Pravilnik o uvjetima raspodjele sredstava nefinansijskim subjektima u oblasti veterinarstva za 2021.

13.07.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o uvjetima raspodjele sredstava nefinansijskim subjektima u oblasti veterinarstva za 2021.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti za ostvarivanje prava na sredstva sa pozicije subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti veterinarstva

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 65, 13.07.2021.

 

Na osnovu člana 5. stav 3. i člana 14. stav 3. Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 131/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Re- publike Srpske”, broj 115/18), a u vezi sa tačkom III. Odluke o davanju saglasnosti na raspored sredstava subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti veterinarstva, broj: 04/1- 012-2-1448/21, od 13. maja 2021. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 47/21), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

 

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA - SUBVENCIJE NEFINANSIJSKIM SUBJEKTIMA U OBLASTI VETERINARSTVA ZA 2021. GODINU

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti za ostvarivanje prava na sredstva sa pozicije subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti veterinarstva, iznos novčanih sredstava, obaveze korisnika, rokovi, kao i potrebna dokumentacija i obrasci.

Član 2.

Sa pozicije subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti veterinarstva finansiraju se:

1) nabavka ušnih markica za svinje, ovce i koze, 2) nabavka vakcine protiv klasične kuge svinja.

Član 3.

(1) Pravo na sredstva iz člana 2. ovog pravilnika imaju pravna lica (u daljem tekstu: korisnik) sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj koja obavljaju veterinar- sku djelatnost na teritoriji Republike Srpske i doprinose una- pređenju veterinarstva, a ispunjavaju uvjete propisane ovim pravilnikom.

(2) Za ostvarivanje prava na sredstva sa pozicije sub- vencije nefinansijskim subjektima u oblasti veterinarstva korisnici podnose Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtjev i doku- mentaciju propisanu ovim pravilnikom.

(3) Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva i nakon obrade zahtjeva iz ovog pravilnika, ministar donosi rješenje o isplati sredstava za namjene iz ovog člana.

(4) Isplata sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu podnesenog zahtjeva nakon provedenih aktivnosti, direktnim plaćanjem na transakcione, odnosno žiroračune korisnika.

Član 4.

(1) S ciljem provođenja mjera zdravstvene zaštite, sred- stva sa pozicije subvencije nefinansijskim subjektima u obla- sti veterinarstva koriste se za nabavku ušnih markica za obi- lježavanje svinja, ovaca i koza.

(2) Pravo na sredstva za nabavku ušnih markica za obi- lježavanje svinja, ovaca i koza ostvaruje referentna veteri- narska laboratorija koja izvrši nabavku ušnih markica za obi- lježavanje svinja, ovaca i koza i koja Ministarstvu podnese zahtjev, sačinjen na Obrascu 1, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, uz koji dostavlja:

1) izjavu zakonskog zastupnika o izvršenoj nabavci,

2) fakturu o izvršenoj nabavci ušnih markica za obilježa- vanje svinja, ovaca i koza,

3) ugovor zaključen između nabavljača i dobavljača na- kon provedene procedure nabavke,

4) deskriptivni izvještaj o provedenom postupku nabav- ke ušnih markica.

(3) Distribuciju ušnih markica za obilježavanje svinja, ovaca i koza, prema registriranim veterinarskim organiza- cijama koje provode mjere u skladu sa Zakonom o veteri- narstvu u Republici Srpskoj, vrši referentna veterinarska laboratorija na osnovu Plana distribucije ušnih markica za obilježavanje svinje, ovce i koze, koji donosi Ministarstvo.

(4) Veterinarska organizacija prilikom preuzimanja ušnih markica za obilježavanje svinja, ovaca i koza u referentnoj veterinarskoj laboratoriji potpisuje izjavu o preuzimanju ušnih markica za obilježavanje svinje, ovce i koze, sačinjenu na Obrascu 2, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(5) Nakon izvršene aplikacije ušnih markica za svinje, ovce i koze, ovlašćena veterinarska organizacija unosi poda- tak za svaku obilježenu životinju u VIS RS i razdužuje ušne markice dostavljanjem potvrde o obilježavanju životinja.

(6) Zahtjev za isplatu sredstava za nabavku ušnih marki- ca referentna veterinarska laboratorija podnosi nakon zavr- šetka postupka nabavke, a najkasnije do 1. decembra tekuće godine.

(7) Referentna veterinarska laboratorija dostavlja Mini- starstvu izvještaj o distribuciji ušnih markica za svinje, ovce i koze ovlašćenim veterinarskim organizacijama, sa popu- njenim Obrascem 2. iz Priloga ovog pravilnika i potvrdom o obilježavanju životinja, kao dokaz o razduženju ušnih mar- kica, do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

(8) Maksimalni iznos sredstava koji korisnik može ostva- riti za ovu namjenu u tekućoj godini je do 70.000 KM.

Član 5.

(1) Pravo na sredstva za nabavku vakcina protiv klasič- ne kuge svinja u svrhu provođenja vakcinacije, a s ciljem sprečavanja širenja kod eventualne pojave bolesti klasične kuge svinja, ostvaruje referentna veterinarska laboratorija koja izvrši nabavku vakcina i Ministarstvu podnese zahtjev, sačinjen na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika i uz koji prilaže:

1) izjavu zakonskog zastupnika o izvršenoj nabavci vakcine,

2) fakturu o izvršenoj nabavci vakcine,

3) ugovor zaključen između nabavljača i dobavljača nakon provedene procedure,

4) deskriptivni izvještaj o provedenom postupku nabavke vakcine.

(2) Referentna veterinarska laboratorija, u slučaju izbijanja bolesti, distribuciju vakcina prema ovlašćenim veteri- narskim organizacijama provodi prema Planu distribucije, koji donosi Ministarstvo, u skladu sa propisom koji uređuje oblast sprečavanja i širenja klasične kuge svinja.

(3) Nabavljena vakcina čuva se prema preporuci proizvođača u prostorijama referentne veterinarske laboratorije.

(4) Prilikom preuzimanja vakcine u referentnoj veterinarskoj laboratoriji veterinarska organizacija potpisuje izja- vu o preuzimanju vakcine, sačinjenu na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika.

(5) Nakon izvršene vakcinacije, ovlašćena veterinarska organizacija unosi podatak za svaku vakciniranu životinju u VIS RS i razdužuje vakcine dostavljanjem potvrde o izvrše- noj vakcinaciji do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

(6) Zahtjev za isplatu sredstava za nabavku vakcine podnosi se nakon završenog postupka nabavke, a najkasnije do 1. decembra tekuće godine.

(7) Referentna veterinarska laboratorija dostavlja Ministarstvu izvještaj o distribuciji vakcina registriranim veterinar- skim organizacijama, sa popunjenim Obrascem 2. iz Priloga ovog pravilnika i potvrdom o izvršenoj vakcinaciji, najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

(8) Maksimalni iznos sredstava koji korisnik može ostvariti za ovu namjenu u tekućoj godini je do 30.000 KM.

Član 6.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu raspodjele sredstava - sub-

vencije nefinansijskim subjektima u oblasti veterinarstva (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 62/20 i 116/20).

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.05-335-491/21

7. jula 2021. godine 

Banjaluka

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.