Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla

04.11.2022. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
hrana životinjskog porijekla

Ovim pravilnikom propisuju se male količine primarnih proizvoda koje služe za snabdijevanje potrošača, područje za obavljanje tih djelatnosti, kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla u odnosu na izgradnju, uređenje i opremanje objekata, uvjeti u poslovanju sa hranom u slučaju primjene tradicionalnih metoda u određenim fazama proizvodnje i prometa hrane.

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 108, 04.11.2022.

 

Na osnovu člana 59. stav 5. Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 75/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22 i 56/22), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

 

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBJEKTE U POSLOVANJU SA HRANOM ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA KOJI SE ODOBRAVAJU POD POSEBNIM UVJETIMA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se male količine primarnih proizvoda koje služe za snabdijevanje potrošača, područje za obavljanje tih djelatnosti, kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla u odnosu na izgradnju, uređenje i opremanje objekata, uvjeti u poslovanju sa hranom u slučaju primjene tradicionalnih metoda u određenim fazama proizvodnje i prometa hrane.

Član 2.

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na primarnu proizvodnju hrane životinjskog porijekla za upotrebu u sopstvenom domaćinstvu, kao i na pripremu, rukovanje ili skladištenje hrane životinjskog porijekla za konzumiranje u sopstvenom domaćinstvu.

Član 3.

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) manifestacije su vašari, sajmovi, izložbe i drugi događaji kojima glavni cilj nije maloprodaja, ali su povezani sa pružanjem usluga i direktnom prodajom hrane krajnjem potrošaču, na kojima se prodaju proizvodi koji su povezani sa prirodom manifestacije, na mjestu koje organizator odredi,

2) divljač jesu divlji papkari i lagomorfi (zečevi, kunići), kopneni sisari, koji se love za ishranu ljudi i koji se smatraju slobodnom divljači, uključujući i sisare koji žive na ograđenoj teritoriji u slobodnim uvjetima sličnim onima u kojima živi slobodna divljač i divlje ptice koje se love za ishranu ljudi,

3) životinja uzgajana na gazdinstvu je ona životinja koju je vlasnik ili držalac uzgajao neposredno na svom gazdin- stvu od njenog rođenja ili izlijeganja, odnosno životinje, i to: svinje, goveda, ovce i koze koje su provele najmanje tri mjeseca; živina najmanje tri sedmice; lagomorfi najmanje četiri sedmice na gazdinstvu,

4) lokalno tržište je područje prodaje na općini i susjednim općinama u odnosu na mjesto gazdinstva na kojima subjekt u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla može da stavlja hranu u promet, osim za male subjekte u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla za preradu sirovog mlijeka i mesa, ne uključujući živinu i lagomorfe, za koje područje prodaje nema ograničenja u unutrašnjem prometu,

5) lokalna prodaja dostavom na kućnu adresu jeste prodaja od “vrata do vrata” u općini u kojoj se nalazi proizvodni objekat subjekta u poslovanju sa hranom i u susjednim op- ćinama,

6) male količine primarnih proizvoda su količine koje subjekt u poslovanju sa hranom sa hranom životinjskog porijekla, u skladu sa ovim pravilnikom, može direktno da proda ili isporuči krajnjem potrošaču, odnosno lokalnim maloprodajnim objektima koji direktno snabdijevaju krajnje potrošače,

7) mjesto gazdinstva je mjesto proizvodnje hrane životinjskog porijekla,

8) mali subjekat u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla je pravno lice ili preduzetnik koji proizvodi, prerađuje i stavlja u promet hranu životinjskog porijekla u količinama propisanim u skladu sa ovim pravilnikom,

9) primarni proizvodi jesu proizvodi primarne proizvodnje, uključujući proizvode stočarstva, lova i ribolova,

10) pružanje ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom domaćinstvu jesu usluge koje su povezane sa seoskim, salaškim ili ruralnim prehrambenim ili gastronomskim tradicijama i nuđenje hrane na mjestu pro- izvodnje na gazdinstvu, u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast turizma (u daljem tekstu: domaća trpeza),

11) subjekat u poslovanju sa malim količinama pri- marnih proizvoda je pravno lice ili preduzetnik koji drži ili uzgaja životinje, proizvodi, direktno prodaje ili isporučuje primarne proizvode u količinama propisanim u skladu sa ovim pravilnikom, a može biti i fizičko lice koje proizvodi sirovo mlijeko i proizvode od sirovog mlijeka, med i druge proizvode od pčela u domaćinstvu, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu,

12) tradicionalne metode proizvodnje hrane životinjskog porijekla jesu metode za proizvodnju i promet hrane sa tradicionalnim karakteristikama,

13) hrana sa tradicionalnim karakteristikama jeste hrana životinjskog porijekla koja je historijski prepoznata kao tradicionalni proizvod ili proizvedena prema tehničkim spe- cifikacijama na tradicionalan način ili prema tradicionalnim metodama proizvodnje ili zaštićena kao tradicionalna hrana u skladu sa važećim propisima (u daljem tekstu: tradicional- ni proizvod).

Član 4.

Mali subjekti u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla odgovorni su za sigurnost i kvalitet hrane koju pro- izvode i stavljaju u promet na način da ispunjavaju opće i posebne uvjete higijene hrane u skladu sa Zakonom o veteri- narstvu u Republici Srpskoj i ovim pravilnikom.

Član 5.

Subjekat u poslovanju sa malim količinama primarnih proizvoda (u daljem tekstu: proizvođač) direktno prodaje ili isporučuje krajnjem potrošaču, odnosno lokalnim maloprodajnim objektima koji direktno snabdijevaju krajnje potroša- če, primarne proizvode u količinama koje su date u Prilogu 1. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Član 6.

(1) Proizvođač proizvodi i stavlja u promet sirovo mlijeko koje potiče od životinja na kojima su provedene mjere zdravstvene zaštite životinja u skladu sa Programom mjera zdravstvene zaštite životinja u Republici Srpskoj, koje su dobrog općeg zdravstvenog stanja, zdravog vimena i bez rana ili ozljeda koje mogu da utiču na upotrebljivost sirovog mlijeka.

(2) Proizvođač skladišti sirovo mlijeko u prostoriji, odnosno prostoru koji je odvojen od prostorija u kojima se drže životinje.

(3) Sa sirovim mlijekom od različitih vrsta životinja rukuje se odvojeno.

(4) Samo sirovo mlijeko od dvije uzastopne muže, odnosno sirovo mlijeko koje je dobiveno od muže u toku 24 sata može da se miješa.

(5) Na mjestu obavljanja djelatnosti, odnosno u objektu u kojem se proizvodi sirovo mlijeko iz stava 1. ovog člana, za pranje i dezinfekciju opreme koja dolazi u kontakt sa sirovim mlijekom, koristi se voda kvaliteta vode za piće.

Član 7.

(1) Sirovo mlijeko prodaje se krajnjem potrošaču najduže u roku od 24 sata, ako se odmah poslije muže ohladi i čuva na temperaturi do 4 oC.

(2) Proizvođač sirovo mlijeko prodaje krajnjem potrošaču upakirano ili neupakirano.

(3) Proizvođač na mjestu prodaje neupakirano sirovo mlijeko puni u čiste posude u prisustvu krajnjeg potrošača, odnosno odgovornog lica maloprodajnog objekta.

(4) Proizvođač neupakirano sirovo mlijeko prodaje iz automata za prodaju sirovog mleka (mlijekomat) u skladu sa Pravilnikom o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porijekla i vođenju registara.

(5) Proizvođač na etiketi upakiranog, odnosno na mjestu prodaje neupakiranog sirovog mlijeka, na dobro vidljiv i jasan način, izuzev u slučaju domaće trpeze i dostave na kućnu adresu (“od vrata do vrata”), navodi informacije namijenjene krajnjem potrošaču:

1) ime, adresu i kontakt podatke proizvođača,

2) registarski broj proizvođača,

3) adresu i naziv mjesta proizvodnje,

4) vrstu životinje od koje mlijeko potiče,

5) datum muže,

6) rok upotrebe,

7) temperaturu čuvanja,

8) neto količinu na originalnom pakiranju,

9) naznaku “Sirovo mlijeko. Koristiti poslije kuhanja”.

Član 8.

(1) Proizvođač u objektu za preradu sirovog mlijeka na gazdinstvu prerađuje samo sirovo mlijeko proizvedeno na gazdinstvu.

(2) Prostorije, prostori i oprema za preradu sirovog mlijeka koji su u sastavu stambenog objekta domaćinstva ne mogu da se koriste za potrebe domaćinstva.

(3) Proizvođač osigurava da aktivnosti u stambenom dijelu domaćinstva ne ugrožavaju uvjete higijene i sigurnost proizvoda u proizvodnji i prometu hrane.

(4) Količina sirovog mlijeka koje proizvođač može da preradi na gazdinstvu, kao i mjesto obavljanja djelatnosti i područje prodaje proizvoda od sirovog mlijeka, navedeni su u Prilogu 2. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Član 9.

(1) U objektu za preradu sirovog mlijeka na gazdinstvu iz člana 8. ovog pravilnika proizvođač osigurava sljedeće uvjete, i to:

1) da je prostor za preradu smješten odvojeno od objekta za držanje životinja,

2) da objekat ima prostoriju za zrenje sira i rashladni prostor za skladištenje proizvoda u ovisnosti o proizvodnom procesu i vrsti proizvoda,

3) da se u prostoriji za preradu ili u njenoj neposrednoj okolini nalazi oprema za pranje ruku,

4) da se posuđe, pribor i oprema čiste, dezinficiraju i ču- vaju u proizvodnom prostoru,

5) da se u objektu ili neposrednoj blizini objekta nalazi toalet,

6) da se u objektu ili neposrednoj blizini objekta nalazi prostor za presvlačenje,

7) da se sirovine i prerađeni proizvodi mogu čuvati u istoj komori za hlađenje.

(2) U objektu iz stava 1. ovog člana preduzimaju se sve mjere da se spriječi ili smanji rizik od kontaminacije iz okoline, a tokom rada se primjenjuju odgovarajući postupci da bi se spriječila unakrsna kontaminacija.

(3) U objektu iz stava 1. ovog člana mogu se obavljati različite aktivnosti prerade (sječenje, umotavanje i pakiranje) ako su vremenski odvojene.

(4) Proizvođač na etiketi proizvoda od mlijeka, na dobro vidljiv i jasan način, navodi sljedeće informacije:

1) ime, adresu i mjesto proizvodnje, 2) datum proizvodnje,

3) naziv proizvoda,

4) rok upotrebe,

5) uvjete čuvanja i registarski broj objekta.

(5) Proizvođač vodi evidenciju o datumu proizvodnje proizvoda od mlijeka, vrsti proizvoda i količini.

Član 10.

(1) Proizvođač koji proizvodi i prodaje jaja osigurava sljedeće uvjete, i to da:

1) jaja potiču od zdrave živine,

2) jaja potiču od živine za koju je utvrđeno da ispunjava odredbe propisa kojima je uređena oblast zdravstvene zaštite životinja,

3) u proizvodnim prostorijama jaja ostanu čista, suha, bez stranog mirisa, neoštećena i dobro zaštićena od lomljenja i van direktne sunčeve svjetlosti sve do prodaje krajnjem potrošaču,

4) se jaja skladište i prevoze do prodaje krajnjem potro- šaču na ujednačenoj temperaturi, koja na najbolji mogući način osigurava optimalne higijenske uvjete za kvalitet i si- gurnost jaja,

5) se jaja dostave krajnjem potrošaču najkasnije 21 dan od nošenja,

6) proizvođač osigura da su inkubirana i oprana jaja isključena za ishranu ljudi.

(2) Proizvođač na mjestu direktne prodaje jaja, na dobro vidljiv i jasan način, navodi informacije namijenjene kraj- njem potrošaču, i to:

1) ime, adresu i mjesto proizvodnje,

2) registarski broj proizvođača,

3) vrstu živine od koje jaja potiču,

4) datum proizvodnje, odnosno nošenja jaja, 5) rok upotrebe jaja.

Član 11.

(1) Ako postoje epidemiološki podaci, odnosno vizuelni ili laboratorijski nalazi koji ukazuju na to da riba iz ribarskog područja ili njegovog dijela predstavlja opasnost po zdravlje ljudi, uključujući i prisustvo parazita, direktna prodaja žive i zaklane ribe krajnjem potrošaču nije dozvoljena.

(2) Izlovljena riba koja se prodaje direktno krajnjem po- trošaču mora da ispunjava zahtjeve u skladu sa propisima iz oblasti hrane i ribarstva.

(3) Riba koja se čuva živa do direktne prodaje krajnjem potrošaču, uključujući i prijevoz, drži se tako da to ne utiče na dobrobit, sigurnost i kvalitet isporučene ribe.

(4) Proizvođač koji prodaje zaklanu ribu osigurava da se:

1) poslije izlova riba zaštiti od kontaminacije i sunca ili drugih štetnih uticaja,

2) posude, transportni kontejneri, oprema, uređaji i vo- zila koji se koriste pri prodaji ribe i postupaka povezanih sa prodajom održavaju i da za korištenje budu čisti,

3) posude za višekratnu upotrebu, transportni kontejneri, oprema, uređaji i vozila poslije svakog korištenja očiste i po potrebi na odgovarajući način dezinficiraju,

4) zaklana riba skladišti i transportira na temperaturi koja odgovara temperaturi topljenja leda,

5) led koji se koristi proizvodi od vode kvaliteta vode za piće, uz primjenu mjera da se spriječi kontaminacija u toku rukovanja i njegovog skladištenja,

6) posude u kojima se riba drži na ledu treba da budu vodootporne, a voda koja nastaje otapanjem leda ne bude u kontaktu sa proizvodom.

Član 12.

(1) Proizvođač koji snabdijeva krajnje potrošače malim količinama trupova krupne divljači, odnosno maloprodajne objekte koji direktno snabdijevaju krajnje potrošače osigu- rava da se snabdijevanje vrši u skladu sa propisom kojim se uređuje službena kontrola proizvoda životinjskog porijekla.

(2) Proizvođač koji direktno snabdijeva malim količinama trupova sitne divljači krajnje potrošače, odnosno malo- prodajne objekte koji direktno snabdijevaju krajnje potroša- če osigurava da se:

1) meso čuva od kontaminacije,

2) osigura pripadnost unutrašnjih organa određenoj životinji, odnosno njenom trupu,

3) ako je potrebno, izvrši iskrvarenje i pri tome vodi računa o karakteristikama koje bi mogle da ukažu da meso može da bude rizično po zdravlje ljudi,

4) posude, transportni kontejneri, uređaji, oprema i vozila održavaju i da za korištenje budu čisti,

5) skidanje kože ili čerupanje divljači obavlja samo u prisustvu krajnjeg potrošača, ako se vrši u skladu sa dobrom higijenskom praksom.

(3) Izuzev evisceracije, nije dozvoljena druga obrada trupa, odnosno skidanje kože ili čerupanje perja od proizvođača prije isporuke krajnjem potrošaču ili maloprodajnom objek- tu.

(4) Poslije odstrela, vrši se hlađenje trupa tako da se u mesu dostigne temperatura najviše do 4 oC, a kada to klimat- ski uvjeti dozvoljavaju, nije neophodno dodatno hlađenje.

(5) U toku prijevoza izbjegava se nagomilavanje trupova divljači.

Član 13.

(1) Proizvođač proizvodi i stavlja u promet med i druge proizvode od pčela koji potiču sa vlastitog gazdinstva.

(2) U objektu za proizvodnju meda i drugih pčelinjih proizvoda proizvođač osigurava prostoriju namijenjenu isključivo za rukovanje medom i drugim pčelinjim proizvo- dima, koji uključuje prostor za skladištenje meda i drugih pčelinjih proizvoda i prostor za materijal za pakiranje meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Član 14.

(1) U objektu za klanje živine i lagomorfa, koji se nalazi na gazdinstvu, mali subjekat u poslovanju sa hranom živo- tinjskog porijekla može da obavlja djelatnost klanja živine i lagomorfa samo ako su uzgajani na tom gazdinstvu.

(2) Količine živine i lagomorfa koje subjekt iz stava 1. ovog člana može da proizvodi i stavlja u promet, kao i mje- sto obavljanja djelatnosti, područje i mjesto direktne prodaje, navedeni su u Prilogu 3. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(3) U pogledu uvjeta higijene, objekat za klanje živine i lagomorfa na gazdinstvu mora da ima:

1) prostoriju za higijensko klanje životinja i prostor za postupke omamljivanja i klanja, šurenje i čerupanje perja ži- vine, odnosno uklanjanje kože lagomorfa,

2) prostoriju za vađenje unutrašnjih organa živine i la- gomorfa, odnosno ako se u prostoriji iz tačke 1) ovog člana može osigurati prostorna ili fizička odvojenost, kao i ako se primjenjuju procedure koje osiguravaju da se meso/trup neće kontaminirati, vađenje unutrašnjih organa živine i lagomor- fa, može da se vrši i u prostoriji iz tačke 1) ovog člana,

3) podove i zidove koji se lahko čiste, peru i, po potrebi, dezinficiraju,

4) tavanice koje su izgrađene na način kojim se sprečava nakupljanje nečistoća, razvoj nepoželjnih plijesni i padanje čestica i osigurava smanjenje kondenzacije,

5) opremu neophodnu za higijensko izvođenje potrebnih postupaka klanja, obrade i rukovanja trupom živine i lago- morfa da bi se spriječila kontaminacija mesa,

6) kapacitet za rukovanje i skladištenje zaklane živine i lagomorfa na propisanoj temperaturi koja može da se prati i, prema potrebi, evidentira,

7) snabdijevanje vodom za piće,

8) opremu za pranje ruku toplom i hladnom tekućom pijaćom vodom i sredstvima za pranje i higijensko sušenje ruku,

9) opremu za dezinfekciju alata,

10) prostor i opremu namijenjenu za pranje prostorija, opreme i alata,

11) prostor i opremu za skladištenje materijala za paki- ranje,

12) toalet čiji način upotrebe ne ugrožava higijenu i si- gurnost hrane,

13) prostor za presvlačenje koji može da bude i u nepo- srednoj blizini objekta,

14) odgovarajuću prirodnu ili vještačku ventilaciju,

15) odgovarajuće prirodno, odnosno vještačko osvjetlje- nje,

16) sredstva i opremu za zaštitu od štetočina (npr. insekti, glodari).

(4) Rukovanje, način skladištenja i organizacija uklanja- nja nusproizvoda životinjskog porijekla koji nisu namijenje- ni za ishranu ljudi ne smiju da ugrožavaju higijenu i sigur- nost hrane.

(5) Subjekt iz stava 1. ovog člana dužan je da osigura redovno provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i dera- tizacije.

Član 15.

(1) U poslovanju malim količinama živine i lagomorfa zaklanih na gazdinstvu mali subjekat u poslovanju sa hra- nom životinjskog porijekla osigurava da:

1) neupakiran trup živine i lagomorfa ima etiketu, prsten, odnosno privjesak ili drugu oznaku na kojoj su jasno nave- deni naziv i sjedište malog subjekta u poslovanju sa hranom i veterinarski kontrolni broj objekta za klanje,

2) upakiran trup živine i lagomorfa nosi etiketu na kojoj su jasno navedeni naziv i sjedište malog subjekta u poslova- nju sa hranom, datum klanja, naziv proizvoda, rok upotrebe, uvjeti čuvanja i veterinarski kontrolni broj objekta za klanje.

(2) Mali subjekat u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla vodi evidenciju o količini zaklane živine i lagomor- fa, datumu klanja, kao i o podacima o krajnjem kupcu.

Član 16.

(1) Mali subjekat u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla u objektu za preradu mesa na gazdinstvu može da preradi samo meso dobiveno od životinja uzgojenih na mjestu gazdinstva i zaklanih u odobrenom objektu za klanje životinja.

(2) Subjekt iz stava 1. ovog člana osigurava da aktivnosti u stambenom dijelu gazdinstva ne ugrožavaju uvjete higijene i sigurnost proizvoda u proizvodnji i prometu hrane.

(3) Količina gotovih proizvoda od mesa, koje subjekt iz stava 1. ovog člana može da proizvodi na gazdinstvu i da stavi u promet, kao i mjesto obavljanja djelatnosti i područje prodaje, navedeni su u Prilogu 4. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Član 17.

(1) U objektu za preradu mesa na gazdinstvu iz člana 16. ovog pravilnika mali subjekat u poslovanju sa hranom živo- tinjskog porijekla osigurava sljedeće uvjete, i to:

1) da su prostor i oprema za preradu mesa smješteni odvojeno od objekta za držanje životinja s ciljem sprečava- nja rizika od kontaminacije iz okoline,

2) da se u objektu za preradu mesa koristi isti ulaz i izlaz za sirovine, ambalažu, gotove proizvode, zaposlene i nuspro- izvode životinjskog porijekla uz odgovarajuću vremensku odvojenost, a s ciljem sprečavanja unakrsne kontaminacije,

3) da različite tehnološke faze proizvodnje, odnosno proizvodnja različitih proizvoda može da se obavlja u istoj prostoriji, ako se primjenjuje vremensko odvajanje i provodi čišćenje, pranje i dezinfekcija između proizvodnih faza ili izrade različitih proizvoda,

4) da u prostoriji iz stava 1. tačka 3) ovog člana mogu da se obavljaju i druge aktivnosti (npr. narezivanje, umota- vanje/vakuumiranje i pakiranje), ako su vremenski odvojene od proizvodnog procesa i ako postoje i primjenjuju se doku- mentirane mjere i postupci za sprečavanje unakrsne konta- minacije proizvoda,

5) da sirovine i prerađeni proizvodi mogu da se čuvaju i skladište u istom prostoru za hlađenje, pod uvjetom da su prostorno odvojeni i da su preduzete sve neophodne mjere da se spriječi moguća kontaminacija,

6) da se nusproizvodi životinjskog porijekla što prije uklone iz objekta u skladu sa propisima o nusproizvodima,

7) da posuđe, pribor i oprema mogu da se čiste, peru i dezinficiraju i čuvaju u proizvodnom prostoru, pod uvjetom da postoje i primjenjuju se odgovarajuće procedure za spre- čavanje kontaminacije,

8) da prostori za skladištenje dodataka, ambalaže i sred- stava za čišćenje, pranje i dezinfekciju mogu da budu i van objekta za proizvodnju, ali unutar kruga objekta,

9) prostori za presvlačenje zaposlenih i kućni toalet mogu da se koriste ako se nalaze u neposrednoj blizini.

(2) Mali subjekat u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla na etiketi proizvoda od mesa navodi, na dobro vi- dljiv i jasan način, sljedeće informacije:

1) naziv i sjedište malog subjekta u poslovanju sa hranom,

2) datum proizvodnje,

3) naziv i vrstu proizvoda,

4) rok upotrebe,

5) uvjete čuvanja,

6) veterinarski kontrolni broj objekta.

(3) Mali subjekat u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla vodi evidenciju o porijeklu sirovine, datumu pro- izvodnje proizvoda od mesa, vrsti proizvoda, količini, kao i o podacima o krajnjem kupcu.

Član 18.

Količine životinja, po vrstama koje mali subjekat u po- slovanju sa hranom može da kolje u objektu za klanje životi- nja i da stavlja u promet, kao i mjesto obavljanja djelatnosti i područje prodaje, navedeni su u Prilogu 5. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Član 19.

(1) U objektu za klanje papkara (u daljem tekstu: mala klanica) mali subjekat u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla osigurava:

1) prostor i opremu za prijem i privremeni smještaj ži- votinja za klanje, ako se životinje drže u objektu za klanje u toku noći,

2) prostoriju i opremu za klanje životinja,

3) prostor za evisceraciju, šurenje, skidanje kože, 4) prostor za rasijecanje životinja,

5) prostoriju za hlađenje i skladištenje trupova u kojoj može da se nalazi prostor za zadržane trupove koji nisu sigurni za ishranu ljudi, pod uvjetom da može da se zaključa,

6) garderobu za presvlačenje radnika,

7) toalet za radnike sa opremom za pranje i dezinfekciju ruku,

8) prostor ili odgovarajući ormar koji se zaključava i slu- ži za potrebe veterinarskog inspektora.

(2) Ako životinje za klanje isporučuje vlasnik životi- nja direktno u objekat za klanje sa sopstvenog gazdinstva i sopstvenim prijevoznim sredstvom i kada se to prijevozno sredstvo vraća na isto gazdinstvo odmah poslije istovara ži- votinja, odnosno ako u blizini postoji odobreno mjesto za či- šćenje, pranje i dezinfekciju sredstava za prijevoz životinja, mala klanica ne mora da ima odvojen prostor sa odgovaraju- ćom opremom za čišćenje, pranje i dezinfekciju prijevoznih sredstava za životinje.

(3) Kada su postupci klanja i rasijecanja vremenski odvojeni i kada su poslije klanja ili prije rasijecanja obavlje- ni čišćenje, pranje i dezinfekcija, u maloj klanici u kojoj se životinje kolju i obrađuju pojedinačno (“stacionarno” klanje) dozvoljeno je rasijecanje mesa u istoj prostoriji.

(4) Poslije završenog klanja, kada u prostoru više nema trupova i mesa zaklanih životinja i ako se prije svake upo- trebe prostorija za klanje čisti, pere i dezinficira, pražnjenje i čišćenje želudaca i crijeva može da se obavlja u prostoriji za klanje životinja.

(5) Subjekt iz stava 1. ovog člana dužan je da osigura redovno provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i dera- tizacije.

Član 20.

(1) Mali subjekat u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla postupa sa životinjama sa pažnjom dobrog doma- ćina, poštujući načela zaštite zdravlja i dobrobiti životinja.

(2) Mali subjekat u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla u toku držanja, prijevoza i klanja životinja postupa u skladu sa propisima kojima se uređuju zaštita i dobrobit životinja.

Član 21.

Količine sirovog mlijeka koje mali subjekat u poslovanju sa hranom može da preradi u objektu i stavlja u promet, kao i mjesto obavljanja djelatnosti, područje prodaje, navedeni su u Prilogu 6. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Član 22.

Mali subjekat u poslovanju sa hranom životinjskog po- rijekla, u pogledu izgradnje, uređenja i opremanja objekta za preradu sirovog mlijeka (u daljem tekstu: mala mljekara), osigurava sljedeće uvjete, i to:

1) prostor i opremu za prijem sirovog mlijeka,

2) može da koristi isti ulaz i izlaz za sirovine, ambalažu, gotove proizvode, nusproizvode životinjskog porijekla, kao i za zaposlene, uz odgovarajuću vremensku odvojenost, a s ciljem sprečavanja unakrsne kontaminacije,

3) da različite tehnološke faze proizvodnje, odnosno proizvodnja različitih proizvoda može da se obavlja u istoj prostoriji, ako se primjenjuje vremensko odvajanje i provode čišćenje, pranje i dezinfekcija između proizvodnih faza ili izrade različitih proizvoda,

4) da u prostoriji iz stava 1. tačka 3) ovog člana mogu da se obavljaju i druge aktivnosti (npr. narezivanje, umotava- nje, vakuumiranje i pakiranje), ako su vremenski odvojene od proizvodnog procesa i ako postoje i primjenjuju se doku- mentirane mjere i postupci za sprečavanje unakrsne konta- minacije proizvoda,

5) da sirovine i proizvodi od mlijeka mogu da se čuvaju i skladište u istom prostoru za hlađenje, pod uvjetom da su prostorno odvojeni i da su preduzete sve neophodne mjere da se spriječi moguća kontaminacija,

6) da se nusproizvodi životinjskog porijekla što prije uklone iz objekta u skladu sa propisima o nusproizvodima,

7) posuđe, pribor i oprema mogu da se čiste, peru i dezinficiraju i čuvaju u proizvodnom prostoru, pod uvjetom da postoje i primjenjuju se odgovarajuće procedure za spreča- vanje kontaminacije,

8) prostor za skladištenje dodataka, ambalaže i sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju mogu da budu i van objekta za proizvodnju, ali unutar kruga objekta,

9) garderobu za presvlačenje radnika,

10) toalet za radnike sa opremom za pranje i dezinfekciju ruku.

Član 23.

Količine usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i pro- izvoda od mesa, koje mali subjekat u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla može da preradi u objektu i stavlja u promet, kao i mjesto obavljanja djelatnosti i područje proda- je, navedeni su u Prilogu 7. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Član 24.

Mali subjekat u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla, u pogledu izgradnje, uređenja i opremanja objekta za preradu mesa, osigurava sljedeće uvjete, i to:

1) prostor i opremu za prijem sirovina,

2) da koristi isti ulaz i izlaz za sirovine, ambalažu, gotove proizvode, nusproizvode životinjskog porijekla, kao i za zaposlene, uz odgovarajuću vremensku odvojenost, a s ciljem sprečavanja unakrsne kontaminacije,

3) da različite tehnološke faze proizvodnje, odnosno proizvodnja različitih proizvoda može da se obavlja u istoj prostoriji, ako se primjenjuje vremensko odvajanje i provode čišćenje, pranje i dezinfekcija između proizvodnih faza ili izrade različitih proizvoda,

4) da u prostoriji iz stava 1. tačka 3) ovog člana mogu da se obavljaju i druge aktivnosti (npr. narezivanje, umotava- nje, vakuumiranje i pakiranje), ako su vremenski odvojene od proizvodnog procesa i ako postoje i primjenjuju se doku- mentirane mjere i postupci za sprečavanje unakrsne konta- minacije proizvoda,

5) usitnjeno meso, poluproizvodi od mesa i proizvodi od mesa mogu da se čuvaju i skladište u istom prostoru za hla- đenje, pod uvjetom da su prostorno odvojeni i da su preduze- te sve neophodne mjere da se spriječi moguća kontaminacija,

6) da se nusproizvodi životinjskog porijekla što prije uklone iz objekta u skladu sa propisima o nusproizvodima,

7) da posuđe, pribor i oprema mogu da se čiste, peru i dezinficiraju i čuvaju u proizvodnom prostoru, pod uvjetom da postoje i primjenjuju se odgovarajuće procedure za spre- čavanje kontaminacije,

8) da prostori za skladištenje dodataka, ambalaže i sred- stava za čišćenje, pranje i dezinfekciju mogu da budu i van objekta za proizvodnju, ali unutar kruga objekta,

9) garderobu za presvlačenje radnika,

10) toalet za radnike sa opremom za pranje i dezinfekciju ruku.

Član 25.

(1) Malom subjektu u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla koji primjenjuje tradicionalne metode proizvodnje hrane dozvoljena su odstupanja pri izgradnji, uređenju i opremanju objekata u poslovanju sa hranom, kao i odstupa- nja od općih i posebnih uvjeta higijene hrane životinjskog porijekla, u skladu sa Zakonom o hrani i ovim pravilnikom, i to u pogledu:

1) izgradnje, rasporeda i veličine prostorija,

2) materijala i površine podova, zidova, plafona, prozora i vrata,

3) alata, pribora i opreme za proizvodnju,

4) pribora i opreme za pranje, čišćenje i dezinfekciju,

5) držanja pribora i opreme za pranje, čišćenje i dezin- fekciju.

(2) Objekti iz stava 1. ovog člana mogu da imaju zido- ve, plafone i vrata od prirodnih materijala, koji nisu glatki, nepropusni, neupijajući ili otporni na koroziju, uključujući i prirodne geološke zidove, plafone i podove.

(3) Alat, pribor i oprema ne moraju biti izrađeni od glat- kog, lahko perivog materijala koji su otporni na koroziju, kao što su drvo, kamen i drugi materijali koji se tradicio- nalno koriste u proizvodnji, zrenju, sušenju i skladištenju proizvoda.

(4) Alat, pribor i oprema redovno se održavaju, čiste i po potrebi dezinficiraju, tako da se spriječi opasnost od konta- minacije hrane.

(5) Mjere i učestalost čišćenja i dezinfekcije prostorije mogu da se prilagode proizvodnim aktivnostima, uzimajući u obzir njihovu specifičnu ambijentalnu floru, pod uvjetom da se postižu ciljevi u skladu sa Zakonom o hrani i Zakonom o veterinarstvu u Republici Srpskoj.

Član 26.

(1) Mali subjekat u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla, odnosno proizvođač koristi prijevozno sredstvo i opremu za isporuku hrane kojom se osiguravaju uvjeti za za- štitu higijene, sigurnost i kvalitet hrane.

(2) Prema potrebi, prije i tokom prijevoza hrane, neop- hodno je održavanje hrane na odgovarajućoj temperaturi u skladu sa posebnim propisom o uvjetima higijene hrane i do- kumentima samokontrole proizvođača.

Član 27.

(1) Mali subjekat u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla dužan je da uspostavi i provodi u svim fazama pro- izvodnje, prerade i prometa hrane sistem samokontrole, zasnovan na principima dobre higijenske i proizvođačke prak- se, analizi opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka - HACCP.

(2) Mali subjekat u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla osigurava podatke u pisanoj formi o porijeklu i količini ulazne sirovine, o praćenju uvjeta higijene hrane, temperaturama procesa proizvodnje, kriterijima sigurnosti i kvaliteta hrane, kao i podatke o preduzetim korektivnim mjerama.

Član 28.

(1) Proizvođači su dužni osigurati uzimanje najmanje jednog uzorka godišnje s ciljem utvrđivanja mikrobiološkog kriterija radne okoline i najmanje dva uzorka godišnje proizvoda ili kada je to primjereno jednom u proizvodnoj sezoni pod uvjetom da sigurnost proizvoda nije ugrožena.

(2) Mali subjekti u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla dužni su osigurati uzimanje najmanje tri uzorka godišnje s ciljem utvrđivanja mikrobiološkog kriterija radne okoline i najmanje šest uzorka godišnje proizvoda.

(3) U objektima za klanje životinja ili objektima u kojima se proizvodi usitnjeno meso i poluproizvodi od mesa mali subjekti u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla osiguravaju uzimanje uzoraka najmanje jednom mjesečno.

(4) Učestalost uzorkovanja i ispitivanja sirovog mlijeka na ukupan broj bakterija i broj somatskih ćelija provodi se u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka.

(5) U slučaju pozitivnog nalaza, uzorkovanje i ispitivanje ponavlja se do dobivanja negativnog nalaza.

Član 29.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju važiti čl. od 6. do 18. Pravilnika o uvjetima odstupanja koja se odnose na subjekte u poslovanju sa hranom koji imaju mali obim proizvodnje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 27/19).

Član 30.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.05-335-828/22

28. oktobra 2022. godine

Banjaluka

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r.   

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.