Pravilnik o načinu provođenja kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom

17.11.2021. 12:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
kućni pritvor

Ovim pravilnikom uređuje se način provođenja kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom, obavljanje elektronskog nadzora, prijem osobe kojoj je određena mjera kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom

 

Službene novine Federacije BiH broj 92/21 (17.11.2021.)

 

Na osnovu člana 144e. stav (7) Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13, 59/14 i 74/20), federalni ministar pravde donosi

 

PRAVILNIK

O NAČINU PROVOĐENJA KUĆNOG PRITVORA SA ELEKTRONSKIM NADZOROM


 

I - OPĆE ODREDBE

 

Član 1.
(Predmet pravilnika)
 

Ovim pravilnikom uređuje se način provođenja kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom, obavljanje elektronskog nadzora, prijem osobe kojoj je određena mjera kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom (u daljem tekstu: pritvorenik pod elektronskim nadzorom), provjera i kontrola pritvorenika pod elektronskim nadzorom, uvjeti kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom, troškovi izvršenja mjere kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom, postupanje tužioca, nadležnih kaznenopopravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: kaznenopopravni zavodi), Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sudska policija) i kantonalnih organa unutrašnjih poslova, kao i druga pitanja od značaja za uvjete i način izdržavanja mjere kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom.
 

Član 2.
(Prava pritvorenika pod elektronskim nadzorom)
 

(1) Ovlaštene službene osobe u postupanju sa pritvorenicima pod elektronskim nadzorom ne smiju vrijeđati osobu i dostojanstvo pritvorenika pod elektronskim nadzorom.

(2) Pritvoreniku kojem je određen kućni pritvor sa elektronskim nadzorom moraju biti dostupne odredbe Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine koje se odnose na kućni pritvor sa elektronskim nadzorom, ovaj pravilnik, kao i uputstvo o načinu rada opreme, kako bi se upoznao sa svojim pravima i obavezama.
 

II - OBAVLJANJE ELEKTRONSKOG NADZORA

 

Član 3.
(Obavljanje elektronskog nadzora)
 

Za obavljanje elektronskog nadzora nadležni su kaznenopopravni zavodi.
 

Član 4.
(Obrada, dostavljanje i korištenje podataka o tehničkoj izvodljivosti primjene mjere kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom)
 

(1) Kaznenopopravni zavodi dužni su na zahtjev tužioca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam sati od trenutka prijema zahtjeva, tužiocu dostaviti podatke o tehničkoj izvodljivosti primjene kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom.

(2) Zahtjev tužioca iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži podatke o lokaciji (kanton, općina, adresa i sprat ukoliko se radi o stambenoj zgradi) na kojoj bi se izvršila mjera kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom.

(3) Kaznenopopravni zavodi dužni su postupiti u smislu stava (1) ovog člana i u slučaju da je zahtjev podnesen od strane nadležnog suda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(4) Komunikacija iz st. (1), (2) i (3) ovog člana može se vršiti i putem telegrama ili telefona ili na drugi podesan način ako je iz razloga hitnosti takva komunikacija neophodna.
 

Član 5.
(Izvještavanje)
 

Kaznenopopravni zavodi su dužni bez odlaganja obavijestiti nadležna tužilaštva i nadležne sudove u Federaciji Bosne i Hercegovine u slučaju nedostatka opreme ili drugih tehničkih problema zbog kojih nije moguće provođenje ove mjere (smanjen broj raspoloživih sredstava odnosno opreme za provođenje kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom i sl.).
 

III - PRIJEM OSOBE KOJOJ JE ODREĐENA MJERA KUĆNOG PRITVORA SA ELEKTRONSKIM NADZOROM

 

Član 6.
(Prijem osobe kojoj je određena mjera kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom)
 

(1) Pod elektronski nadzor kućnog pritvora kaznenopopravnog zavoda se može staviti samo ona osoba za koju je nadležni sud donio rješenje o određivanju kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom, odnosno produženju pritvora sa elektronskim nadzorom i izdao nalog kaznenopopravnom zavodu da tu osobu primi na izdržavanje mjere kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom.

(2) Ako je nadležni sud koji je odredio mjeru kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom odredio i posebne uvjete pod kojima će pritvorenik pod elektronskim nadzorom boraviti u prostoriji (kao što su zabrana kontakata sa određenim osobama i dr.), sud će u nalogu za prijem pritvorenika pod elektronskim nadzorom naznačiti podatke o osobama sa kojima je pritvoreniku pod elektronskim nadzorom zabranjen kontakt.

(3) Prijem pritvorenika pod elektronskim nadzorom vrši se u prostorijama kaznenopopravnog zavoda.
 

Član 7.
(Posebne okolnosti prilikom prijema)
 

(1) Ako ovlaštena službena osoba zatvorske policije - straže (u daljem tekstu: zatvorski policajac) prilikom prijema pritvorenika utvrdi da je osoba kojoj je određena mjera kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom povrijeđena ili ako izjavi da joj je hitno potrebna intervencija ljekara, neće je primiti u kaznenopopravni zavod prije nego što mu ovlaštena službena osoba koja ju je sprovela u kaznenopopravni zavod ne osigura adekvatan ljekarski pregled u zdravstvenoj ustanovi van kaznenopopravnog zavoda.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, osoba kojoj je određena mjera kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom dužna je kaznenopopravnom zavodu ustupiti ljekarske nalaze.

(3) Na zahtjev pritvorenika pod elektronskim nadzorom izdat će se fotokopija ustupljenih ljekarskih nalaza.
 

Član 8.
(Izdavanje potvrde o prijemu pritvorenika pod elektronskim nadzorom)
 

Kaznenopopravni zavod izdaje pismenu potvrdu o prijemu pritvorenika pod elektronskim nadzorom u koju se unosi prezime, ime oca i ime pritvorenika pod elektronskim nadzorom, dan i sat prijema, ime i prezime ovlaštene službene osobe koja je pritvorenika pod elektronskim nadzorom sprovela u kaznenopopravni zavod i ime i prezime zatvorskog policajca koji je u kaznenopopravnom zavodu primio pritvorenika pod elektronskim nadzorom.
 

Član 9.
(Utvrđivanje identiteta)
 

(1) Prilikom prijema pritvorenika pod elektronskim nadzorom utvrdit će se njegov identitet na osnovu lične karte, putne isprave ili druge isprave pogodne za utvrđivanje identiteta.

(2) Ako osoba iz stava (1) ovog člana nema nikakvu ispravu na osnovu koje se može utvrditi njen identitet, tada će garant njenog identiteta biti ovlaštena službena osoba koja ju je sprovela do kaznenopopravnog zavoda, o čemu se sačinjava posebna službena zabilješka koju potpisuje zatvorski policajac i ovlaštena službena osoba koja je izvršila sprovođenje.
 

Član 10.
(Upoznavanje sa pravima i obavezama)
 

(1) Kaznenopopravni zavod je dužan da osigura uvjete u kojima će se pritvorenik pod elektronskim nadzorom, odmah po prijemu, moći upoznati sa propisima iz člana 2. stav (2) ovog pravilnika.

(2) Pritvorenik pod elektronskim nadzorom će izjavom koju će svojeručno potpisati potvrditi prijem propisa iz člana 2. stav (2) ovog pravilnika, te da je upoznat sa pravima i obavezama pritvorenika pod elektronskim nadzorom.
 

Član 11.
(Ljekarski pregled)
 

(1) Po prijemu pritvorenika pod elektronskim nadzorom izvršit će se njegov opći ljekarski pregled.

(2) Ljekarski nalazi unose se u zdravstveni karton pritvorenika pod elektronskim nadzorom.
 

Član 12.
(Evidencije)
 

(1) U kaznenopopravnom zavodu se vodi matična knjiga pritvorenika pod elektronskim nadzorom sa pratećim abecednim registrom.

(2) Matična knjiga sastoji se od potrebnog broja listova koji su povezani tvrdim povezom.

(3) Upis pritvorenika pod elektronskim nadzorom u matičnu knjigu vrši se po hronološkom redu, odmah po dolasku pritvorenika pod elektronskim nadzorom u kaznenopopravni zavod.

(4) U matičnu knjigu za svakog pritvorenika pod elektronskim nadzorom unose se slijedeći podaci: redni broj (matični broj), prezime, ime oca i ime pritvorenika pod elektronskim nadzorom, dan, mjesec i godina rođenja, mjesto rođenja, prebivalište odnosno boravište, zanimanje, državljanstvo, datum prijema u kaznenopopravni zavod (sat, dan, mjesec i godina), naziv suda koji je odredio mjeru kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom, broj rješenja i datum donošenja, broj rješenja i datum donošenja rješenja o produženju kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom, datum puštanja iz kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom (sat, dan, mjesec i godina), naziv suda koji je donio rješenje o ukidanju mjere kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom, broj rješenja i datum donošenja i u posebnoj rubrici eventualne primjedbe.

(5) U prateći abecedni registar (indeks) evidentiraju se pritvorenici pod elektronskim nadzorom hronološkim redom prema abecednom inicijalu prezimena.

(6) U registar se unose slijedeći podaci: redni broj, prezime, ime oca i ime pritvorenika pod elektronskim nadzorom, matični broj pritvorenika pod elektronskim nadzorom (redni broj, strana i godina matične knjige), datum prijema u kućni pritvor sa elektronskim nadzorom (sat, dan, mjesec i godina), datum puštanja iz kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom (sat, dan, mjesec i godina) i u posebnoj rubrici eventualne primjedbe.

(7) Matična knjiga pritvorenika pod elektronskim nadzorom i prateći registar vode se odvojeno za svaku kalendarsku godinu.

(8) Matična knjiga zaključuje se na kraju godine (31. decembra), službenom zabilješkom napisanom ispod posljednjeg rednog broja.

(9) Zabilješka iz stava (8) ovog člana sadrži:

a) ukupan broj pritvorenika pod elektronskim nadzorom koji su upisani u matičnu knjigu,

b) datum i potpis službene osobe ovlaštene za vođenje matične knjige,

c) otisak pečata kaznenopopravnog zavoda.

(10) U jednoj matičnoj knjizi ili registru može se voditi evidencija pritvorenika za više kalendarskih godina.

(11) U slučaju iz stava (10) ovog člana, po isteku svake kalendarske godine, vrši se zaključivanje matične knjige i registra.

(12) Registar se zaključuje tako što se zaključuje posebno svako slovo abecednog registra.
 

Član 13.
(Dosije)
 

(1) Za svakog pritvorenika pod elektronskim nadzorom formira se poseban predmet u dvolisnici formata A-4 u kojem se čuvaju sva pismena i medicinska dokumentacija vezana za pritvorenika pod elektronskim nadzorom.

(2) Sa predmetom iz stava (1) ovog člana, postupa se u skladu sa propisima koji regulišu kancelarijsko poslovanje.
 

Član 14.
(Sprovođenje u prostoriju izvršenja i postavljanje opreme)
 

(1) Nakon obavljanja radnji prijema, zatvorski policajac sprovodi pritvorenika pod elektronskim nadzorom na lokaciju izvršenja odnosno u prostoriju za izvršenje mjere kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom određenu rješenjem suda.

(2) Postavljanje i uklanjanje opreme za elektronski nadzor vrši stručna osoba kaznenopopravnog zavoda u saradnji sa firmom koja iznajmljuje opremu za elektronski nadzor.

(3) Prilikom postavljanja opreme, stručna osoba iz stava (2) ovog člana, u prisustvu pritvorenika pod elektronskim nadzorom ili članova njegove porodice vrši pregled prostorija određenih za izvršenje mjere kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom.

(4) Ukoliko su ispunjeni svi uvjeti za elektronski nadzor, u zapisniku će se konstatovati početak izvršenja mjere kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom. Stručna osoba kaznenopopravnog zavoda provjeru ispravnosti narukvice vrši u saradnji sa predstavnikom firme iz stava (2) ovog člana. Zapisnik o postavljanju narukvice i početku izdržavanja kućnog pritvora sastavlja se na licu mjesta, a potpisuje ga ovlaštena stručna osoba kaznenopopravnog zavoda i pritvorenik pod elektronskim nadzorom.

(5) Izuzetno od stava (4) ovog člana, ukoliko nastupe tehničke ili druge smetnje za funkcioniranje elektronskog nadzora, stručna osoba iz stava (2) ovog člana dužna je o tome bez odlaganja obavijestiti tužioca i nadležni sud.

(6) Na dan prestanka mjere kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom, stručna osoba kaznenopopravnog zavoda će ukloniti opremu za elektronski nadzor i u zapisniku konstatovati završetak primjene mjere kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom.

(7) O datumu početka, kao i o datumu završetka primjene mjere kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom kaznenopopravni zavod bez odlaganja obavještava nadležni kantonalni organ unutrašnjih poslova na čijem području pritvorenik pod elektronskim nadzorom ima prebivalište, odnosno boravište odnosno na čijem području se izvršava mjera kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom.
 

Član 15.
(Izvršenje kućnog pritvora)
 

(1) Ukoliko se aktivira alarm zbog prekoračenja intervala tolerancije, ovlaštene službene osobe kaznenopopravnog zavoda izlaze na lice mjesta radi provjeravanja razloga aktiviranja alarma. Ukoliko se pritvorenik pod elektronskim nadzorom ne odazove na pozive službenih osoba kaznenopopravnog zavoda koje se nalaze na ulaznim vratima prostorija kućnog pritvora, odnosno ako se prilikom dolaska na lice mjesta službenih osoba kaznenopopravnog zavoda pritvorenik pod elektronskim nadzorom ne zatekne u prostorijama kućnog pritvora, o tome se obavještava nadležni sud i tužilaštvo.

(2) Interval tolerancije iz stava (1) ovog člana ne može biti duži od 10 minuta.

(3) Kada se izlaskom na lice mjesta utvrdi da je pritvorenik pod elektronskim nadzorom namjerno oštetio narukvicu ili drugi dio opreme za elektronski nadzor, o tome se obavještava nadležni sud i tužilaštvo.

(4) Materijalnu štetu nastalu na način iz stava (3) ovog člana dužan je nadoknaditi pritvorenik pod elektronskim nadzorom.

(5) Direktor kaznenopopravnog zavoda dužan je, u skladu sa raspoloživim Ijudskim resursima, izvršiti preraspodjelu poslova koja će omogućiti neometan i kontinuiran elektronski nadzor pritvorenika.

(6) Direktor kaznenopopravnog zavoda je dužan osigurati neometan i kontinuiran elektronski nadzor pritvorenika kojem je izrečena mjera kućnog pritvora tokom 24 sata na dan, putem dežurnih službenih osoba kaznenopopravnog zavoda. Napuštanje prostorija kućnog pritvora izvan vremena utvrđene tolerancije koja registrira nadzorna jedinica (lap-top), kao i preduzete radnje u slučajevima paljenja alarma obavezno se unose u dnevnik zapažanja dežurne osobe kaznenopopravnog zavoda (npr. obavljeni telefonski razgovori, upućivanje ovlaštenih službenih osoba na teren - prostorije kućnog pritvora i dr.).
 

Član 16.
(Postupanje Sudske policije)
 

Kada postupanje Sudske policije na osnovu naloga suda ili tužilaštva podrazumijeva dovođenje, lišenje slobode ili sprovođenje pritvorenika pod elektronskim nadzorom ili koju drugu radnju iz nadležnosti Sudske policije propisanu članom 17. Zakona o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine koja za posljedicu ima napuštanje prostorije od strane pritvorenika pod elektronskim nadzorom, Sudska policija će u skladu sa zakonskim propisima o takvim radnjama i aktivnostima blagovremeno obavijestiti kaznenopopravni zavod.
 

IV - PROVJERA I KONTROLA OPREME ZA ELEKTRONSKI NADZOR

 

Član 17.
(Provjera i kontrola opreme za elektronski nadzor)
 

Kaznenopopravni zavodi mogu bez naloga suda vršiti neposrednu kontrolu funkcioniranja opreme za elektronski nadzor.
 

V - UVJETI KUĆNOG PRITVORA SA ELEKTRONSKIM NADZOROM

 

Član 18.
(Ishrana pritvorenika pod elektronskim nadzorom)
 

(1) Pritvorenik pod elektronskim nadzorom se hrani o svom trošku.

(2) Kaznenopopravni zavod nije odgovoran za ishranu pritvorenika pod elektronskim nadzorom, niti za eventualne zdravstvene posljedice takvog režima ishrane.
 

Član 19.

 

(Zdravstvena zaštita pritvorenika pod elektronskim nadzorom) (1) Pritvorenicima pod elektronskim nadzorom se osigurava zdravstvena zaštita i bolničko liječenje.

(2) Zdravstvenu zaštitu pritvorenicima pod elektronskim nadzorom osigurava zdravstvena služba kaznenopopravnog zavoda.

(3) Troškove zdravstvenih usluga iz stava (2) ovog člana snosi kaznenopopravni zavod.

(4) Izuzetno od stava (2) ovog člana, po ukazanoj potrebi a po mišljenju zavodskog ljekara pritvoreniku pod elektronskim nadzorom se osigurava i zdravstveni tretman u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.

(5) Troškovi koji nastanu u slučaju iz stava (4) ovog člana, su troškovi krivičnog postupka.
 

Član 20.
(Posebni slučajevi pružanja zdravstvenih usluga)
 

(1) Ako je pritvorenik pod elektronskim nadzorom nezadovoljan zdravstvenim uslugama koje mu se pružaju od strane zdravstvene službe kaznenopopravnog zavoda, na njegov zahtjev, uz odobrenje suda koji vodi krivični postupak i na trošak pritvorenika pod elektronskim nadzorom, mogu mu se iste takve usluge pružiti i u mjesnoj zdravstvenoj ustanovi.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, pritvorenika pod elektronskim nadzorom će prvo pregledati zavodski ljekar i o tome sačiniti posebnu zabilješku.

(3) Pružanju zdravstvenih usluga iz stava (1) ovog člana, po potrebi može prisustvovati zavodski ljekar ili drugi zdravstveni radnik kaznenopopravnog zavoda.

(4) Troškovi zdravstvenih usluga iz stava (1) ovog člana obuhvataju medicinske usluge, transport i osiguranje.
 

Član 21.
(Liječenje u zdravstvenoj ustanovi)
 

(1) Upućivanje pritvorenika pod elektronskim nadzorom na liječenje u zdravstvenu ustanovu vrši zavodski ljekar, uz odobrenje suda koji vodi krivični postupak.

(2) Za vrijeme liječenja iz stava (1) ovog člana, pritvorenika pod elektronskim nadzorom će osiguravati zatvorski policajac.
 

Član 22.
(Troškovi lijekova)
 

Pritvorenik pod elektronskim nadzorom o svom trošku nabavlja lijekove ili ih prima od porodice ili drugih osoba.
 

Član 23.
(Dostava sudskih poziva i pismena)
 

Dostava sudskih poziva i pismena, pritvoreniku pod elektronskim nadzorom obavlja se putem nadležnog kaznenopopravnog zavoda.
 

Član 24.
(Pritužbe)
 

Ukoliko pritvorenik pod elektronskim nadzorom ima primjedbi na način provođenja ovog pravilnika može podnijeti pritužbu predsjedniku suda koji je odredio mjeru kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom.
 

VI – TROŠKOVI IZVRŠENJA MJERE KUĆNOG PRITVORA SA ELEKTRONSKIM NADZOROM

 

Član 25.
(Troškovi izvršenja mjere kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom)
 

(1) Ministarstva pravde kantona dužni su u roku od 15 dana od dana zaključenja sporazuma iz stava (2) ovog člana pokrenuti postupak nabavke korištenja tehničke opreme odnosno narukvica za provođenje mjere kućnog pritvora.

(2) Ministarstva pravde iz stava (1) ovog člana će zaključiti sporazum sa kaznenopopravnim zavodima o načinu i obliku saradnje u provođenju mjere kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom.

(3) Sporazum iz stava (2) ovog člana sadržavat će sve potrebne tehničke podatke o tehničkoj opremi i narukvicama iz stava (1) ovog člana.

(4) Sporazum iz stava (2) ovog člana zaključit će se u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

(5) Ministarstva pravde dva ili više kantona mogu sporazumno provesti jedinstveni postupak nabavke korištenja tehničke opreme odnosno narukvica iz stava (1) ovog člana.
 

VII - ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 26.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 02-02-2-3129/20
10. novembra 2021. godine
Sarajevo


Ministar

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.