Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda u FBiH

04.12.2020. 06:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda u FBiH

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Službene novine Federacije BiH broj 88/20 (4.12.2020.)

 

Na osnovu člana 7. i člana 19. stav (2) Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi
 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


 


1. U Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/20, 55/20-isp i 63/20) u tački 6.1.6. riječi "budžeta kantonalnih zavoda za zapošljavanje" zamjenjuju se riječima: "kantonalnih službi/zavoda za zapošljavanje"

2. Iza tačke 6.1.6. dodaje se nova tačka 6.1.7. koja glasi:

"6.1.7. Kod prihoda iz tačke 6.1.3. od 01.01.2021. godine u platni nalog se obavezno unosi budžetska organizacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 5102001."

3. Iza tačke 6.2.2. dodaje se nova tačka 6.2.3. koja glasi:

"6.2.3. Prihodi iz tačke 6.2.1. rbr 2. ovog pravilnika u iznosima iz Odluke o visini doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica osigurana u određenim okolnostima ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/14), uplaćuju se na račun javnih prihoda budžeta Federacije jednim nalogom, a u platni nalog se unosi šifra općine prema sjedištu uplatioca i budžetska organizacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 5102001."

4. Iza tačke 6.3.3. dodaju se nove tač. 6.3.4. i 6.3.5. koje glase:

"6.3.4. Prihod iz tačke 6.3.2. rbr 2. ovog pravilnika uplaćuje se: 89,8% iznosa u korist računa javnih prihoda kantonalnih zavoda za zdravstveno osiguranje, i 10,2% iznosa u korist računa Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije Bosne i Hercegovine - izdvojena sredstva Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine prema Odluci o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 90/19).

6.3.5. Kod prihoda iz tačke 6.3.3. od 01.01.2021. godine u platni nalog se obavezno unosi budžetska organizacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 5102001."

5. U tački 7.1.2. u tabeli iza zadnjeg reda dodaje se novi red koji glasi:

Unsko sanski kanton

Zakon o turizmu

"Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona", broj 25/206. U tački 7.1.3. na kraju rečenice tačka se briše i dodaju riječi: "odnosno budžeta kantona."

7. U tački 11.10.2. iza riječi "licitaciji" dodaju se riječi: "/aukciji/prodaji".

8. U tački 12.1.3. Računi budžeta jedinica lokalne samouprave, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 69. Novo Sarajevo, naziv banke "UniCredit Bank d.d." zamjenjuje se nazivom: "Bosna Bank International d.d." a broj računa "338-000-2210023-628" zamjenjuje se brojem: "141-196-5320011-288".

Pod rednim brojem 71. Trnovo, naziv banke: "UniCredit Bank d.d." zamjenjuje se nazivom: "Union banka d.d." a broj računa "338-000-2205001-259" zamjenjuje se brojem: "102-839-0000014-396".

9. U tački 12.1.5. naziv "Računi zavoda za zapošljavanje" mjenja se i glasi: "Računi službi/zavoda za zapošljavanje", a u tabeli naziv "Kantonalni zavodi za zapošljavanje" mijenja se i glasi: "Kantonalne službe/zavodi za zapošljavanje".

10. U tački 12.1.7. Računi obrtničkih komora, u tabelarnom pregledu, kod Kantona Sarajevo, naziv banke: "ProCredit Bank d.d." zamjenjuje se nazivom: "UniCredit Bank d.d." a broj računa: "194-1013100000-107", zamjenjuje se brojem: "338-7302220433-691".

11. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 05-02-2-4155/20-2
Novembra 2020. godine
Sarajevo


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.