Preventivni lјekarski pregled žena radi prevencije i blagovremenog otkrivanja bolesti specifičnih za žene na lokaciji, adresi izvršioca usluge u Banjoj Luci

Datum objave: 16.11.2020. 07:50 / Izvor: Akta.ba, 11.11.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

 

Broj: 04/2.2.2-404-492-9/20

Datum: 11.11.2020. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 38/14) i člana 4. Uredbe o Službi za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 90/07 i 114/07), a u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavlјanje ponuda za nabavku usluga Preventivni lјekarski pregled žena radi prevencije i blagovremenog otkrivanja bolesti specifičnih za žene, LOT 1- Preventivni lјekarski pregled žena radi prevencije i blagovremenog otkrivanja bolesti specifičnih za žene na lokaciji, adresi izvršioca usluge u Banjoj Luci, objavlјenog na Portalu javnih nabavki dana 28.10.2020. godine, broj obavještenja 38-7-2-112-3-62/20, direktor Službe za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske, d o n i o je

 

ODLUKU

o izboru najpovolјnijeg ponuđača

 

1. Najpovolјniji ponuđač za nabavku usluge - Preventivni lјekarski pregled žena radi prevencije i blagovremenog otkrivanja bolesti specifičnih za žene, LOT 1- Preventivni lјekarski pregled žena radi prevencije i blagovremenog otkrivanja bolesti specifičnih za žene na lokaciji, adresi izvršioca usluge u Banjoj Luci u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavlјanje ponuda, broj 04/2.2.2-404-492/20, je JZU „Zavod za medicinu rada i sporta" Republike Srpske, Zdrave Korde broj 4, 78 000 Banja Luka, JIB 4402560240002.

2.  Ponuda ponuđača broj 01-0501-7137/20 od 06.11.2020. godine bila je najpovolјnija no kriterijumu „najniže cijene" u skladu sa članom 64. tačka 1. stav b) Zakona o javnim nabavkama BiH.

3.  Za ovaj postupak je predviđena e-aukcija ali s obzirom da je Ugovorni organ zaprimio samo jednu prihvatlјivu ponudu e-aukcija se ne može zakazati u skladu sa članom 3. (Unos i ocjena prihvatlјivih ponuda) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (Službeni glasnik broj 66/16) nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama BiH.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostaviće se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama.

5. Odluka će se objaviti na veb-stranici; www.vladars.net istovremeno sa upućivanjem iste ponuđačima, koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

6. Po okončanju roka za žalbu, ugovorni organ pozvaće izabranog ponuđača radi zaklјučivanja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima - uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj 04/2.2.2-404-492-1/20 od 27.10.2020. godine, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 8.500 KM za JIOT 1. Dana 28.10.2020. godine, objavom na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavci 38-7-2-112-3-62/20, putem konkurentskog zahtjeva za dostavlјanje ponuda, pokrenut je postupak nabavke usluga - Preventivni lјekarski pregled žena radi prevencije i blagovremenog otkrivanja bolesti specifičnih za žene, JIOT 1-Preventivni lјekarski pregled žena radi prevencije i blagovremenog otkrivanja bolesti specifičnih za žene na lokaciji, adresi izvršioca usluge u Banjoj Luci.

Kriterij za dodjelu ugovora je bio „najniža cijena" u skladu sa članom 64. tačka 1. stav b) Zakona o javnim nabavkama BiH.

U predviđenom roku za dostavlјanje ponuda (09.11.2020. do 12.00 sati) pristigla je jedna ponuda, i to:

1. JZU „Zavod za medicinu rada i sporta" Republike Srpske, dana 09.11.2020. god. u 09.00 časova na protokol Ugovornog organa, zavedena pod brojem 04/2.2.2-404-492-6/20.

Dana 09.11.2020. godine, u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama BiH, izvršeno je javno otvaranje ponuda i sačinjen Zapisnik o otvaranju ponuda. U skladu sa članom 63. stav (6) Zakona i članom 2. stav (2) Upustva o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni Glasnik BiH" broj: 90/14), Zapisnik je proslijeđen ponuđaču u zakonskom roku putem e-maila i pošte.

Komisija je pregledom konstatovala da je ponuđač dostavio orginal i kopiju ponude kako je traženo tenderskom dokumentacijom, ponude je čvrsto uvezana jemstvenikom a listovi ponude su numerisani i parafirani. Pregledom kvalifikacionih dokumenata ponuđača Komisija je konstatovala da ponuda ponuđača JZU „Zavod za medicinu rada i sporta" Republike Srpske ispunjava kvalifikacione uslove i zahtjeve iz konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Ponuda je računski ispravna i ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

Za ovaj postupak je predviđena e-aukcija ali s obzirom da je Ugovorni organ zaprimio samo jednu prihvatlјivu ponudu e-aukcija se ne može zakazati u skladu ca članom 3. (Unos i ocjena prihvatlјivih ponuda) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (Službeni glasnik broj 66/16) nego se postupak okončava u skladu ca članom 69. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Komisija je pristupila vrednovanju prihvatlјive ponude shodno utvrđenom kriteriju - najniža cijena.

 

CIJENA PRIHVATLjIVE PONUDE za LOT 1

 

R.BR.

PONUĐAČI

CIJENA bez PDV-a

CIJENA ca popustom bez PDV- a

1.

JZU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA PC Banja Luka

8.463,00 KM

8.463,00 KM

 

Komisija za javne nabavke je nakon procesa oijene ponuda, dostavila direktoru Zapisnik o pregledu i oijeni ponuda (broj: 04/2.2.2-404-492-8/20 od 09.11.2020. godine) ca prijedlogom za donošenje Odluke o izboru najpovolјnijeg ponuđača JZU „Zavod za medicinu rada i sporta" Republike Srpske, Zdrave Korde broj 4, 78 000 Banja Luka, JIB 4402560240002.

Prijedlog Komisije za dodjelu ugovora je kao u dispozitivu ove odluke, jer je imenovani ponuđač ponudio najnižu ukupnu cijenu ponude od 8.463,00 bez obračunatog PDV-a, tj. 8.463,00 KM ca obračunatim PDV-om za JIOT 1.

Ponuđač JZU „Zavod za medidinu rada i sporta" Republike Srpske ispunjava sve kvalifikacione uslove i u roku od 5 dana dužan je dostaviti dokumente koji su tražeči u skladu ca članom 45. stav (2) pod c) i d) Zakona o javnim nabavkama BiH (tačka 3.1 tenderske dokumentacije).

Prijedlog ugovora će se dostaviti na potpis imenovanom ponuđaču u skladu ca članom 89. stav (3) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Nakon razmatranja prijedloga Komisije utvrđeno je da su razlozi za izbor najpovolјnijeg ponuđača opravdani, te je odlučeno kao u dispozitivu, u skladu ca članovima 65. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Na ovu odluku može se uložiti žalba, u roku od 5 dana od dana prijema Odluke. Žalba se izjavlјuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovorenog  organa.

 

Ranko Tomašević

Direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: