Izmjene Pravilnika o izdavanju dozvole za učešće u društvu za upravljanje in. fondovima

02.12.2022. 16:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
dozvole

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju dozvole za sticanje kvalificiranog učešća u društvu za upravljanje investicionim fondovima

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 119, 02.12.2022.

 

Na osnovu člana 254. stav 3. i člana 260. stav 1. tačka a) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22) i člana 22a. stav 8. Zakona o investicionim fondovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 82/15, 94/19 i 64/22), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 14.11.2022. godine, d o n i j e l a   j e

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU DOZVOLE ZA STICANJE KVALIFICIRANOG UČEŠĆA

U DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA

Član 1.

(1) U Pravilniku o izdavanju dozvole za sticanje kvalificiranog učešća u društvu za upravljanje investicionim fondovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 105/15) u članu 1. stav (1) tačka a) poslije riječi: “dozvole za” dodaje se riječ: “namjeravano”, a preostali dio tačke ostaje nepromijenjen.

(2) U istom članu tačka v) mijenja se i glasi:

“v) dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje dozvole za namjeravano sticanje ili povećanje kvalificiranog učešća u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u društvu za upravljanje”.

Član 2.

U članu 2. poslije stava (3) dodaje se stav (4), koji glasi:

“(4) Fizičko ili pravno lice koje namjerava da samo ili zajedno sa povezanim licima stiče ili poveća udio u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u društvu za upravljanje koji je manji od 10% dužno je da obavijesti Komisiju u roku od 15 dana od dana zaključenja pravnog posla kojim stiče udio u društvu za upravljanje”.

Član 3.

U članu 5. stav (2) poslije tačke đ) dodaju se t. e), ž) i z), koje glase:

“e) mu je Komisija izrekla druge nadzorne mjere utvrđene Zakonom i Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti, od- nosno drugi odgovarajući nadležni organ, računajući godinu dana od dana isteka važenja mjere,

ž) ne postupa u skladu sa nalozima i mjerama od strane Komisije, odnosno drugog odgovarajućeg nadležnog organa,

z) ne sarađuje sa Komisijom ili drugim nadležnim organom”.

Član 4.

(1) U članu 12. mijenja se stav (1) i glasi:

“(1) Pravno lice koje namjerava da stekne ili poveća procenat kvalificiranog učešća, uz zahtjev za izdavanje dozvole za sticanje kvalificiranog učešća (u daljem tekstu: zahtjev), podnosi Komisiji sljedeću dokumentaciju:

a) izvod iz sudskog ili drugog nadležnog registra za podnosioca zahtjeva i njegove osnivače, a sve do izvoda iz sudskog ili drugog nadležnog registra u kojem je moguće identificirati stvarnog vlasnika - fizičko lice u smislu člana 2. tačka n) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti,

b) statut ili osnivački akt pravnog lica,

v) odluku pravnog lica o namjeri sticanja ili povećanja kvalificiranog učešća u društvu za upravljanje, koji treba sa sadrži podatak o broju akcija ili procentu udjela koje namje- rava da stekne,

g) podatke o tome da li to lice ima značajno učešće (preko 20%) u drugim pravnim licima, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva (apsolutni i procentualni iznos njihovog vlasništva i datum sticanja), kao i izvod iz registra privrednih subjekata za ta lica,

d) godišnje finansijske izvještaje i konsolidirane (ukoliko postoji obaveza sastavljanja) sa mišljenjem neovisnog revizora za posljednje tri godine, odnosno za period za koji posluje (ako je taj period kraći od tri godine),

đ) revidirani izvještaji iz prethodne tačke, ukoliko podliježu obavezi revizije,

e) spisak lica koja vode poslovanje tog pravnog lica i foto-kopije identifikacionih dokumenata tih lica,

ž) spisak povezanih lica u smislu Zakona i Zakona o tržištu hartija od vrijednosti sa naznakom osnova povezanosti,

z) dokaz da budući kvalificirani vlasnik i lica iz tačke g) stav 1. ovog člana nisu pravosnažno osuđivana za krivično djelo protiv privrede i platnog prometa i za krivično djelo propisano Zakonom i Zakonom o tržištu hartija od vrijed- nosti, te da im nije izrečena mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, kao i da nisu kažnjavani za prekršaje propisane odgovarajućim zakonima,

i) dokaz da nad tim pravnim licem nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak,

j) dokaz nadležnog organa uprave o izmirenju poreznih obaveza,

k) izvještaje poslovnih banaka o stanju i prometu na ra- čunima podnosioca zahtjeva u tim bankama u prethodnih 30 dana prije podnošenja zahtjeva,

l) izjavu o ukupnoj zaduženosti tog pravnog lica kod do- maćih i stranih pravnih i fizičkih lica, sa specifikacijom tih lica i iznosima zaduženja,

lj) dokaz o osiguranim sredstvima za sticanje kvalifici- ranog udjela,

m) dokaz o izvoru sredstva za finansiranje udjela,

n) saglasnost drugog nadležnog organa o namjeravanom sticanju, kada mu je takva saglasnost potrebna,

nj) dokaz o uplaćenoj naknadi prema tarifi Komisije”.

Član 5.

(1) U članu 13. stav (1) tačka d) briše se.

(2) Dosadašnje t. đ), e), ž), z) i), j) postaju t. d), đ), e), ž), z) i).

Član 6. Član 14. mijenja se i glasi:

“Fizičko ili pravno lice koje namjerava da samo ili zajedno sa povezanim licima stiče ili poveća udio u osnovnom kapitalu koji je jednak ili veći od 50%, pored dokumentacije propisane čl. 12. i 13. ovog pravilnika, uz zahtjev, Komisiji dostavlja i:

a) poslovni plan i strategiju društva u kojem stiče kvalificirano učešće,

b) planirane promjene u organizacionoj, upravljačkoj i kadrovskoj strukturi i

v) plan aktivnosti na izradi novih ili izmjeni postojećih internih akata društva za upravljanje”.

Član 7.

U članu 15. poslije stava (1) dodaju se st. (2), (3) i (4),

koji glase:

“(2) Dokumentacija propisana čl. od 12. do 14. ovog pra- vilnika podnosi se u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležnog organa.

(3) U slučaju da su prilozi izdani u stranoj zemlji, dosta- vljaju se na jeziku zemlje izdavaoca i prevedeni od strane ovlašćenog sudskog tumača na jezik koji je u službenoj upo- trebi u Bosni i Hercegovini, te nadovjereni apostilom ako je potreban apostil pečat za zemlju izdavaoca dokumenta.

(4) Pod ovjerenim izjavama pravnog lica smatraju se izjave potpisane od lica ovlašćenih za zastupanje i ovjerene pečatom tog pravnog lica”.

Član 8.

U članu 19. u stavu (1) riječi: “tri mjeseca” mijenjaju se i glase: “30 dana”.

Član 9.

Poslije člana 22. dodaje se novi član 22a, koji glasi:

“(1) Prijenos udjela u osnovnom kapitalu društva za upravljanje Centralni registar hartija od vrijednost a.d. Banja Luka će izvršiti uz prilaganje dozvole Komisije iz člana 2. stav (2) ili dokaza o obavijesti Komisije iz člana 2. stav (4) ovog pravilnika.

(2) U slučaju da fizičko ili pravno lice samo ili zajedno sa povezanim licima ima zaključen ugovor na osnovu kojeg sti- če ili povećava udio u osnovnom kapitalu u društvu za upra- vljanje, isti ne može biti stariji od tri mjeseca od dana pod- nošenja zahtjeva za odobrenje sticanja ili povećanja udjela u osnovnom kapitalu u društvu za upravljanje.

(3) Ugovor iz prethodnog stava ovog člana dostavlja se Komisiji uz dokumentaciju propisanu čl. od 12. do 14. ovog pravilnika uz zahtjev za odobrenje sticanja ili povećanja udjela u osnovnom kapitalu u društvu za upravljanje”.

Član 10.

U članu 25. dodaje se novi stav (3) i glasi:

“(3) Društvo za upravljanje je dužno da obavijesti Komisiju o svakoj promjeni u vlasničkoj strukturi društva za upravljanje u roku od osam dana od dana saznanja”.

Član 11.

Poslije člana 26. dodaje se novi član 26a. i glasi:

“Odredbe ovog pravilnika shodno se primjenjuju na društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima i malo društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima koji se osnivaju i posluju u skladu sa Zakonom”.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 01-11-CXXXIV-583-3/22

14. novembra 2022. godine

Banja Luka

 

Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti RS,

Ognjen Mihajlović, s.r.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.