Prodaja zemljišta sa uređenjem i objekata u izgradnji u Prnjavoru, Štrpci-Ukrinski lug

Datum objave: 24.02.2021. 09:22 / Izvor: Večernje novosti, 24.02.2021.

Na osnovu člana 155,157. i 160. Zakona o stečajnom postupku RS („Sl. Gl. RS" br: 16/16), Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Sl. Gl. RS" br: 54/17), Odluke Skupštine po-vjerilaca od dana 11.1.2021. godine i saglasnosti Odbora povjerilaca od dana 11.1.2021. godine, stečajni upravnik objavljuje

 

OGLAS

O prvoj javnoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika

 

1. Predmet prodaje:

1.1. Nepokretna imovina, koja je predmet prodaje nalazi se u Prnjavoru, Štrpci - Ukrinski lug. Nekretninu čine: Zemljište sa uređenjem m2:8.609.011,00, Uknjiženi objekti pA 1.610,00 i Objekti u izgradnji t2: 1.400,00. Upisane u ZK Uložak br. 2494 k.o. Štrpci, što po novom premjeru odgovara parcelama upisanim u PL br. 1145 k.o. Donji Štrpci i Posjedovni list br. 1121 k.o. Gornji Štrpci, i ZK Uložak br. 936 k.o. Palačkovci što po novom premjeru odgovara parcelama upisanim u Posjedovni list br. 319 k.o. Donji Palačkovci - Opština sa pravom vlasništva - svojine 1/1 udjela u korist stečajnog dužnika„RIBNjAK" ad. Prnjavor, JIB: 4401224350006.

 

2. Pregled imovine:

2.1. Ponuđena imovina prodaje se u zatečenom pravnom statusu i viđenom stanju u momentu prodaje i na kupce se prenosi obim prava kojima prodavac raspolaže, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

2.2. Imovina se može pogledati u dogovoreno vrijeme uz prethodnu najavu na telefon broj 066/809-888 ili 065/513-600 (stečajni upravnik).

 

3. Minimalna cijena ponude

3.1. Ponuda ne može biti ispod 50 % ukupno procijenjene vrijednosti od 10.568.492,00 KM, što iznosi 5.284,246,00 KM za ukupnu imovinu predmeta licitacije, tj. ponude ispod minimalne cijene od 5.284.246,00 KM neće se uzeti u razmatranje.

 

4. Preduslovi za učešće u dostavljanju ponuda

4.1. Uplata provizije za otkup dokumentacije u iznosu od 5.000,00 KM.

4.2. Uplata depozita u iznosu od 50.000,00 KM kao garancija za ozbiljnost ponude. U slučaju realizacije prodaje sa najpovoljnijim ponuđačem, depozit se računa u kupoprodajnu cijenu. Ponuđačima koji propisno dostave ponudu i ne odustanu, a ne budu najpovoljniji, depozit će se vratiti.

4.3. Dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u sjedištu stečajnog dužnika „Ribnjak" ad. na adresi Štrpci - Ukrinski lug bb, Prnjavor uz pismeni zahtijev i prezentovanja dokaza o uplati provizije za otkup dokumentacije.

 

5. Rok i mjesto za dostavu ponude i održavanje licitacije

5.1.        Zapakovane ponude u zatvorenoj koverti se dostavljaju najkasnije do 31.3.2021. godine lično ili poštom na adresu stečajnog dužnika „Ribnjak" a.d. Štrpci - Ukrinski lug bb, Prnjavor sa naznakom:,.PONUDA ZA LICITACIJU NEPOKRETNE IMOVINE"- NE OTVARATI.

5.2.        Otvaranje prispjelih ponuda obavitđe komisija u sastavu tri člana koju imenuje stečajni upravnik dana petak (2.4.2021. godine) u 13 h u Sali prizemlja Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Ul. Gunduliđeva br. 108, Banja luka.

5.3.        Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mogu prisustvovati svi ponuđači, lično ili putem punomoćnika.

5.4.        Sama licitacija putem zatvorenih i zapečađenih ponuda održaće se i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

 

6. Pravo učešća i validnost ponuda

6.1.        Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave ponudu do navedenog roka, otkupe dokumentaciju i uplate depozit u iznosu od 50.000,00 KM kao garanciju za ozbiljnost ponude na račun stečajnog dužnika broj: 5620998160632610 kod NLB Banke ad. Banja Luka najkasnije do 31.3.2021. godine

6.2.        Ponude pristigle nakon isteka roka i ponude ponuđača koji nije otkupio dokumentaciju i prije dostavljanje ponuda uplatili depozit kao garanciju za ozbiljnost ponude se neće uzeti u razmatranje.

6.3.        Pravo učešća na licitaciji imaju svi registrovani ponuđači koji su se prijavili na licitaciji putem zatvorenih ponuda i potpisali izjavu o saglasnosti za NEVRAĆANjE depozita u slučaju odustajanja od kupovine.

U slučaju nekompletnosti ponude ili odustajanju ponuđača od iste, uplaćeni depozit kao garancija za ozbiljnost ponude se neće vratiti ponuđaču.

 

7. Sadržaj ponude, (ponuda treba da sadrži)

7.1.        Pravna lica:

Podaci o pravnom licu (izvod iz sudskog registra u originalu ili ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci, broj transakcionog računa, JIB broj, broj telefona pravnog lica, ime i prezime ovlaštenog lica u postupku licitacije, kopija identifikacionog dokumenta, broj telefona i adresa)

7.2.        Fizička lica:

Podaci o fizičkom licu (ime i prezime, JMBG, adresa, broj telefona i kopija identifikacionog dokumenta).

7.3.        Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ako je podnosilac pravnolice.

7.4.        Iznos ukupne cijene ponude za predmet licitacije u KM.

7.5.        Dokaz o uplati depozita kao garancija za ozbiljnost ponude.

 

8. Postupak licitacije i kriteriji za izbor najpovoljnijeg ponuđača

8.1.        Otvaranje ponuda i licitaciju će sprovesti Komisija u sastavu 3 člana koju imenuje stečajni upravnik, dana 2.4.2021. godine u 13 č u Sali (prizemlje Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Ul. Gundulićeva br. 108, Banja luka.

8.2.        Prije otvaranja zatvorenih ponuda komisija će saopštiti pravila licitacije.

8.3.        Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te lice koje je ovlašteno da zastupa pravno lice u postupku licitacije. Prije otvaranja ponuda Predsjednik komisije će pozvati predstavnike pravnog lica da predaju komisiji ovlaštenje za zastupanje te identifikovati i evidentirati prisutne.

8.4.        Nakon evidentiranja prisutnih, komisija će početi sa otvaranjem pristiglih ponuda i pročitati naziv ponuđača i ponuđenu cijenu za imovinu/potraživanja koja je predmet prodaje.

8.5.        Predsjednik komisije zadužen je za preduzimanje mjera u cilju nesmetanog toka licitacije. U slučaju ometanja rada od strane ponuđača Predsjednik komisije može izreći mjeru udaljenja sa licitacije, čime ponuđač gubi pravo povrata uplaćenog depozita.

8.6.        Ukoliko ponudu dostavi samo jedan ponuđač, čija cijena je ista ili veća od minimalne početne, Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.

8.7.        Ukoliko ponudu na licitaciji podnese više ponuđača sa istom cijenom, Komisija će ih pozvati da ukoliko žele izvrše povećanje cijene ponude usmenim javnim nadmetanjem. Ukoliko ponuđači to ne žele ili nisu prisutni na javnom otvaranju ponuda, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije podnio ponudu prema datumu i vremenu prijema iste koji će se evidentirati na ponudi. O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti blagovremeno obaviješteni, a o preduzetim radnjama Komisija vodi zapisnik.

8.8.        Izbor najpovoljnijeg ponuđača zasniva se isključivo na najpovoljnijoj ponudi koja ispunjava navedene uslove. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi komisija.

8.9.        Nakon zaključenja licitacije, utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog kupca smatra se dijelom avansne uplate.

8.10.      Ponuđačima, izuzev prva tri sa rang liste, izvršit će se povrat depozita najkasnije u roku od tri radna dana od javnog nadmetanja.

8.11.      Sa ponuđačem (kupcem) koji je ponudio najveću pojedinačnu cijenu i izvršio uplatu ukupne kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja, zaključit će se Ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana uplate sredstava. Stečajni upravnik predaje kupcu u posjed imovinu koja je predmet prodaje prema odredbama zaključenog ugovora o kupoprodaji.

Kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine na račun stečajnog dužnika „Ribnjak" a.d. Štrpci - Ukrinski lug bb, Prnjavor broj: 5620998160632610 kod NLB Banke a.d. Banja Luka.

8.12.      Ukoliko izabrani kupac ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene u navedenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat depozita na osnovu potpisane izjave, a stečajni upravnik će Zaključkom proglasiti prodaju nevaljalom i novim Zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog Zaključka da uplati prodajnu cijenu. Ako ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

8.13.      Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze, kao i pripadajući PDV i sl. u vezi sa navedenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodanu imovinu, nikakvih obaveza.

8.14.      Kupac nekretnina preuzima obavezu arhivske građe stečajnog dužnika u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi.

8.15.      Instrukcije za uplatu provizije i depozita:

Uplatilac: Naziv fizičkog ili pravnog lica koji dostavlja ponudu Primalac uplate:„Ribnjak"ad. u stečaju, Prnjavor, Štrpci - Ukrinski lug bb, Prnjavor Svrha: Provizija za otkup dokumentacije ili depozit kao garancija za ozbiljnost ponude Iznos: 5.000,00 KM za otkup dokumentacije ili 50.000,00 KM za depozit.

Račun stečajnog dužnika: 5620998160632610 kod NLB Banke a.d. Banja Luka

8.16.      Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda Banja Luka, dnevnom listu „Večernjih novosti" izdanje za Republiku srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komora.ba)

 

Banja Luka, 22.2.2021. god

Stečajni upravnik: Radomir Predojević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: