Program monitoringa ostataka sredstava za zaštitu bilja za 2021. godinu

18.03.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Program monitoringa ostataka sredstava za zaštitu bilja za 2021. godinu

Ovim programom propisuju se način sprovođenja monitoringa ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani biljnog porijekla, uvjeti i način uzimanja i čuvanja uzoraka.

 

Službeni glasnik Republike Srpske – broj 22, 18.3.2021.

 

Na osnovu člana 50. st. 2. i 3. Zakona o hrani (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 19/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

 

PROGRAM

MONITORINGA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZA 2021. GODINU

Član 1.

Ovim programom propisuju se način sprovođenja monitoringa ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani biljnog porijekla, uvjeti i način uzimanja i čuvanja uzoraka.

Član 2.

Monitoring ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani biljnog porijekla (u daljem tekstu: monitoring ostataka) sprovodi se s ciljem:

1) zaštite zdravlja potrošača,

2) utvrđivanja da li se poljoprivredni proizvođači u Republici Srpskoj pridržavaju dobre poljoprivredne prakse,

3) smanjenja rizika izloženosti potrošača od neispravne hrane biljnog porijekla,

4) isključivanja iz prometa hrane biljnog porijekla koja ne ispunjava uvjete maksimalno propisanih količina ostataka sredstava za zaštitu bilja.

Član 3.

(1) Uzimanje uzoraka hrane biljnog porijekla radi vrše- nja monitoringa ostataka vrši nadležni inspektor Republičke uprave za inspekcijske poslove u skladu sa propisima o hrani i propisom o načinu uzimanja uzoraka.

(2) Za lahko kvarljivu hranu (voće i povrće) nadležni in- spektor uzima jedan uzorak koji dostavlja službenoj laboratoriji.

(3) Službena laboratorija od dostavljenog uzorka pravi duplikat uzorka za potrebe superanalize, koji se označava i pečati u posebnim vrećicama i čuva najmanje 15 dana od dana dostavljenog izvještaja laboratorijske analize.

(4) Duplikat uzorka za potrebe superanalize fotografiše se, a digitalna fotografija se isti dan dostavlja nadležnom inspektoru.

(5) Za hranu sa dužim rokom trajanja nadležni inspektor uzima dva identična uzorka iste serije ili lota, od kojih se jedan dostavlja službenoj laboratoriji, a drugi uzorak čuva se kod inspektora za eventualne potrebe superanalize.

(6) Kod uzoraka koji su uzeti iz hrane koja u prometu nije u originalnom pakiranju (rinfuza) i kod kojih se ne može sa punom sigurnošću utvrditi sljedivost (lot, partija) rezultati laboratorijskih analiza odnose se samo na onu količinu hrane koja je uzorkovana i zatečena u prometu (zapisnički eviden- tirana) prilikom uzorkovanja kod lica.

(7) Ukoliko se lice kod kojeg je izvršeno uzorkovanje ne slaže sa rezultatom laboratorijske analize, može zatražiti superanalizu u akreditiranoj laboratoriji o svom trošku.

Član 4.

(1) Hrana biljnog porijekla i broj uzoraka koji je obuhvaćen monitoringom ostataka navedeni su u Tabeli 1, koja se nalazi u Prilogu ovog programa i čini njegov sastavni dio.

(2) Monitoringom ostataka vrši se ispitivanje prisustva i nivoa aktivnih materija sredstava za zaštitu bilja navedenih u Tabeli 2, koja se nalazi u Prilogu ovog programa i čini njegov sastavni dio.

Član 5.

Laboratorijsko ispitivanje hrane radi utvrđivanja prisustva i nivoa ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani biljnog porijekla vrše laboratorije koje su u skladu sa propisima o hrani dobile ovlašćenje za vršenje službenih kontrola.

Član 6.

Kada se ispitivanjem uzoraka utvrdi da nivo ostataka sredstava za zaštitu bilja nije u skladu sa maksimalno propisanim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja, preduzimaju se mjere u skladu sa propisima o hrani.

Član 7.

Izvještaj o uzetim uzorcima i rezultatima monitoringa ostataka Republička uprava za inspekcijske poslove dostavlja Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 8.

Stupanjem na snagu ovog programa prestaje važiti Program monitoringa ostataka sredstava za zaštitu bilja za 2020. godinu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 89/20).

Član 9.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.03.3-330-439/21
4. marta 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
program.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.