Studija društveno-ekonomske opravdanosti uspostave holdinga javnih komunalnih preduzeća u KS

01.10.2021. 10:00 / Izvor: Akta.ba
Studija društveno-ekonomske opravdanosti uspostave holdinga javnih komunalnih preduzeća u KS

Studija društveno-ekonomske opravdanosti uspostave holdinga javnih komunalnih preduzeća na području KS

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Vlada

 

Broj: 02-04-34096-12/21

Sarajevo, 16.09.2021. godine

 

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 – Ispravka) Vlada Kantona Sarajevo, na 41. sjednici održanoj 16.09.2021. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvata se Studija društveno-ekonomske opravadnosti uspostave holdinga javni komunalnih preduzeća na području Kantona Sarajevo.

2. Studija iz tačke 1. ovog zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno odlučivanje.

 

P R E M I J E R

Edin Forto

 

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,

2. Skupština Kantona Sarajevo,

3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),

4. Premijer Kantona Sarajevo,

5. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo,

6. KJKP (7x) (putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo),

7. Evidencija,

8. A r h i v a.

 

STUDIJA

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona Sarajevo

PRIJEDLOG

Na osnovu čl. 117. i 120. stav 2. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici___ održanoj dana __________ 2021.godine, donijela je

ZAKLJUČAK

o prihvatanju studije društveno ekonomske opravadnsoti uspostave holdinga javnih

komunalnih preduzeća na području Kantona Sarajevo

1. Prihvata se studija društveno ekonomske opravadnsoti uspostave holdinga javni komunalnih preduzeća na području Kantona Sarajevo.

2. Zadužuje se ministar Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo da pokrene aktivnosti na uspostavi holdinga javnih komunalnih preduzeća na području Kantona Sarajevo.

 

Broj __________/21

___________ 2021. godine

 

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo

Elvedin Okerić

 

O B R A Z L O Ž E N J E

PRAVNI OSNOV:

Pravni osnov sadržan je u članovima 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20), kojim je definisano da Skupština u okviru svoijh nadležnosti donosi i Zaključke.

 

RAZLOZI ZA DONOŠENJE: 

Na inicijativu Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA pokrenute su aktivnosti na izradi analize opravdanosti sa prijedlogom akcionog plana za uspostavu holdinga javnih komunalnih preduzeća na području Kantona Sarajevo. Inicijativa je pokrenuta s ciljem reforme javnog komunalnog sektora na području Kantona Sarajevo, te iznalaženja rješenja koja bi dovela do efikasnijeg rada javnih komunalnih preduzeća uz poboljšanje kvaliteta usluga koje pružaju građanima Kantona Sarajevo. Inicijativa je uzela u obzir i pozitivna iskustva drugih gradova u regiji i Evropskoj uniji koji su dokazali djelotvornost organizacije komunalnih preduzeća u formi holdinga.

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA potpisali su 31.8.2017. godine Sporazum o saradnji za izradu studije društvenoekonomske opravdanosti uspostave holdinga javnih komunalnih preduzeća na području Kantona Sarajevo. Sarajevska regionalna razvojna agencija je nakon potpisivanja Sporazuma sa Ministarstvom, pokrenula aktivnosti na provođenju postupka javne nabavke te je u Komisiju za javne nabavke uključila člana kojeg je imenovalo Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo. Također, u skladu sa Sporazumom, SERDA je dostavila prijedlog članova Radne grupe za nadzor i praćenje nad izradom Studije. Nakon provedenog postupka javne nabavke, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je potpisala ugovor sa izabranim pružaocem usluga izrade studije. Na osnovu potpisanog Ugovora sa pružaocem usluge, obaveza pružaoca usluge je bila da omogući članovima Radne grupe putem tzv. kontrolnih tačaka uvid i nadzor u aktivnosti izrade studije, kao i samu studiju. Kontrolne tačke su definisane projektnim zadatkom za izradu studije i to:

• Inicijalni izvještaj - 10 dana od potpisivanja ugovora - u kome je detaljno elaborirana metodologija rada na pripremi studije sa razrađenim vremenskim planom aktivnosti.

• Prvi izvještaj - 60 dana od potpisivanja ugovora - u kojem je detaljno analizirano stanje komunalnog sektora u Kantonu Sarajevo i prezentirana iskustva formiranja holdinga u drugim zemljama (Zagreb, Ljubljana, Beč/Gratz). 

• Drugi izvještaj - 100 dana od potpisivanja ugovora - u kojem je, na bazi analize stanja u Kantonu Sarajevo (posebno pravnog i ekonomskog okvira) i pozitivnih iskustava u drugim zemljama, dat prijedlog modela formiranja holdinga u Kantonu Sarajevo, sa detaljnom kvantitativnom ocjenom učinaka predloženog modela i akcionim planom njegove implementacije.

• Finalni izvještaj - 120 dana nakon potpisivanja ugovora.

Radna grupa je na sastanku koji je održan u februaru 2019. godine, pregledala dostavljeni materijal. Prijedlog članova Radne grupe je bio da se izvrši preliminarna prezentacija nalaza i rezultat studije pred premijerom i resornim ministrima Vlade Kantona Sarajevo a kao uvod u finalnu prezentaciju pred Vladom Kantona Sarajevo prije finalne verfikacije teksta studije, što je urađeno 15.5.2019. godine.

U okviru Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, djeluje sedam kantonalnih javnih komunalnih preduzeća i to:

1. KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

2. KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo

3. KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo

4. KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo

5. KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo

6. KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo

7. KJKP „Tržnice - Pijace“ d.o.o. Sarajevo

Primarna i osnovna djelatnost navedenih preduzeća je obavljanje individualne i zajedničke komunalne djelatnosti koje su propisane Zakonom o komunalnim djelatnostima.

U okviru obavljanja komunalnih djelatnosti, navedena preduzeća se suočavaju sa brojnim problemima koja otežavaju njihovo poslovanje, a ujedno prouzrokuju i brojne troškove koji za posljedicu imaju poskupljenje djelatnosti koja navedena preduzeća obavljaju.

Obzirom da navedena preduzeća egzistiraju na nivou Kantona Sarajevo, te da neka od tih preduzeća imaju srodne djelatnosti koje obavljaju neophodno je pokrenuti određene aktivnosti, kako bi se troškovi unutar preduzeća smanjili, odnosno sveli na minimum, a povećala produktivnost obavljanja komunalne djelatnosti.

Kao glavni problem prilikom obavljanja komunalne djelatnosti, jeste problem za obavljanje individualne komunalne potrošnje, odnosno stepen naplate pružene usluge. Individualnu komunalnu djelatnost pružaju četiri komunalna preduzeća i to: KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo,

KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo, KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo i KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, gdje nije dostignut željeni nivo u ovom segmentu i on se kreće od 75% do 95%.

Također, kao evidentan problem jeste da svako od navedenih preduzeća posjeduje svoje baze korisnika usluga, koje se ne upoređuju sa bazama podataka drugih preduzeća, te se postavlja pitanje da li su svi građani kojima se pruža individualna komunalna potrošnja ujedno evidentirani, kao takvi potrošači.

Na bazi iskustava u okruženju prvenstveno u gradu Ljubljani i Zagrebu formiranja holdinga u komunalnoj privredi, imalo je pozitivan rezultat u svim segmentima, a pogotovo kod uštede u administrativnim poslovima (pravnim, ekonomskim, informatičkim), jer su isti bili objedinjeni i vršeni od strane Holdinga. Kao dodatna prednost, istaknuto je i postojanje jedinstvene baze podataka  za korisnike individualne komunalne potrošnje, te uštede koje su nastale u postupcima javnih nabavki, obzirom da su se provodile jedinstvene procedure za sva preduzeća.

Studiju društveno-ekonomske opravdanosti uspostave Holdinga javnih komunalnih preduzeća na području kantona Sarajevo je putem SERDA-e izradio je konzorcij Ekonomski institut u saradnji sa Ekonamskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i ENOVA d.o.o Sarajevo.

Uzimajući u obzir obavezu prezentiranja studije pred Vladom i Skupštinom Kantona Sarajevo koja je blagovremeno pripremljena i u prethodnom periodu dostavljana Vladi Kantona Sarajevo ali ista nikada zvanično nije usvojena, Vlada Kantona Sarajevo predlaže Skupštini Kantona Sarajevo da donese predloženi zaključak.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
studija_holding1.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.