Zakon o Gradu Orašje

04.03.2022. 10:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Zakon o Gradu Orašje

Proglašava se Zakon o Gradu Orašje, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 21.12.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 17.02.2022. godine.

 

Službene novine Federacije BiH broj 17/22 (4.3.2022.)

 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O GRADU ORAŠJE


 

Proglašava se Zakon o Gradu Orašje, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 21.12.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 17.02.2022. godine.
 

Broj 01-02-1-115-01/22
28. februara 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.


 

ZAKON
O GRADU ORAŠJE

 


Član 1.
(Predmet Zakona)


U skladu s uvjetima iz člana 5. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09) ovim zakonom uspostavlja se Grad Orašje, određuje njegov teritorij, propisuje svojstvo, organi, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za primjenu ovog zakona.


Član 2.
(Teritorij)


Teritorij Grada Orašje čine sva naseljena mjesta, koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru Općine Orašje na dan stupanja na snagu ovog zakona.


Član 3.
(Svojstvo)


Grad Orašje je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravne osobe.


Član 4.
(Samoupravni organi)


(1) Samoupravni organi Grada Orašje su Gradsko vijeće i gradonačelnik.
(2) Samoupravni organi Grada Orašje poslove iz svoje nadležnosti vrše u skladu s ustavom, zakonom i Statutom Grada.
(3) Mandat vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnika je četiri godine.


Član 5.
(Gradsko vijeće)


(1) Organ odlučivanja Grada Orašje je Gradsko vijeće.
(2) Broj članova Gradskog vijeća određuje se Statutom Grada u skladu sa zakonom.
(3) Gradsko vijeće Grada Orašje bira se demokratskim putem na neposrednim i tajnim izborima na području cijelog grada.


Član 6.
(Gradonačelnik)


(1) Izvršni organ Grada Orašje je gradonačelnik.
(2) Gradonačelnik Grada Orašje bira se u skladu sa Zakonom o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/08).


Član 7.
(Statut)


(1) Grad Orašje ima Statut.
(2) Statutom Grada Orašje propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizacija, ovlaštenja i način rada njegovih organa, međusobni odnosi Gradskog vijeća i gradonačelnika, oblici neposrednog odlučivanja građana, saradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad.
(3) Statut Grada Orašje mora biti u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Posavskog kantona i federalnim i kantonalnim zakonodavstvom.
(4) Statut Grada Orašje priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika Gradskog vijeća.


Član 8.
(Pravno sljedništvo)


(1) Grad Orašje je pravni sljednik Općine Orašje i ima zakonom određene nadležnosti Grada i preuzima nadležnosti, prava, obaveze i imovinu općine čiji je pravni sljednik.
(2) Vijećnici Općinskog vijeća Orašje i načelnik Općine Orašje, izabrani na Općinskim izborima održanim 15. novembra 2020. godine, stupanjem na snagu ovog zakona, nastavljaju s radom kao vijećnici Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Orašje.
(3) Općinski organi uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i drugi općinski organi, stupanjem na snagu ovog zakona nastavljaju s radom kao organi i službe Grada Orašje.
(4) Javna preduzeća i javne ustanove, čiji je osnivač Općina, nastavljaju s radom kao javna preduzeća i ustanove Grada Orašje.


Član 9.
(Privremena statutarna odluka)


Vijećnici izabrani na Općinskim izborima za Općinu Orašje održanim 2020. godine donijet će Privremenu statutarnu odluku Grada Orašje u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.


Član 10.
(Stupanje na snagu)


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.


Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.