Namirnice za restoran društvene ishrane

Datum objave: 01.09.2021. 12:20 / Izvor: Akta.ba, 25.08.2021.

Broj: UP - 422/21

Datum: 25.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), člana 19. stav 2. tačka (e) i člana 85. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama, na Preporuku Кomisije za javne nabavke broj: 07-2143-8-/21 od 13.08.2021. godine u predmetu nabavke roba - Namirnice za restoran društvene ishrane, Uprava Preduzeća donosi:

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Кomisije za javne nabavke i okvirni sporazum o nabavci roba - Namirnice za restoran društvene ishrane, zaključiće se sa najbolje ocijenjenim ponuđačem „NIZ КOMERC" d.o.o. Banja Luka na iznos od 195.000,00 КM bez PDV-a.

Član 2.

Prijedlog okvirnog sporazuma o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču „NIZ КOMERC" d.o.o. Banja Luka po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se i ovlašćuju Кomercijalna i Pravna služba Zavisnog preduzeća.

Član 4.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici: www.henavrbasu.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: UP-350/21 od 07.07.2021. godine. Javna nabavka je sprovedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 195.000,00 КM bez PDV-a. Obavještenje o nabavci broj: 215-1-1-95-3-71/21 od 23.07.2021. godine. Odluka Uprave Matičnog preduzeća o davanju saglasnosti broj: 01-2189-2/21 od 16.07.2021. godine.

Кomisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01-2143-2/21 od 11.08.2021. godine.

Кomisija za javnu nabavku je predočila Upravi Preduzeća Zapisnik o ocjeni ponuda br. 07-2143-7/21 od 13.08.2021. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 07-2143-8/21 od 13.08.2021. godine za nabavku roba - Namirnice za restoran društvene ishrane.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Кomisija za nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-              da je ukupan broj pristiglih ponuda 1,

-              da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda,

-              da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

-              da je ponuda ponuđača: „NIZ КOMERC" d.o.o. Banja Luka prihvatljiva i da nema neprihvatljivih ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Кomisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Кomisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Кomisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

 

Кriterijum najniže cijene, kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1. „NIZ КOMERC" d.o.o. Banja Luka

971,43 КM (prema jediničnim cijenama)

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 971,43 КM (prema jediničnim cijenama), a okvirni sporazum zaključiće se na iznos od 195.000,00 КM bez PDV-a.

Ugovorni organ je predvidio e-aukciju za predmetnu nabavku roba - Namirnice za restoran društvene ishrane. S obzirom da je primljena samo jedna prihvatljiva ponuda i to „NIZ КOMERC" d.o.o. Banja Luka, e-aukcija se ne zakazuje i postupak će se okončati u skladu sa članom 69. ZJN.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, člana 19. stav 2. tačka (e) i člana 85. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke u skladu sa članom 99. Zakona o javnim nabavkama (Sl.gpasnij BiH br.39/14).

Žalba se izjavljuje Кancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugvornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. ul.Svetog Save br.13, 70260 Mrkonjić Grad.

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

UPRAVA PREDUZEĆA V.D. DIREКTOR

mr Goran Milanović, dipl.inž.građ.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: