski

Tokom 2017,godine

Ažurirani/revidirani Poslovni Plan za2017 godinu

izmjena iznosa-nova

13/17

Nabavka PTT usluga

 

5.128,21 KM

direktni

Tokom 2017.godine

Ažurirani/revidirani Poslovni Plan za2017 godinu

nova

14/17

Nabavka konsultantskih usluga za projekat Obilaznice(tehnički dio) - izrada projekata, elaborata i studija

 

42.735,04 KM

konkurentski

Tokom 2017.godine

Ažurirani/revid iran i Poslovni Plan za 2017 godinu

izmjena iznosa

15/17

Nabavka usluga geomehaničkih i drugih labaratorijskih ispitivanja

 

6.000,00 KM

direktni

Tokom 2017.godine

Ažurirani/revidirani Poslovni Plan za 2017 godinu

Izmjena naziva

16/17

Nabavka konsultantskih usluga za projekat Obilaznice(pravni dio)

 

25.641,03 KM

konkurentski

Tokom 2017.godine

Ažurirani/revidirani Poslovni Plan za 2017 godinu

izmjena iznosa

17/17

Nanbavka usluga projektovanja, izrada elaborata za projekat Obilaznice

 

5.041,03 KM

direktni

Tokom 2017 godine

Ažurirani/revidirani Poslovni Plan za2017 godinu

Sa pozicije usluga projektovanja, projekat obilaznice (dodatno projektovanje)

18/17

Nabavka usluga generalnog pregleda mostova sa izradom elaborata o sanaciji

 

17.094,02 KM

konkurentski

Tokom 2017 godine

Ažurirani/revidirani Poslovni Plan za 2017 godinu

 

19/17

Usluge tehničkog obezbjedenja ( održavanje DOC)

 

6.000,00 KM

direktni

Tokom 2017.godine

Ažurirani/revidirani Poslovni Plan za 2017 godinu

nova

RADOVI

 

20/17

Nabavka radova izgradnje i sanacije parking površina

 

128.205,13 KM

Otvoreni

Tokom 20l7.godine

Ažurirani/revidirani Poslovni Plan za 2017 godinu

nova

21/17

Nabavka radova horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije za parking prostore

 

34.188,03 KM

Konkurentski

Tokom 2017.godine

Ažurirani/revidirani Poslovni Plan za2017 godinu

nova

22/17

Nabavka radova sanacije puteva i ulica na području Brčko distrikta BiH

 

420.119,66 KM

Otvoreni

Tokom 2017.godine

Ažurirani/revidirani Poslovni Plan za 2017 godinu

izmjena iznosa

23/17

Nabavka radova sanacije mostova

 

111.111,11 KM

Otvoreni

Tokom 2017.godine

Ažurirani/revidirani Poslovni Plan za 2017 godinu

izmjena iznosa

24/17

Nabavka radova izgradnje mosta u Krepšiću

 

683.760,68 KM

Otvoreni

Tokom 2017.godine

Ažurirani/revidirani Poslovni Plan za 2017 godinu

nova

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: