Zakon o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH

16.10.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
Zakon o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH

Zakon o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine

 

Službeni glasnik BiH broj 65/20 [16.10.2020.] 

 

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 15. septembra 2020. godine, i na 12. sjednici Doma naroda, održanoj 8. oktobra 2020. godine, usvojila je

 

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


 

Član 1.
 

U Zakonu o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18 i 32/20) član 19. mijenja se i glasi:
 


"Član 19.

(Posebni dodaci)
 

(1) Policijskim službenicima pripada pravo na poseban dodatak (policijski dodatak) i to pojedinačno najviše do 40% od osnovne plaće s tim da ukupan fond za isplate policijskog dodatka iz ovog stava ne može biti veći od 35% budžeta predviđenog za osnovne plaće policijskih službenika na koji se odnosi dodatak iz ovog stava.

(2) Policijskim službenicima raspoređenim na poslove u sastavu Jedinice za specijalnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu može se odobriti poseban dodatak pojedinačno najviše do 50% od osnovne plaće.

(3) Imenovanim policijskim službenicima iz člana 17. ovog zakona ne pripada pravo na poseban dodatak iz st. (1) i (2) ovog člana.

(4) Državnim službenicima Državne agencije za istrage i zaštitu, koji obavljaju poslove koji su u neposrednoj vezi s operativno-istražnim poslovima i koji su kao takvi utvrđeni u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, pripada pravo na poseban dodatak do 25% od osnovne plaće.

(5) Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, donosi podzakonski akt kojim se detaljnije reguliraju dodaci iz st. (1), (2) i (4) ovog člana.

(6) Pojedinačno rješenje o utvrđivanju dodatka iz st. (1), (2) i (4) ovog člana donosi direktor policijske agencije, na osnovu podzakonskog akta iz stava (5) ovog člana."
 

Član 2.
 

U članu 55. stav (2) riječi: "2018. i 2019. godini" zamjenjuju se riječima: "2019. i 2020. godini", a riječi: "2019. godini" zamjenjuju se riječima: "2020. godini". U stavu (3) riječi: "2020. godine" zamjenjuju se riječima: "2021. godine".
 

Član 3.
 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
 

Broj 01,02-02-1-2015/17
8. oktobra 2020. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Nebojša Radmanović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Nikola Špirić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.