Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o superviziji banaka

24.11.2021. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
banka

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o superviziji banaka i postupcima Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

 

Službene novine Federacije BiH broj 94/21 (24.11.2021.) 

Na osnovu čl. 138. stav (3) i 164. Zakona o bankama ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/17), čl. 5. stav (1) tačka h) i 19. stav (1) tačka c) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka d) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 03/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 19.11.2021. godine, donosi

 

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUPERVIZIJI BANAKA I POSTUPCIMA AGENCIJE ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


 

Član 1.

 

(1) U Odluci o superviziji banaka i postupcima Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 90/17), u članu 2., stav (4) mijenja se i glasi:

"(4) Prilikom obavljanja supervizije, Agencija provjerava da li banka posluje u skladu sa Zakonom i propisima Agencije donesenim na osnovu Zakona, kao i standardima opreznog bankarskog poslovanja, tako što prati i ocjenjuje:

a) finansijsko stanje banke, poslovni model i profitabilnost, uključujući i solventnost,

b) kvalitet upravljanja u banci, uključujući sistem upravljanja rizicima, sistem internih kontrola i ocjenu organizacione strukture,

c) adekvatnost kapitala banke u odnosu na rizike kojima je banka izložena ili bi mogla biti izložena u svom poslovanju, uključujući ocjenu procesa interne procjene adekvatnosti kapitala (ICAAP),

d) adekvatnost likvidnosti i izvora finansiranja banke, uključujući ocjenu procesa interne procjene adekvatnosti likvidnosti (ILAAP),

e) kvalitet aktive i upravljanje kreditnim rizikom, uključujući i likvidnost i poslovni model i profitabilnost, pri čemu Agencija posebno razmatra:

1) date kredite, akreditive, garancije, kao i emitirane vrijednosne papire u pogledu usklađenosti sa važećim propisima,

2) instrumente osiguranja i jemstva primljena po osnovu datih kredita i blagovremenost otplate obaveza od dužnika,

3) poštivanje limita koncentracije i proces utvrđivanja, praćenja i kontrole koncentracije izloženosti;

f) poštivanje standarda u pogledu dozvoljenih nivoa rizika u bankarskom poslovanju koje propiše Agencija, upravljanje rizicima u obavljanju bankarskih poslova, uključujući prilagođavanje procesa utvrđivanja i praćenja rizika, kao i izvještavanje o rizicima,

g) procjenu stanja, održavanja i analizu kapitala banke,

h) plan oporavka banke,

i) podatke i informacije koje je banke dužna da objavljuje u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka i informacija banke,

j) druge bitne parametre koji utječu na redovno poslovanje, uspješnost i stabilnost banke, te poštivanje zakonskih propisa i propisa Agencije.".

(2) Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

"(5) Osim aktivnosti iz stava (4) ovog člana, Agencija provodi nadzor i vrši ocjenu:

a) adekvatnosti upravljanja informacionim sistemom banke i rizicima informacionog sistema,

b) primjene propisa iz oblasti zaštite prava i interesa korisnika bankarskih usluga, i

c) primjene propisa iz oblasti platnog prometa i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.".

(3) Dosadašnji stav (5) postaje stav (6).
 

Član 2.

 

U članu 4. stav (1) tačka c) Odluke, iza riječi "supervizorskih mjera" se stavlja zarez, te dodaju riječi: "te praćenjem izvršenja naloženih mjera".
 

Član 3.

 

(1) U članu 5. stav (3) mijenja se i glasi:

"(3) Izvještaji, dokumentacija i informacije iz stava (2) ovog člana su propisani izvještaji (godišnji, polugodišnji, kvartalni, mjesečni i dr.) koje banka dostavlja Agenciji, kao npr. izvještaj o primjeni ICAAP-a i ILAAP-a, plan oporavka banke i bankarske grupe, izvještaji eksternog revizora i kontrolnih funkcija, korespondencija s bankom, informacije, izvještaji i izjave koje na zahtjev Agencije dostavi banka, interni akti banke, te druge dostupne informacije, izvještaji i obavještenja vezana za banku.".

(2) Iza stava (3) dodaju se novi st. (4) i (5) koji glase:

"(4) Na osnovu analize izvještaja, dokumentacije i informacija iz st. (2) i (3) ovog člana, Agencija provodi supervizorski pregled i procjenu banke (engl. Supervisory review and evaluation process - SREP), koji obuhvata procjenu poslovnog modela i profitabilnosti banke, sistema internog upravljanja i sistema upravljanja rizicima, rizika koji su povezani sa kapitalom, te rizika likvidnosti i izvora finansiranja.

(5) Na osnovu analize plana oporavka banke i bankarske grupe, Agencija provodi procjenu plana oporavka banke i bankarske grupe.".
 

Član 4.

 

(1) U članu 9. stav (4) mijenja se i glasi:

"(4) Zapisnik o obavljenom posrednom nadzoru sačinjava se kada su pri obavljanju supervizije banke utvrđene:

a) nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju banke, uključujući nepravovremeno, netačno ili nepotpuno dostavljanje propisanih izvještaja, osim u slučaju kada je o tim nepravilnostima banka u pisanom obliku obavijestila Agenciju,

b) postojanje osnove za poduzimanje određene supervizorske mjere, te

c) u drugim situacijama na osnovu procjene Agencije.".

(2) Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

"(5) Izuzetno od stava (4) ovog člana, zapisnik o obavljenom supervizorskom pregledu i procjeni (SREP) sačinjava se nakon provođenja supervizorskog pregleda i procjene banaka iz člana 5. stav (4) ove odluke.".

(3) Dosadašnji st. (5) i (6) postaju st. (6) i (7).
 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj U.O.-67-03/21
19. novembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjednica
Upravnog odbora
Mr. sc. Ljerka Marić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.