Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izvještavanju i objavi informacija od strane emitenata

04.11.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izvještavanju i objavi informacija od strane emitenata

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju i objavi informacija od strane emitenata hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 99, 04.11.2021.

 

Na osnovu člana 254. stav 3, člana 260. tačka a), člana 284. stav 4, člana 285. stav 3. i člana 301. tačka z) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17 i 63/21), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 15.10.2021.godine, donijela je

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVJEŠTAVANJU I OBJAVI INFORMACIJA OD STRANE EMITENATA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJE SU PREDMET JAVNE PONUDE

 

Član 1.

U članu 2. stav 2. Pravilnika o izvještavanju i objavi informacija od strane emitenata hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude (“Službeni glasnik Republike Srp- ske”, br. 60/12, 111/12 - Ispravka, 50/14 i 13/20) poslije rije- či: “tržište” dodaju se riječi: “ili na tržištu novca”.

 

Član 2.

U članu 5. stav 1. riječi: “čime će se smatrati da je emitent izvršio obavezu objave godišnjih i polugodišnjih finansijskih izvještaja, na način i u roku iz člana 284. stav 2. i člana 285. stav 2. Zakona” i zarez prije ovog teksta brišu se.

U stavu 2. istog člana riječi: “preuzeti polugodišnji fi- nansijski izvještaj” mijenjaju se i glase: “u slučaju preuzi- manja polugodišnjeg finansijskog izvještaja”, poslije riječi: “tromjesečne” dodaju se riječi: “i polugodišnje”, a poslije riječi: “iz člana 284. stav 1. Zakona” briše se riječ: “emi- tenti”.

U stavu 3. istog člana poslije riječi: “emitenti iz člana 284. stav 1.” dodaju se riječi: “i emitenti iz čla- na 285. stav 1.”, a poslije riječi: “iz člana 284. stav 2.

tačka b)” dodaju se riječi: “odnosno člana 285. stav 1. tačka a)”.

Član 3.

U članu 7. stav 2. poslije riječi: “izvještaji iz člana 1. stav 2. t. a), b), v) i g)” dodaju se zarez i tačka: “d)”.

Član 4.

U članu 10. na kraju tačke v) dodaju se riječi: “sjedišta i adrese sjedišta” i zarez.

Član 5.

U članu 14. poslije stava 3) dodaje se novi stav 3a), koji glasi:

“(3a) Odredba stava 3. ovog člana shodno se primjenjuje na emitente iz člana 285. stav 1. Zakona ukoliko primjenjuju standarde korporativnog upravljanja.”.

Član 6.

Poslije člana 14. dodaje se novi član 14a, koji glasi:

“Član 14a.

Na jedinice lokalne samouprave shodno se primjenjuju odredbe člana 2. stav 1. ovog pravilnika, a koje se tiču objave izvještaja iz t. a), g), đ), e) i z).”.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 01-11-LXXIX-612/21

15. oktobra 2021. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti RS,

Ognjen Mihajlović, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.