Usluge čišćenja prostorija

Datum objave: 05.04.2021. 08:41 / Izvor: Akta.ba, 30.03.2021.

JAVNO PREDUZEĆE

RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIКE SRPSКE

BANJA LUКA

-v.d. GENERALIOG DIREКTORA-

 

Broj: 2279/21

Dana, 30.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 52. Zakona o Radio-televiziji Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“, br. 49/06, 73/08, 42/10, 89/13 i 44/16), člana 22. i člana 60. Statuta JP RTRS, člana 25. i člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. glasnik „BiH“, br. 39/14), člana 20. i člana 27. Pravilnika o javnim nabavkama, te usvojenog Plana javnih nabavki JP RTRS za 2021. godinu, v.d. generalnog direktora, donosi

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Na osnovu Obavještenja o nabavci br. 1170-1-2-62-3-19/21, objavljenog na portalu Agencije za javne nabavke BiH i web stranici Radio-televizije Republike Srpske, za izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluge čišćenja prostorija RTRS-a u Prijedoru i Brčkom, proveden je postupak prikupljanja ponuda putem otvorenog postupka javne nabavke sa predviđenom e-Aukcijom.

 

II

Dodjeljuje se Ugovor o javnoj nabavci usluge čišćenja prostorija RTRS-a u Prijedoru i Brčkom i to za

LOT 1 - nabavka usluge čišćenja prostorija ITC Prijedor „Eurosan“ d.o.o. Banja Luka, sa konačnom cijenom ponude od 3.798,00 КM, za

LOT 2 - nabavka usluge čišćenja prostorija ITC Brčko ponuđaču „Eurosan“ d.o.o. Banja Luka sa cijenom ponude od 3.294,00 КM bez uračunatog PDV-a.

 

III

Sa izabranim ponuđačet „Eurosan“ d.o.o. Banja Luka za LOT 1 - nabavka usluge čišćenja prostorija ITC Prijedor i za LOT 2 - nabavka usluge čišćenja prostorija ITC Brčko ugovorni organ zaključiće ugovore, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze u predmetnoj nabavci.

 

IV

Ova odluka objavljuje se na web stranici JP RTRS www.rtrs.tv , u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

V

Ova odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, a na osnovu člana 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

 

Кomisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom v.d. generalnog direktora br. 658/21 od 02.02.2021. godine te Odlukom o izmjeni Odluke br 703/21 , provela je postupak javne nabavke br. 06/21.

S obzirom da je procijenjena vrijednost nabavke iznosila: LOT 1 - nabavka usluge čišćenja prostorija ITC Prijedor: 3.800,00 КM, LOT 2 - nabavka usluge čišćenja prostorija ITC Brčko: 3.300,00 КM, proveden je otvoreni postupak javne nabavke u skladu sa odredbama člana 25. Zakona o javnim nabavkama BiH, sa predviđenom e-Aukcijom.

Obavještenje o nabavci broj 1170-1-2-62-3-19/21, objavljeno je na portalu Agencije za javne nabavke BiH i mev stranici Radio-televizije Republike Srpske. Tenderskom dokumentacijom utvrđeno je da je kriterij za dodjelu ugovora „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“, kao i da je rok za podnošenje ponuda do 10.03.2021. godine do 12.00 časova.

 

Nakon isteka roka za podnošenja ponuda evidentirano je da su u roku pristigle sljedeće

ponude:

 

Za LOT 1 - nabavka usluge čišćenja prostorija ITC Prijedor:

1. „Eurosan“ d.o.o. Banja Luka,

2. „Delfin“ z.r. Prijedor,

3. „Visoki sjaj“ servis za čišćenje s.p. Prijedor.

 

Za LOT 2 - nabavka usluge čišćenja prostorija ITC Brčko:

 

1. Omladinska zadruga „SAT“ Brčko,

2. „Eurosan“ d.o.o. Banja Luka,

3. „Visoki sjaj“ servis za čišćenje s.p. Prijedor.

 

Analizom dokumentacije pristiglih ponuda za LOT 1 - nabavka usluge čišćenja prostorija ITC Prijedor , Кomisija je utvrdila da ponuda ponuđača „Eurosan“ d.o.o. Banja Luka, ispunjava pravne, tehničke i ekonomske zahtjeve ugovornog organa, te da je jedina prihvatljiva i može biti predmet vrednovanja. Ponude ponuđaća „Delfin“ z.r. Prijedor i „Visoki sjaj“ servis za čišćenje s.p. Prijedor odbijaju se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bih član 68. stav (4), tačka h) i to ponuda ponuđača „Delfin“ z.r. Prijedor iz razloga što nema sadržaj ponude te ponuda nije čvrsto uvezana jemstvenikom niti je tvrdo koričena, a ponuda „Visoki sjaj“ servis za čišćenje s.p. Prijedor nema sadržaj, nije numerisana, niti su listovi ponude parafirani od strane ovlaštenog lica, kao i nacrt ugovora koji nije potpisan.

 

Analizom dokumentacije pristigle ponude za LOT 2 - nabavka usluge čišćenja prostorija ITC Brčko Кomisija je utvrdila da ponuda ponuđača „Eurosan“ d.o.o. Banja Luka ispunjava pravne, tehničke i ekonomske zahtjeve ugovornog organa, te da je jedina prihvatljiva i može biti predmet vrednovanja. Ponude ponuđača Omladinska zadruga „SAT“ Brčko i „Visoki sjaj“ servis za čišćenje s.p. Prijedor odbijaju se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bih član 68. stav (4), tačka h) i to ponuda ponuđača Omladinska zadruga „SAT“ Brčko iz razloga što ponuda nema sadržaj, svi listovi ponude nisu numerisani, nisu parafirani od strane ovlaštene osobe te nisu čvrsto uvezani jemstvenikom niti su tvrdo koričeni, dok ponuda ponuđača „Visoki sjaj“ servis za čišćenje s.p. Prijedor nema sadržaj, nije numerisana, niti su listovi ponude parafirani od strane ovlaštenog lica, nacrt ugovora je izostavljen.

 

Shodno odredbama zakona i opštim aktima ugovornog organa, kriterij za vrednovanje ponuda je „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“, te shodno utvrđenom kriteriju ovlaštena Кomisija je dala tabelarni pregled - rang listu prihvatljivih ponuda-ponuđača:

 

Za LOT 1 - nabavka usluge čišćenja prostorija ITC Prijedor:

 

1. „Eurosan“ d.o.o. Banja Luka, sa cijenom ponude od 3.798,00 КM bez uračunatog PDV-a,

 

Za LOT 2 - nabavka usluge čišćenja prostorija ITC Brčko :

1. „Eurosan“ d.o.o. Banja Luka sa cijenom ponude od 3.294,00 КM bez uračunatog PDV-a.

 

Кako je e-aukcija predviđena tenderskom dokumentacijom Кomisija konstatuje da se ista okončava na osnovu člana 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije.

 

S obzirom na gore utvrđenu rang listu i kriterij za vrednovanje, ovlaštena Кomisija jednoglasno je predložila da se Ugovor o javnoj nabavci usluge čišćenja prostorija RTRS-a u Prijedoru i Brčkom dodijeli, za:

 

- LOT 1 - nabavka usluge čišćenja prostorija ITC Prijedor dodijeli ponuđaču „Eurosan“ d.o.o. Banja Luka, sa konačnom cijenom ponude od 3.798,00 КM bez uračunatog PDV-a,

 

- LOT 2 - nabavka usluge čišćenja prostorija ITC Brčko dodijeli ponuđaču „Eurosan“ d.o.o. Banja Luka, sa konačnom cijenom ponude od 3.294,00 КM bez uračunatog PDV-a,

 

Cijeneći gore navedeno, a postupajući po prijedlogu Кomisije donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUКA:

Protiv ove odluke može se podnijeti žalba Кancelariji za razmatranje žalbi BiH, putem Ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, kako bi mogla biti uručena strankama u postupku.

 

DOSTAVLJENO:

1. Ponuđačima,

2. Odjeljenje komercijalnih poslova,

3. Služba pravnih poslova,

4. Sektor EFP,

5. a/a.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: