Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave KS

06.10.2022. 07:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
uprava

Ovim zakonom osnivaju se organi uprave i upravne organizacije Kantona Sarajevo, utvrđuje njihov djelokrug i uređuju druga pitanja od značaja za njihovo organizovanje i funkcionisanje.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 40/22 (6.10.2022.)

Na osnovu člana 18. stav (1) tačka b) i člana 30. stav (2) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 46. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Skupština Kantona Sarajevo, na 55. Radnoj sjednici održanoj dana 04.10.2022. godine, donijelaje 

 

ZAKON 

O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE KANTONA SARAJEVO 


 

POGLAVLJE I - OSNOVNE ODREDBE 

 

Član 1. 
(Osnivanje kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija) 

 

Ovim zakonom osnivaju se organi uprave i upravne organizacije Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton), utvrđuje njihov djelokrug i uređuju druga pitanja od značaja za njihovo organizovanje i funkcionisanje. 
 

Član 2. 
(Organi koji vrše poslove uprave) 

 

Poslove uprave, stručne i s njima povezane upravne poslove iz okvira nadležnosti Kantona vrše kantonalna ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije, utvrđene ovim zakonom. 
 

Član 3. 
(Odnos ministarstva prema upravi, odnosno upravnoj organizaciji u sastavu ministarstva) 

 

U poslovima iz nadležnosti kantonalne uprave, odnosno kantonalne upravne organizacije koje se nalaze u sastavu kantonalnog ministarstva, ministar donosi podzakonske propise i opše akte za izvršavanje kantonalnih zakona iz tih oblasti i vrši upravni nadzor nad radom te uprave, odnosno organizacije, u skladu sa zakonom. 
 

Član 4. 
(Odgovornost direktora kantonalne uprave, odnosno kantonalne upravne organizacije) 

 

Direktor kantonalne uprave, odnosno kantonalne upravne organizacije za svoj rad i rad uprave, odnosno upravne organizacije kojom rukovodi odgovoran je i to: 

a) direktor samostalne kantonalne uprave, odnosno samostalne kantonalne upravne organizacije - Vladi Kantona; 

b) direktor kantonalne uprave, odnosno kantonalne upravne organizacije u sastavu kantonalnog ministarstva - ministru i Vladi Kantona. 

 

Član 5. 
(Proporcionalna zastupljenost) 

 

(1) U kantonalnim ministarstvima, kantonalnim upravama i kantonalnim upravnim organizacijama osigurava se proporcionalna zastupljenost konstitutivnih naroda i Ostalih, u skladu s Amandmanom XIX (član 11a.) Ustava Kantona Sarajevo, kao i ravnopravna zastupljenost spolova. 

(2) Gramatička terminologija korištenja muškog roda u ovom zakonu podrazumijeva uključivanje oba roda. 

 

POGLAVLJE II - KANTONALNI ORGANI UPRAVE 

 

Odjeljak A - Kantonalna ministarstva 

 

Član 6. 
(Kantonalna ministarstva) 

 

Kantonalna ministarstva su: 

a) Ministarstvo pravde i uprave, 

b) Ministarstvo zdravstva, 

c) Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, 

d) Ministarstvo saobraćaja, 

e) Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, 

f) Ministarstvo unutrašnjih poslova, 

g) Ministarstvo privrede, 

h) Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, 

i) Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade, 

j) Ministarstvo kulture i sporta, 

k) Ministarstvo finansija i 

1) Ministarstvo za boračka pitanja. 

 

Odjeljak B - Djelokrug kantonalnih ministarstava 

 

Član 7. 
(Ministarstvo pravde i uprave) 

 

Ministarstvo pravde i uprave vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti pravosuđa, pravobranilaštva, uprave i lokalne samouprave, poslove upravne inspekcije, poslove davanja mišljenja o usklađenosti zakona i drugih propisa koje donosi Skupština Kantona, Vlada Kantona i rukovodioci kantonalnih organa uprave, sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim instrumentima za zaštitu ljudskih prava, koji imaju pravnu snagu ustavnih odredaba, kao i druge upravne poslove koji ne spadaju u djelokrug drugog organa uprave Kantona. 
 

Član 8. 
(Ministarstvo zdravstva) 

 

Ministarstvo zdravstva vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti zdravstva. 
 

Član 9. 
(Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša) 

 

(1) Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti komunalnih djelatnosti, komunalne privrede i infrastrukture, te oblasti prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, utvrđivanja stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje, obnove i rekonstrukcije stambenih objekata. 

(2) U sastavu Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša su Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Uprava za stambena pitanja. 

(3) Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove vrši upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti geodetskih i imovinsko-pravnih poslova. 

(4) Uprava za stambena pitanja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prvostepeni upravni postupak po zakonima iz oblasti stambenih odnosa i aktima o provođenju tih zakona. 

 

Član 10. 
(Ministarstvo saobraćaja) 

 

(1) Ministarstvo saobraćaja vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti saobraćaja. 

(2) U sastavu Ministarstva saobraćaja je Direkcija za puteve, kao kantonalna upravna organizacija, koja ima svojstvo pravnog lica. 

(3) Direkcija za puteve vrši stručne poslove pretežno privrednog karaktera i sa njima povezane upravne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na nadležnosti Kantona u izgradnji, rekonstrukciji, održavanju, zaštiti i upravljanju putevima. 

 

Član 11. 
(Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice) 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica. 
 

Član 12. 
(Ministarstvo unutrašnjih poslova) 

 

(1) Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti unutrašnjih poslova i poslove inspekcijskog nadzora nad radom agencija za zaštitu ljudi i imovine i unutrašnjih zaštitarskih službi, poslove inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem mjera zaštite od požara i poslove inspekcijskog nadzora nad radom općinskih organa uprave nadležnih za vođenje matičnih knjiga i organa starateljstva i civilnim registrom, u skladu sa zakonom i odgovarajućim provedbenim propisima. 

(2) U sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova je kantonalna Uprava policije. 

(3) Uprava policije je policijski organ, koji vrši policijske poslove propisane zakonom i ima operativnu samostalnost. 

 

Član 13. 
(Ministarstvo privrede) 

 

(1) Ministarstvo privrede vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti privrede, vodoprivrede, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, veterinarstva, industrije i energetike, obrta, korišćenja prirodnih bogatstava, zaštite vodnih resursa, kantonalnog turizma i turističkih resursa, trgovine i ugostiteljstva. 

(2) U sastavu Ministarstva privrede su Uprava za šumarstvo i Direkcija za turizam. 

(3) Uprava za šumarstvo vrši upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti šumarstva. 

(4) Direkcija za turizam vrši stručne i s njima povezane upravne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti turizma i turističkih resursa Kantona. 

 

Član 14. 
(Ministarstvo za odgoj i obrazovanje) 

 

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i obrazovanja odraslih. 
 

Član 15. 
(Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade) 

 

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti nauke, visokog obrazovanja i mladih. 
 

Član 16. 
(Ministarstvo kulture i sporta) 

 

Ministarstvo kulture i sporta vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti kulture i sporta. 
 

Član 17. 
(Ministarstvo fmansija) 

 

Ministarstvo finansija vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti finansija i poslove budžetske inspekcije. 
 

Član 18. 
(Ministarstvo za boračka pitanja) 

 

Ministarstvo za boračka pitanja vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti zaštite branioca, dobrovoljaca i organizatora otpora, veterana, učesnika rata, ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, porodica šehida i porodica poginulog, umrlog, nestalog branioca i nosioca najvećih ratnih priznanja, ratnih vojnih zarobljenika i učesnika Narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941.-1945. godine, na području Kantona, vođenje i podržavanje aktivnosti na očuvanju tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine, održavanju manifestacija i drugih sličnih projekata. 
 

Odjeljak C - Samostalne kantonalne uprave 

 

Član 19. 
(Samostalne kantonalne uprave) 

 

Samostalne kantonalne uprave su: 

a) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove i 

b) Kantonalna uprava civilne zaštite. 

 

Član 20. 
(Kantonalna uprava za inspekcijske poslove) 

 

(1) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove vrši inspekcijske poslove iz nadležnosti kantonalnih inspekcija koje su organizovane u njenom sastavu i druge upravne i stručne poslove, u skladu sa zakonom i drugim propisima. 

(2) Kantonalne inspekcije u sastavu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove su: 

a) tržišno - turistička inspekcija (tržna inspekcija i turističko-ugostiteljska inspekcija); 

b) zdravstvena inspekcija; 

c) farmaceutska inspekcija; 

d) sanitarna inspekcija; 

e) inspekcija za hranu; 

f) inspekcija rada (inspekcija rada, inspekcija zaštite na radu i inspekcija socijalne zaštite); 

g) urbanističko-ekološka inspekcija (urbanističko-građevinska inspekcija, stambena inspekcija, inspekcija zaštite okoliša, inspekcija zaštite prirode i inspekcija za zaštitu dobara baštine); 

h) saobraćajna inspekcija (inspekcija drumskog saobraćaja i inspekcija za ceste), 

i) poljoprivredna inspekcija; 

j) šumarsko-lovna inspekcija; 

k) vodna inspekcija; 

1) veterinarska inspekcija; 

m) tehnička inspekcija (elektroenergetska inspekcija,termoenergetska inspekcija, rudarska inspekcija i geološka inspekcija); 

n) komunalna inspekcija; 

o) prosvjetna inspekcija i 

p) inspekcija za sport. 

 

Član 21. 
(Djelokrug Kantonalne uprave civilne zaštite) 

 

(1) Kantonalna uprava civilne zaštite vrši upravne i stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koje se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti zaštite i spašavanja, zaštite od požara i vatrogastvo i poslove inspekcije civilne zaštite, inspekcije za zaštitu od požara i inspekcije za vatrogastvo, u skladu sa zakonom. 

(2) U sastavu Kantonalne uprave civilne zaštite organizuje se, kao posebna organizaciona jedinica, profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo, sa djelokrugom utvrđenim zakonom. 

 

POGLAVLJE III - SAMOSTALNE KANTONALNE UPRAVNE ORGANIZACIJE 

 

Odjeljak A - Vrste samostalnih upravnih organizacija 

 

Član 22. 
(Samostalne kantonalne upravne organizacije) 

 

(1) Samostalne kantonalne upravne organizacije su: 

a) Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, 

b) Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, 

c) Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, 

d) Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo, 

e) Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći. 

(2) Samostalne upravne organizacije iz stava (1) ovog člana imaju svojstvo pravnog lica. 

Odjeljak B - Djelokrug samostalnih upravnih organizacija 

 

Član 23. 
(Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo) 

 

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo vrši određene stručne i druge poslove koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezane upravne poslove, koji se odnose na: 

a) planiranje prostornog i društveno-ekonomskog razvoja Kantona; 

b) izradu, čuvanje i stavljanje na stalni javni uvid planova prostornog uređenja i davanje stručnih mišljenja i informacija u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, u skladu sa zakonom; 

c) rad i razvoj geografsko-informacionog sistema Kantona, koji se odnosi na nadležnosti Kantona u oblasti planiranja razvoja; 

d) vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlukama Vlade Kantona i Skupštine Kantona. 

 

Član 24. 
(Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo) 

 

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Zavod) vrši određene stručne i druge poslove, u ime i za račun Kantona, koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezane upravne poslove, koji se odnose na: 

a) realizaciju projekata građenja od interesa za Kanton, počevši od podnošenja prijedloga za eksproprijaciju nekretnina i zahtjeva za preuzimanje i dodjelu potrebnog zemljišta, do dobijanja upotrebne dozvole, 

b) pripremanje i opremanje građevinskog zemljišta koje mu odlukom ili ugovorom povjere općine u Kantonu i Grad Sarajevo, 

c) opremanje građevinskog zemljišta za građenje prema uslovima iz urbanističke saglasnosti koju izdaje Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, 

d) usluge stručnog nadzora za potrebe organa uprave i upravnih organizacija Kantona, te drugih organa na nivou Kantona, Grada Sarajeva ili općine na području Kantona, javnih ustanova i javnih preduzeća čiji su osnivači Kanton, Grad Sarajevo ili općine na području Kantona, te privrednih društava u kojima Kanton učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, a koji se odnosi na: izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, održavanje i uklanjanje objekata visokogradnje, izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, održavanje i uklanjanje objekata niskogradnje, izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, održavanje i uklanjanje objekata hidrogradnje, utvrđivanje postojanja, sanaciju, rekonstrukciju, održavanje i monitoring klizišta, izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, održavanje elektroinstalacija, izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i održavanje mašinskih instalacija, izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i održavanje hortikultumog uređenja, 

e) uspostavljanje, vođenje i ažuriranje analognog i digitalnog katastra komunalnih uređaja, 

f) upravljanje i raspolaganje imovinom Zavoda u skladu s namjenom utvrđenom zakonom, 

g) evidentiranje i naplata po osnovu rješenja za posebnu naknadu bespravno izgrađenih objekata koje ispostavljaju nadležni organi; 

h) zastupanje u upravnim i sudskim postupcima koji proizađu iz obavljanja poslova iz djelokruga Zavoda; 

i) vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlukama Vlade Kantona i Skupštine Kantona. 

 

Član 25. 
(Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo) 

 

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo vrši stručne i druge poslove koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezane upravne poslove iz oblasti informatike i statistike, kao i druge poslove, koji se odnose na: 

a) planiranje i razvoj jedinstvenog informacionog prostora Kantona, Grada Sarajeva i općina na području Kantona, zasnovanog na elektronskoj obradi podataka i usmjerenog prema korisnicima, 

b) razvoj i upravljanje integralnim računarskim sistemom organa uprave, upravnih organizacija i stručnih službi Kantona, uključujući infrastrukturu, internet i internet prisustvo, elektronsku poštu i elektronsko upravljanje dokumentima, 

c) analizu, dokumentovanje, optimizaciju poslovnih procesa i razvoj projekata za organe uprave, upravne organizacije i stručne službe Kantona, 

d) pripremu, izradu nacrta i provođenje programa statističkih istraživanja od interesa za Kanton koji postoje kao obaveza u okviru programa statističkih istraživanja, 

e) organizovanje i provođenje statističkih istraživanja od značaja za praćenje ekonomskog razvoja Kantona Sarajevo, kao i obradu statističke građe za potrebe Vlade, organa uprave, upravnih organizacija i stručnih službi Kantona, u skladu sa Zakonom o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine, 

f) analizu, obradu, objavljivanje i ažuriranje statističkih podataka, te izdavanje statističkih mjesečnih i godišnjih biltena i godišnjaka Kantona, 

g) vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlukama Vlade Kantona i Skupštine Kantona. 

 

Član 26. 
(Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo) 

 

Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo vrši stručne poslove pretežno privrednog karaktera i sa njima povezane upravne poslove iz nadležnosti Kantona, koji se odnose na: 

a) nabavku, uskladištenje, distribuciju i transport robnih rezervi Kantona (osnovni poljoprivredno-prehrambeni proizvodi, nafta, naftni derivati i dr.); 

b) intervencije na tržištu, u slučaju poremećaja u snabdijevanju ili nekontrolisanog rasta cijena osnovnih prehrambenih proizvoda, nafte i naftnih derivata; 

c) distribuciju roba iz robnih rezervi krajnjim korisnicima; 

d) nabavku i distribuciju roba za potrebe javnih kuhinja i drugih humanitarnih organizacija na području Kantona, u skladu sa zahtjevima Vlade Kantona i nadležnih kantonalnih ministarstava; 

e) vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima, odlukama Vlade Kantona i Skupštine Kantona. 

 

Član 27. 
(Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći) 

 

Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći vrši upravne i stručne poslove koji se odnose na pružanje besplatne pravne pomoći građanima lošeg imovinskog stanja, na način i pod uslovima utvrđenim zakonom kojim se reguliše pružanje besplatne pravne pomoći. 
 

POGLAVLJE IV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Član 28. 
(Nastavljanje vršenja poslova) 

 

Stupanjem na snagu ovog zakona, ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije iz ovog zakona nastavljaju vršiti upravne, stručne, inspekcijske i druge poslove koje su vršila istoimena ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije do stupanja na snagu ovog zakona, sa djelokrugom utvrđenim ovim zakonom. 
 

Član 29. 
(Nastavljanje obavljanja funkcije) 

 

Stupanjem na snagu ovog zakona, rukovodioci ministarstava, kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija, imenovani, odnosno postavljeni do stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju obavljati funkciju rukovodilaca tih kantonalnih organa. 
 

Član 30. 
(Prestanak važenja ranijeg Zakona) 

 

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/21). 
 

Član 31. 
(Stupanje na snagu) 

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". 
 

Broj 01-02-40904/22
04. oktobra 2022. godine
Sarajevo 


Predsjedasvajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.