Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti imovine i obračunu neto vrijednosti imovine

07.12.2022. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
fondovi

Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti imovine i obračunu neto vrijednosti imovine alternativnih investicionih fondova

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 121, 07.12.2022.

 

Na osnovu člana 260. stav (1) tačka a) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22) i člana 153. stav (9), člana 154. stav (3) te člana 202. stav (2) Zakona o investicionim fondovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 82/15, 94/19 i 64/22), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 22. novembra 2022. go- dine, donijela je

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANjU VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE ALTERNATIVNIH INVESTICIONIH FONDOVA

I - Opšte odredbe

Član 1.

(1) Ovim pravilnikom uređuju se:

a) obračun neto vrijednosti imovine alternativnih investicionih fondova (u daljem tekstu: AIF),

b) dokumentovanje postupka vrednovanja imovine i obaveza AIF,

v) obračun vrijednosti udjela ili akcija AIF,

g) početno priznavanje, naknadno vrednovanje i prestanak priznavanja imovine i obaveza,

d) vrednovanje imovine po fer vrijednosti,

đ) metode procjene vlasničkih hartija od vrijednosti koje se vrednuju po fer vrijednosti,

e) vrednovanje terminskih kupoprodaja, repo transakcija i robe,

ž) vrednovanje imovine po amortizovanoj vrijednosti,

z) vrednovanje ulaganja u udjele otvorenog investicionog fonda,

i) naknadno vrednovanje ulaganja u nepokretnosti,

j) naknadno obračunavanje ulaganja u zavisna društva i povezana društva,

k) vrednovanje ostale imovine i obaveza i

l) način i rokovi izvještavanja i objavljivanja neto imovine AIF.

(2) U ovom pravilniku pod društvom za upravljanje podrazumijeva se društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondom (u daljem tekstu: DUAIF) i mali DUAIF.

II - Obračun neto vrijednosti imovine AIF

Član 2.

(1) Društvo za upravljanje obračunava ukupnu vrijednost imovine AIF kojim upravlja, utvrđuje obaveze AIF i obračunava vrijednost neto imovine AIF, vrijednost neto imovine po udjelu, odnosno po akciji AIF kojim upravlja.

(2) Obračun vrijednosti imovine iz stava 1. ovog člana mora da obezbijedi jednako postupanje prema svim investi- torima u AIF.

(3) Utvrđivanje vrijednosti iz stava 1. ovog člana kontroliše i potvrđuje banka depozitar, koja je odgovorna za tačnost obračuna.

(4) Društvo za upravljanje o obračunu vrijednosti neto imovine po udjelu ili po akciji AIF obavještava vlasnike udjela, odnosno akcionare na način i u rokovima u skladu sa prospektom ili pravilima poslovanja AIF.

Član 3.

(1) Ukupnu imovinu AIF na dan vrednovanja čini zbir vrijednosti svih vrsta imovine.

(2) Vrijednost neto imovine AIF na dan vrednovanja predstavlja vrijednost ukupne imovine umanjena za vrijed- nost obaveza AIF na isti dan.

(3) Obaveze AIF mogu biti obaveze u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima (u daljem tekstu: Zakon) ukoliko su predviđene prospektom ili pravilima poslovanja AIF.

Član 4.

(1) Vrijednost neto imovine otvorenog AIF obraču- nava se u skladu sa prospektom ili pravilima poslovanja AIF, a najmanje za svaki dan kad je ostvarena uplata ili isplata udjela tog fonda te na dane sastavljanja godišnjih i polugodišnjih finansijskih izvještaja.

(2) Vrijednost neto imovine zatvorenog AIF obraču- nava se u skladu sa prospektom ili pravilima poslovanja AIF, a obavezno prilikom povećanja ili smanjenja kapi- tala, te na dane sastavljanja godišnjih i polugodišnjih finansijskih izvještaja.

(3) Vrijednost neto imovine AIF kojim upravlja mali DUAIF obračunava se u skladu sa prospektom ili pravi- lima poslovanja AIF, a najmanje za svaki dan kad je ostva- rena uplata ili isplata udjela tog fonda te na dane sasta- vljanja godišnjih finansijskih izvještaja.

III - Dokumentovanje postupka vrednovanja imovine i obaveza AIF

Član 5.

(1) Načela i osnove za priznavanje, mjerenje te presta- nak priznavanja imovine i obaveza AIF društvo za upra- vljanje dužno je da propiše internim aktom o računovod- stvenim politikama i procjenama AIF, odnosno metodo- logijom vrednovanja.

(2) Interni akt iz stava 1. treba između ostalog da pro- pisuje:

a) primarni (sekundarni ukoliko postoji) izvor cije- ne za vrednovanje, odnosno primarno tržište na kom se trguje finansijskim instrumentom i ostalom imovinom u koji AIF ulaže i sa kog se primjenjuje tržišna cijena za potrebe vrednovanja,

b) tehnike procjene koje će koristiti prilikom utvrđivanja fer vrijednosti finansijskih instrumenata i ostalih ulaganja u slučaju neispunjavanja uslova likvid- nog tržišta (nelikvidno tržište), kao i postupak revi- diranja procjene,

v) svrhu, način i obim formiranja poslovnog modela za finansijsku imovinu koja ispunjava uslove navedene u tački 4.1.2 MSFI 9 i vrednuje se po amortizovanom trošku pri- mjenom metode efektivne kamatne stope (tačka 5.4. MSFI 9),

g) način obračuna očekivanih kreditnih gubitaka za finansijsku imovinu koja se mjeri u skladu sa t. 4.1.2 i 4.1.2A MSFI 9, kao i kvalitativne i kvantitativne kri- terijume za određivanje značajnog povećanja (smanjenja) kre- ditnog rizika predmetne imovine.

(3) Interni akt iz stava 1. ovog člana i sve njegove nak- nadne izmjene i dopune društvo za upravljanje je dužno da dostavi Komisiji u roku od osam dana od njihovog usvajanja.

(4) Društvo za upravljanje dužno je da dokumentaciju na osnovu koje vrši vrednovanje imovine AIF čuva naj- manje deset godina od dana vrednovanja.

IV - Obračun vrijednosti udjela ili akcija AIF Član 6.

(1) Vrijednost udjela otvorenog AIF na dan vredno- vanja utvrđuje se dijeljenjem vrijednosti neto imovine AIF izražene u konvertibilnim markama sa ukupnim brojem udjela na dan vrednovanja.

(2) Dan vrednovanja imovine AIF (t-1) je dan koji pret- hodi danu obračuna neto vrijednosti imovine po udjelu ili po akciji AIF (t).

(3) Ukupan broj udjela otvorenog AIF, na dan vredno- vanja, utvrđuje se umanjenjem broja udjela od prethodnog dana vrednovanja za broj udjela koje otvoreni AIF povlači za lica koja su na dan vrednovanja predala zahtjev za prodaju udjela u fondu i time prestala biti vlasnici udjela, te uvećanjem za broj udjela koje otvoreni AIF izdaje za lica čija su sredstva na dan vrednovanja evidentirana na računu AIF u svrhu ku- povine udjela u otvorenom AIF, a sve u skladu sa uslovima iz prospekta ili pravila poslovanja AIF.

(4) Vrijednost neto imovine po akciji zatvorenog AIF na dan vrednovanja utvrđuje se dijeljenjem vrijed- nosti neto imovine AIF izražene u konvertibilnim markama sa ukupnim brojem akcija AIF izdatih do dana vrednovanja, uključujući i taj dan.

(5) U slučaju kad je prospektom ili pravilima poslovanja AIF predviđena denominacija vrijednosti imovine AIF i rezultata upravljanja imovinom AIF u stranu valutu, utvrđe- ne vrijednosti neto imovine AIF izražene u konvertibil- nim markama, vrijednosti neto imovine AIF po udjelu ili po akciji AIF preračunavaju se u izvještajnu valutu pri- mjenom srednjeg kursa Centralne banke Bosne i Hercegovine.

V - Početno priznavanje, naknadno vrednovanje i prestanak priznavanja imovine i obaveza

Član 7.

(1) Metodologija utvrđivanja vrijednosti imovine i obaveza AIF primjenjuje se u skladu sa Međunarodnim

računovodstvenim standardima (u daljem tekstu: MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (u daljem tekstu: MSFI).

(2) Imovina i obaveze AIF početno se priznaju po fer vrijednosti transakcije, odnosno po trošku sticanja koji u cijenu pojedinačne imovine uključuje i transakcione troškove koji su direktno povezani sa sticanjem imovine ili nastanka obaveze.

(3) Izuzetak od imovine iz stava 2. ovog člana je imo- vina koja se vrednuje po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

(4) Imovina koja je stečena u stranoj valuti preračuna- va se u konvertibilne marke po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine važećem na dan transakcije. Ukoliko valuta u kojoj je imovina stečena nije uvrštena na kursnu listu Centralne banke Bosne i Hercegovine, za preračun se primjenjuju srednji kursevi nacionalnih cen- tralnih banaka za evro, a vrijednosti izražene u evrima preračunavaju se u konvertibilne marke po srednjem kur- su Centralne banke Bosne i Hercegovine važećem na dan transakcije.

Član 8.

(1) Naknadno vrednovanje imovine i obaveza AIF vrši se u zavisnosti od vrste imovine i klasifikacije u skladu sa računovodstvenim politikama i politikom ula- ganja koja je definisana prospektom ili pravilima poslo- vanja AIF.

(2) Naknadno utvrđivanje vrijednosti imovine i oba- veza AIF denominovanih u stranoj valuti obavlja se pre- ma srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine važećem na dan vrednovanja.

Član 9.

(1) Imovina i obaveze AIF u poslovnim knjigama AIF evidentiraju se na osnovu urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava po vrijednosti transakcije.

(2) Kupovina i prodaja hartija od vrijednosti uklju- čuju se u vrednovanje imovine AIF na dan zaključenja transakcije. Zaključena transakcija kupovine priznaje se u imovini AIF prema vrsti instrumenta, uz istovremeno formiranje obaveze za poravnanje. Na dan zaključenja tran- sakcije prodaje u imovini AIF hartija od vrijednosti se prestaje priznavati, a potraživanje za zaključenu prodaju se počinje priznavati.

(3) Kupovina hartija od vrijednosti iz primarne emi- sije priznaje se u imovini AIF na dan upisa na vlasnički račun u registru hartija od vrijednosti.

(4) Potraživanja ili obaveze po osnovu kamata, divi- dendi, gubitaka ili dobitaka koji se odnose na hartiju od vrijednosti ili njen sastavni dio koji je klasifikovan kao finansijska obaveza, po donošenju odluke i utvrđi- vanju vlasničkog prava na isplatu prava, odnosno obaveze, iskazuju se u ukupnom iznosu u imovini ili obavezama AIF.

(5) Hartija od vrijednosti, za koju je društvo za upra- vljanje za račun AIF prihvatilo uslove iz javne ponude za preuzimanje akcionarskog društva, vrednuje se po cijeni iz javne ponude od dana donošenja odluke o prihvatanju po- nude.

(6) Ulaganje u robu priznaje se u skladu sa odredba- ma ovog člana koje se odnose na priznavanje ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

(7) Ulaganja u udjele/akcije privrednih društava u kojima AIF ima između 20% do 50% vlasničkog udjela, odnosno značajan uticaj na poslovanje, osim ako ne dokaže suprotno, početno se priznaju po trošku sticanja u skladu sa MRS 28.

(8) Ulaganja u udjele/akcije privrednih društava u kojima AIF ima preko 50% vlasničkog udjela, odnosno kontrolu u skladu sa MRS 27 početno se priznaju po tro- šku sticanja.

(9) Izuzetno od st. 7. i 8. ovog člana, ako društvo za upravljanje odluči da vrednuje ulaganja u povezana društva i zavisna društva AIF u skladu sa MRS 27, paragraf 10.b), tada se navedena ulaganja početno priznaju u skladu sa odredbama ovog člana koje se odnose na priznavanje ula- ganja u finansijsku imovinu (MSFI 9).

(10) Nepokretnosti se početno vrednuju po trošku sticanja koji uključuje transakcione troškove, odnosno po kupovnoj cijeni uvećanoj za sve zakonima predviđene povezane direktne troškove sticanja nepokretnosti.

(11) Prilikom ulaganja u nepokretnosti društvo za upravljanje je dužno da obezbijedi da kupovna cijena nepo- kretnosti ne odstupa od cijena koje se postižu na aktiv- nom tržištu ostvarenih između strana koje nemaju pose- ban odnos, nisu povezana lica i ne odstupaju značajno od procjene ovlašćenog procjenjivača.

VI - Vrednovanje imovine po fer vrijednosti

Član 10.

(1) Fer vrijednost vlasničkih hartija od vrijednosti iz portfelja AIF kojima se trguje u Republici Srpskoj obračunava se primjenom prosječne ponderisane cijene za ostvarene transakcije na berzi u posljednjih 10 dana kada je bilo trgovanja određenom vlasničkom hartijom od vrijednosti u posljednjoj godini dana.

(2) U slučaju da nije bilo najmanje 10 dana trgovanja vlasničkom hartijom od vrijednosti u periodu iz stava 1. ovog člana, fer vrijednost utvrđuje se u iznosu koji je manji od sljedeće dvije vrijednosti:

a) procijenjene vrijednosti utvrđene u skladu sa čla- nom 13. ovog pravilnika ili

b) prosječne ponderisane cijene za ostvarene transak- cije na dan kada je posljednji put bilo trgovanja tom vla- sničkom hartijom od vrijednosti na berzi.

(3) Fer vrijednost vlasničkih hartija od vrijednosti iz ovog člana zaokružuje se na četiri decimalna mjesta.

Član 11.

(1) Fer vrijednost vlasničkih hartija od vrijed- nosti kojima se trguje u inostranstvu na uređenim tržištima u državi članici Evropske unije (EU), Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (engl. The Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) i državi potpisnici Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (engl. Central European Free Trade Agreement - CEFTA), obračunava se na osnovu posljednje cijene ostvarene tog dana na matičnoj berzi emitenta ili berzi koja je definisana kao primarni izvor cijene odnosne hartije od vrijednosti koja je uvr- štena na berzansko tržište.

(2) U slučaju trgovanja na uređenim tržištima izvan tržišta država EU, OECD i CEFTA, fer vrijednost vla- sničkih hartija od vrijednosti obračunava se na osnovu ponderisane prosječne cijene te hartije na berzanskom tržištu ostvarene na dan vrednovanja.

(3) U slučaju nepostojanja cijene iz st. 1. i 2. ovog čla- na, fer vrijednost vlasničkih hartija obračunava se na osnovu posljednje cijene iz trgovanja u periodu od 90 dana prije dana vrednovanja.

(4) Ako vlasničke hartije od vrijednosti ne ispunja- vaju uslove iz stava 3. ovog člana, njihova fer vrijednost utvrđuje se u iznosu koji je manji od sljedeće dvije vrijed- nosti:

a) procijenjene vrijednosti utvrđene procjenom u skla- du sa odredbama člana 13. ovog pravilnika ili

b) cijene na zatvaranju na dan kada je posljednji put bilo trgovanja tom vlasničkom hartijom od vrijednosti na tržištu iz st. 1. i 2. ovog člana.

(5) U slučaju trgovanja na tržištima u Federaciji Bosne i Hercegovine, primjenjuje se identična metodo- logija utvrđivanja fer vrijednosti vlasničkih hartija od vrijednosti kao na tržištima Republike Srpske.

(6) U slučaju vrednovanja hartija od vrijednosti iz ovog člana, preračunavanje cijene u konvertibilne marke vrši se po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Her- cegovine na dan vrednovanja imovine.

Član 12.

(1) Fer vrijednost dužničkih hartija od vrijednosti kojima se trguje u Republici Srpskoj obračunava se pri- mjenom prosječne ponderisane cijene trgovanja na dan vrednovanja.

(2) Fer vrijednost dužničkih hartija od vrijednosti kojima se trguje u inostranstvu na uređenim tržišti- ma u državi EU, OECD i CEFTA obračunava se na osno- vu posljednje cijene ostvarene tog dana na matičnoj berzi emitenta ili berzi koja je definisana kao primarni izvor cijene odnosne hartije od vrijednosti koja je uvrštena na berzansko tržište.

(3) Fer vrijednost dužničkih hartija od vrijednosti kojima se trguje na uređenim tržištima izvan tržišta država EU, OECD i CEFTA obračunava se na osnovu pon- derisane prosječne cijene te hartije ostvarene na berzi na dan vrednovanja.

(4) U slučaju nepostojanja cijene iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, fer vrijednost dužničkih hartija od vrijednosti obračunava se na osnovu posljednje cijene trgovanja u pe- riodu od 90 dana prije dana vrednovanja.

(5) Dužničke hartije od vrijednosti koje ne ispunjava- ju uslove iz stava 4. ovog člana vrednuju se diskontovanjem tokova gotovine, pri čemu se kao diskontna stopa koristi preovlađujuća tržišna kamatna stopa za te hartije, od- nosno za dužničke hartije od vrijednosti koje imaju isti ili približan rok dospijeća i isti kreditni rejting.

(6) U slučaju trgovanja na tržištima u Federaciji Bosne i Hercegovine, primjenjuje se identična metodo- logija utvrđivanja fer vrijednosti dužničkih hartija od vrijednosti kao na tržištima Republike Srpske.

(7) U slučaju vrednovanja hartija od vrijednosti iz ovog člana, preračunavanje cijene u konvertibilne marke vrši se po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Her- cegovine na dan vrednovanja.

(8) Fer vrijednost dužničkih hartija od vrijednosti iz ovog člana zaokružuje se na četiri decimalna mjesta.

VII - Metode procjene vlasničkih hartija od vrijednosti koje se vrednuju po fer vrijednosti

Član 13.

(1) Fer vrijednost vlasničkih hartija od vrijednosti koje ne ispunjavaju uslove iz člana 10. stav 1. i člana 11. st. 1. i 2. ovog pravilnika utvrđuje se metodama procjene, čiji je cilj procjena cijene po kojoj bi imovina bila prodata, odnosno obaveza prenesena u transakciji između učesnika na tržištu na dan vrednovanja.

(2) Metode procjene iz stava 1. ovog člana su:

a) metoda uporedivih preduzeća (engl. peer group),

b) metoda diskontovanja novčanih tokova (engl. Discounted Cash Flow - DCF) i

v) metoda likvidacione vrijednosti.

(3) Društvo za upravljanje dužno je da u svom internom aktu opiše metode procjene iz stava 2. ovog člana, uključujući:

a) kriterijume za izbor pojedine metode procjene fer vrijednosti;

b) pretpostavke koje će se uzeti u obzir prilikom pri- mjene metoda procjene fer vrijednosti iz stava 2. ovog člana;

v) obrazloženje za korišćenje svake pojedine metode iz stava 2. ovog člana, kao što su:

1) kriterijumi za izbor uporedivih preduzeća,

2) referentan broj uporedivih preduzeća potrebnih za korišćenje metode,

3) način izračunavanja diskontne stope, 4) izvori ulaznih podataka koji se koriste prilikom izračunavanja diskontne stope,

5) način projekcije budućih novčanih tokova emitenta i sl. i

g) opis ulaznih podataka i njihove izvore koji će biti uzeti u obzir pri primjeni pojedine metode procjene fer vrijednosti.

(4) Prestankom ispunjenja uslova iz člana 10. stav 1. i člana 11. st. 1. i 2. ovog pravilnika društvo za upra- vljanje dužno je da u pisanom obliku sastavi procjenu fer vrijednosti vlasničkih hartija od vrijednosti, koja sadr- ži ulazne podatke korišćene u obračunu i njihove izvore primjenom najmanje dvije metode iz stava 2. ovog člana.

(5) Društvo za upravljanje dužno je da u procjeni fer vrijednosti iz stava 3. ovog člana obrazloži i dokumen- tuje razloge i način izbora pojedine metode procjene fer vrijednosti, način dodjeljivanja pondera za pojedinu meto- du procjene fer vrijednosti, kao i razloge neuključivanja pojedine metode u obračun fer vrijednosti.

(6) Društvo za upravljanje dužno je da pri izradi pro- cjene fer vrijednosti koristi ulazne podatke sa tržišta koji su javno dostupni, odnosno da uključi sve faktore koje bi učesnici na tržištu razmatrali u određivanju fer vrijednosti.

VIII - Vrednovanje terminskih kupoprodaja, repo transakcija i robe

Član 14.

(1) Terminske kupoprodaje, odnosno forvardi (engl. forward) dnevno se vrednuju po fer vrijednosti na način da se cijene zadnje ponude za kupovinu forvarda koji je uvršten na berzansko tržište primjenjuju za terminske prodaje, dok se cijene zadnje ponude za prodaju primjenjuju za terminske kupovine.

(2) Devizne terminske transakcije dnevno se vrednuju po fer vrijednosti primjenom jedinstvene međubankar- ske referentne kamatne stope za određenu valutu (Euribor, Libor i sl.).

(3) Transakcije prodaje hartija od vrijednosti, te ponovna kupovina istih na utvrđen dan u budućnosti, tj. pasivni repo (engl. repo), vrednuju se od dana poravnanja, tako da se instrument koji je predmet transakcije u aktivi AIF i dalje vrednuje u skladu s pravilima za tu vrstu in- strumenta, dok se obaveza za primljena novčana sredstva u pasivi vrednuje obračunom pasivnih kamata.

(4) Transakcije kupovine hartija od vrijednosti, te ponovna prodaja istih na utvrđen dan u budućnosti, tj. ak- tivni repo, vrednuju se od dana poravnanja kao depozit do dospijeća dnevnim obračunom kamata.

(5) Za terminske i opcijske transakcije i ostale deri- vate za koje nije moguće utvrditi tržišnu cijenu društvo je obavezno da Komisiji dostavi na provjeru interne proce- dure za vrednovanje terminskih ugovora i ostalih derivata, prethodno kontrolisane i potvrđene od banke depozitara.

(6) Ulaganja u robu vrednuju se po fer vrijednosti umanjenoj za troškove do trenutka prodaje (MSFI 13 Od- mjeravanje fer vrijednosti). Promjene fer vrijednosti umanjene za troškove do trenutka prodaje priznaju se u do- bit ili gubitak perioda u kom je promjena nastala (MRS 2).

IX - Vrednovanje imovine po amortizovanoj vrijednosti

Član 15.

(1) Depoziti i dužničke hartije od vrijednosti emi- tenata iz Republike Srpske vrednuju se po amortizovanoj vrijednosti primjenom metode efektivne kamatne stope ostvarene prilikom svakog početnog pojedinačnog ula- ganja.

(2) Imovina koja se vrednuje po amortizovanoj vrijed- nosti u skladu sa MSFI 9 podliježe provjeri testa umanjenja vrijednosti imovine na svaki datum bilansi- ranja.

(3) Zajmovi i potraživanja vrednuju se po amortizovanoj vrijednosti primjenom metode efektivne kamatne stope.

(4) Efektivna kamatna stopa iz ovog člana je diskontna stopa po kojoj je sadašnja (diskontovana) vrijednost svih budućih novčanih priliva jednaka cijeni dužničke hartije od vrijednosti (koja uključuje sve transakcione troško- ve) i predstavlja internu stopu rentabilnosti te hartije od vrijednosti. Efektivna kamatna stopa iskazana je na go- dišnjem nivou i računa se koristeći dekurzivni obračun primjenom složenog kamatnog računa. Pri diskontovanju budućih novčanih priliva primjenjuje se broj dana iz uslo- va predmetne dužničke hartije od vrijednosti, pri čemu je zadnji dan amortizacije jednak danu dospijeća hartije. Efek- tivna kamatna stopa iskazuje se na osam decimalnih mjesta.

X - Vrednovanje ulaganja u udjele otvorenog investicionog fonda

Član 16.

(1) Udjeli u otvorenim investicionim fondovima

vrednuju se po vrijednosti neto imovine po udjelu tog in- vesticionog fonda čiji su udjeli stečeni, a koja je obja- vljena, odnosno važeća na dan vrednovanja.

(2) Ako na dan vrednovanja nije bilo objave vrijednosti neto imovine po udjelu ili ista nije bila dostupna, fer vrijednost stečenog udjela investicionog fonda je cijena udjela od prethodnog dana vrednovanja.

XI - Naknadno vrednovanje ulaganja u nepokretnosti

Član 17.

(1) Ulaganja u nepokretnosti se, nakon početnog pri-

znavanja u poslovnim knjigama AIF, izračunavaju metodom fer vrijednosti ili metodom troška (MRS 40 Ulaganja u nepokretnosti, u daljem tekstu: MRS 40).

(2) Društvo za upravljanje je dužno da u računovod- stvenim politikama AIF izabere koji će metod iz stava 1. ovog člana primjenjivati prilikom naknadnog obračuna- vanja ulaganja u nepokretnosti i dosljedno ga primjenjuje za sva ulaganja u nepokretnosti.

(3) Društvo za upravljanje koje je izabralo metodu fer vrijednosti obračunava sva ulaganja u nepokretnosti AIF po fer vrijednosti, osim u slučajevima opisanim u MRS 40, tačka 53. Prihodi ili rashodi koji nastaju zbog promje- ne fer vrijednosti, ulaganja u nepokretnosti priznaju se za period u kom su nastali.

(4) Društvo za upravljanje dužno je da u svrhu procjene fer vrijednosti nepokretnosti najmanje jednom godišnje angažuje ovlašćenog eksternog procjenjivača koji mora da ispunjava uslove propisane u članu 203. Zakona.

(5) Društvo za upravljanje je dužno da bez odlaganja obavijesti Komisiju o imenovanju eksternog procjenjivača iz stava 4. ovog člana.

(6) Ako fer vrijednost ulaganja u nepokretnosti (osim ulaganja u nepokretnosti u izgradnji) nije moguće odre- diti kontinuirano i pouzdano, ulaganje se obračunava po modelu nabavne vrijednosti iz MRS 16 Nepokretnosti, postrojenja i oprema.

(7) U slučaju iz stava 6. ovog člana, nakon početnog pri- znavanja, društvo za upravljanje koje odabere model troška za AIF obračunava sva svoja ulaganja u nepokretnosti u skladu sa zahtjevima MRS 16 koji se odnose na taj model.

XII - Naknadno obračunavanje ulaganja u zavisna društva i povezana društva

Član 18.

(1) Ulaganja u udjele/akcije privrednih društava u kojima AIF posjeduje između 20% i 50% vlasničkog udje- la, odnosno ima značajan uticaj na poslovanje u skladu sa MRS 28 vrednuju se metodom udjela u skladu sa MRS 28 ili u skladu sa MRS 27, paragraf 10.a).

(2) Ulaganja u udjele/akcije privrednih društava u kojima AIF ima preko 50% vlasničkog udjela, odnosno kontrolu u skladu sa MRS 27 vrednuju se metodom nabavne vrijednosti u skladu sa MRS 27.

(3) Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, društvo za upravljanje može da vrednuje ulaganja u povezana i zavisna društva AIF u skladu sa MRS 27, paragraf 10.b).

XIII - Vrednovanje ostale imovine i obaveza

Član 19.

(1) Fer vrijednost spot (engl. spot) transakcije na dan vrednovanja utvrđuje se obračunom razlike između ugovore- nog kursa i srednjeg kursa Centralne banke Bosne i Herce- govine na dan vrednovanja imovine AIF.

(2) Ostala imovina i obaveze AIF vrednuju se po amortizovanom trošku primjenom metoda efektivne ka- matne stope.

XIV - Način i rokovi izvještavanja i objavljivanja neto imovine AIF

Član 20.

(1) Banka depozitar je dužna da izvijesti društvo za upravljanje za čije alternativne investicione fondove obavlja poslove depozitara i Komisiju za hartije od vrijed- nosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) o spro- vedenoj kontroli obračuna vrijednosti neto imovine AIF i neto vrijednosti imovine po udjelu ili akciji AIF.

(2) O podacima iz stava 1. ovog člana banka depozi- tar dužna je da obavijesti Komisiju na način i u roko- vima definisanim u Pravilniku o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja alternativnih investicionih fondo- va, društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima i banke depozitara alternativnih investicio- nih fondova.

(3) U svim slučajevima utvrđivanja neusklađenosti i nedosljednosti u primjeni ovog pravilnika društvo za upravljanje, odnosno banka depozitar dužni su da Komisiji odmah dostave izjašnjenje o razlozima i posljedicama od- stupanja od načela vrednovanja imovine i obaveza AIF i izvještaj o novom obračunu neto vrijednosti imovine AIF i neto vrijednosti imovine po udjelu ili po akciji AIF.

XV - Prelazne i završne odredbe

Član 21.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 01-11-CXXXVI-601/22

22. novembra 2022. godine

Banja Luka

 

Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti RS,

Ognjen Mihajlović, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.