Štampa i kovertiranje računa za RTV taksu

Datum objave: 23.02.2021. 07:57 / Izvor: Akta.ba, 19.02.2021.

JAVNO PREDUZEĆE

RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIКE SRPSКE

BANJA LUКA

-v.d. Generalnog direktora-

 

Broj:1178/21

Dana, 19.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 52. Zakona o Radio-televiziji Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“, br. 49/06, 73/08, 42/10, 89/13 i 44/16), člana 22. i člana 60. Statuta JP RTRS, člana 25. i člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. glasnik „BiH“, br. 39/14), člana 20. i člana 27. Pravilnika o javnim nabavkama, te usvojenog Plana javnih nabavki JP RTRS za 2021. godinu, v.d. generalnog direktora, donosi

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Na osnovu Obavještenja o nabavci br. 1170-1-1-27-3-4/21, objavljenog na portalu Agencije za javne nabavke BiH i web stranici Radio-televizije Republike Srpske, za izbor najpovoljnije ponude za nabavku štampanih obrazaca za potrebe tekućeg poslovanja RTRS-a, proveden je postupak prikupljanja ponuda putem otvorenog postupka javne nabavke sa predviđenom e-Aukcijom broj nabavke 02/21.

 

II

Dodjeljuje se Ugovor za nabavku štampanih obrazaca za potrebe tekućeg poslovanja RTRS- a do, i to za LOT 1 - Štampani obrasci do 30.06.2021. godine ponuđaču „Compex“ d.o.o Banja Luka, sa konačnom cijenom ponude od 19.800,00 КM bez uračunatog PDV-a, za LOT 2 -Štampa podataka na odštampane obrasce do 31.12.2021. godine ponuđaču „Print-GS“ d.o.o Travnik sa cijenom ponude od 16.460,00 КM bez uračunatog PDV-a i LOT 3 - Štampa i kovertiranje računa za RTV taksu do 31.12.2021. godine ponuđaču „Preduzeće za poštanski saobraćaj RS“ a.d. Banja Luka sa cijenom ponude od 10.560,00 КM bez uračunatog PDV-a.

 

III

Sa izabranim ponuđačima „Compex“ d.o.o Banja Luka za LOT 1 - Štampani obrasci, „Print – GS“ d.o.o. Travnik za LOT 2 - Štampa podataka na odštampane obrasce, „Preduzeće za poštanski saobraćaj RS“ a.d. Banja Luka za LOT 3 - Štampa i kovertiranje računa za RTV taksu, ugovorni organ zaključiće ugovore, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze u predmetnoj nabavci.

 

IV

Ova odluka objavljuje se na web stranici JP RTRS www.rtrs.tv , u skpadu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

V

Ova odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, a na osnovu člana 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

 

Кomisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom v.d. generalnog direktora br. 123/21 od 11.01.2021. godine, provela je postupak javne nabavke br. 02/21.

 

S obzirom da je procijenjena vrijednost nabavke iznosila :LOT 1 - Štampani obrasci: 25.400,00 КM bez uračunatog PDV-a, LOT 2 - Štampa podataka na odštampane obrasce : 17.000,00 КM bez uračunatog PDV-a i LOT 3 -Štampa i kovertiranje računa za RTV taksu: 11.000,00 bez uračunatog PDV-a, proveden je otvoreni postupak javne nabavke u skladu sa odredbama člana 25. Zakona ojavnim nabavkama BiH, sa predviđenom e-Aukcijom.

 

Obavještenje o nabavci broj 1170-1-1-27-3-4/21, objavljeno je na portalu Agencije za javne nabavke BiH i web stranici Radio-televizije Republike Srpske. Tenderskom dokumentacijom utvrđeno je da je kriterij za dodjelu ugovora „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“, kao i da je rok za podnošenje ponuda do 10.02.2021. godine do 12:00 časova. 

Nakon isteka roka za podnošenja ponuda evidentirano je da su u roku pristigle sljedeće

ponude:

 

Za LOT 1 - Štampani obrasci :

 

1. „Compex“ d.o.o. Banja Luka

2. „Grafičar“ d.o.o Bihać

3. „Print-GS“ d.o.o Travnik

 

Za LOT 2 - Štampa podataka na odštampane obrasce:

 

1. „Biro Kip“ d.o.o Banja Luka

2. „Print-GS“ d.o.o. Travnik

 

Za LOT 3 – Štampa i kovertiranje rašuna za RTV taksu:

 

1. „Preduzeće za poštanski saobraćaj RS“ a.d. Banja Luka

 

Analizom dokumentacije pristiglih ponuda za LOT 1 - Štampani obrasci, Кomisija je utvrdila da ponuda ponuđača „Compex“ doo Banja Luka, „Grafičar“ d.o.o. Bihać i „Print-GS“ d.o.o Travnik, ispunjavaju formalne i tehničke zahtjeve ugovornog organa, te da su prihvatljive i mogu biti predmet vrednovanja.

 

Analizom dokumentacije pristiglih ponuda za  LOT 2 - Štampa podataka na odštampane obrasce, Komisija je utvrdila da ponuda ponuđača „Biro Kip“ d.o.o. Banja Luka i „Print-GS“ d.o.o. Travnik ispunjavaju formalne i tehničke zahtjeve ugovornog organa, te da su prihvatljive i mogu biti predmet vrednovanja.

 

Analizom dokumentacije pristiglih ponuda za LOT 3 - Štampa i kovertiranje računa za RTV taksu, Komisija je utvrdila da ponuda ponuđača „Preduzeće za poštanski saobraćaj RS“ a.d. Banja Luka  ispunjavaju formalne i tehničke zahtjeve ugovornog organa, te da su prihvatljive i mogu biti predmet vrednovanja.

 

 

Shodno odredbama zakona i opštim aktima ugovornog organa, kriterij za vrednovanje ponude je ponuda je „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“, te shodno utvrđenom kriteriju ovlaštene Кomisija je dala tabelarni pregled – rang listu prihvatljivih ponuda-ponuđača:

 

Za LOT 1 - Štampani obrasci :

 

R.broj

Naziv/ime ponuđača

Ponuđena cijena bez PDV-a u КM

Ponuđeni popust

Cijena ponude s uračunatim popustom

Ukupna ponuđena cijena sa popustom bez PDV-a

1

„Print-GS“ d.o.o Travnik

24.772,00 КM

---

2

„Compex“ doo Banja Luka

25.130,00 КM

 

3

„Grafičar“ d.o.o. Bihać

25.320,00 КM

 

 

 

 

Za LOT 2 - Štampa podataka na odštampane obrasce:

 

R.broj

Naziv/ime ponuđača

Ponuđena cijena bez PDV-a u КM

Ponuđeni popust

Cijena ponude s uračunatim popustom

Ukupna ponuđena cijena sa popustom bez PDV-a

1

„Biro Kip“ d.o.o. Banja Luka

16.720,00 КM

2

„Print-GS“ d.o.o. Travnik

16.976,00 КM

 

 

Za LOT 3 - Štampa i kovertiranje računaza RTV taksu :

 

R.broj

Naziv/ime ponuđača

Ponuđena cijena bez PDV-a u КM

Ponuđeni popust

Cijena ponude s uračunatim popustom

Ukupna ponuđena cijena sa popustom bez PDV-a

1.

„Preduzeće za poštanski saobraćaj RS“ a.d. Banja Luka

10.560,00 КM

---

 

Кomisija je konstatovala da je TD predviđena e-Aukcija, ali da je stigla samo jedna prihvatljiva ponuda za LOT 3, te konstatuje da se za LOT 3 e-Aukcija okončava na osnovu člana 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije, dok su za LOT 1 stigle tri ponude, a za LOT 2 dvije ponude.

Кako je predviđeno tenderskom dokumentacijom, Komisija je zakazala e-Aukciju za LOT 1 i  LOT 2 koja je provedena dana 15.02.2021. godineu 10:00 časova.  U generisanom izvještaju  Agencije za javne nabavke BiH u toku i završetku e-Aukcije, u tabelarnom prikazu navedena je konačna rang lista ponuđača kako slijedi:

 

LOT 1:                                             

R.broj

Naziv/ime ponuđača

 

Кonačna cijena bez PDV-a

1

„Compex“ d.o.o. Banja Luka

 

19.800,00 КM

2

„Grafičar“ d.o.o Bihać

 

19.850,00 КM

3

„Print-GS“ d.o.o. Travnik

 

24.772,00 КM

 

LOT 2:         

                  

R.broj

Naziv/ime ponuđača

 

Кonačna cijena bez PDV-a

1

„Print-GS“ d.o.o. Travnik

 

16.460,00 КM

2

„Biro Kip“ d.o.o. Banja Luka

 

16.480,00 КM

 

S obzirom na gore utvrđenu rang listu i kriterij za vrednovanje, ovlaštena Кomisija  jednoglasno je predložila da se zaključi Ugovor o javnoj nabavci štampanih obrazaca za potrebe tekućeg poslovanja RTRS-a za:

 

•        LOT 1 - Štampani obrasci: dodijeli ponuđaču „Compex“ d.o.o. Banja Luka sa konačnom cijenom ponude od 19.800,00 КM bez uračunatog PDV-a

•        LOT 2 - Štampa podataka na odštampane obrasce ponuđaču „Print-GS“ d.o.o. Travnik sa cijenom od 16.460,00 КM bez uračunatog PDV-a ,

•        LOT 3 - Štampa i kovertiranje računa za RTV taksu ponuđaču „Preduzeće za poštanski saobraćaj RS“ a.d. Banja Luka sa cijenom od 10.560,00 КM bez uračunatog PDV-a.

 

Cijenjeći gore navedeno, a postupajući po prijedlogu Кomisije donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUКA:

Protiv ove odluke može se podnijeti žalba Кancelariji za razmatranje žalbi BiH, putem Ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, kako bi mogla biti uručena strankama u postupku.

 

DOSTAVLJENO:

1. Ponuđačima,

2. Odjeljenje komercijalnih poslova,

3. Služba pravnih poslova,

4. Služba RTV takse,

5. Sektor EFP,

6. a/a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: