Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja alternativnih investicionih fondova

07.12.2022. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
investicije

Pravilnik o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja alternativnih investicionih fondova, društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima i banke depozitara alternativnih investicionih fondova

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 121, 07.12.2022.

 

Na osnovu člana 260. stav (1) tačka a) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22) i člana 31. stav (3), člana 206. stav (2) i člana 226. stav (6) Zakona o investicionim fondovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 82/15, 94/19 i 64/22), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 22.11.2022. godine, donijela je

 

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, ROKOVIMA I OBLIKU IZVJEŠTAJA ALTERNATIVNIH INVESTICIONIH FONDOVA, DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA I BANKE DEPOZITARA ALTERNATIVNIH INVESTICIONIH FONDOVA

I - Opšte odredbe

Član 1.

(1) Ovim pravilnikom utvrđuju se obavezni sadržaj, rokovi i način izvještavanja o radu alternativnih investicionih fondova (u daljem tekstu: AIF), društva za upravljanje AIF (u daljem tekstu: DUAIF) i banke depozitara AIF.

2) Mali DUAIF je društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondom iz člana 220. Zakona o investicionim fondovima (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

(1) Izvještaji koji se, u skladu sa ovim pravilnikom, dostavljaju Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) su nadzorni i statistički izvještaji.

(2) Nadzorni izvještaji, u smislu ovog pravilnika, jesu izvještaji koje Komisija propisuje za potrebe nadzora.

(3) Statistički izvještaji, u smislu ovog pravilnika, jesu osnovni finansijski izvještaji i posebni izvještaji AIF, DUAIF, malog DUAIF i banke depozitara AIF (u daljem tekstu: obveznici izvještavanja).

Član 3.

(1) Obveznici izvještavanja sačinjavaju i objavljuju osnovne finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o ra- čunovodstvu i reviziji, podzakonskim aktima donesenim na osnovu tog zakona, Zakonom i Međunarodnim standardi- ma finansijskog izvještavanja.

(2) Posebni izvještaji obveznika izvještavanja su izvještaji čiji se sadržaj, rokovi izrade, oblik i način dostavljanja uređuju ovim pravilnikom.

II - Obaveza sačinjavanja finansijskih izvještaja

Član 4.

Računovodstveno evidentiranje poslovnih promjena, sačinjavanje, sadržaj i objavljivanje finansijskih izvještaja DUAIF, malog DUAIF i AIF obavlja se u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i podzakonskim ak- tima donesenim na osnovu tog zakona, Međunarodnim raču- novodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

III - Obaveza izvještavanja DUAIF

Član 5.

(1) Sadržaj i oblik osnovnih finansijskih izvještaja DUAIF i malog DUIAF propisani su Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike, koji donosi ministar finansija.

(2) DUAIF je obavezno da sačinjava godišnje i polugodišnje finansijske izvještaje.

(3) Mali DUAIF obavezan je da sačinjava godišnje finansijske izvještaje.

(4) Godišnji finansijski izvještaji DUAIF i malog DUAIF moraju da budu revidirani od strane nezavisnog revizora.

(5) Osnovni finansijski izvještaji DUAIF i malog DUIAF su:

a) Bilans stanja (Izvještaj o finansijskom položaju),

b) Bilans uspjeha (Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu),

v) Bilans tokova gotovine (Izvještaj o tokovima gotovine),

g) Izvještaj o promjenama u kapitalu i

d) Napomene uz finansijske izvještaje.

(6) Uz polugodišnje i godišnje finansijske izvještaje iz stava 5. ovog člana DUAIF dostavlja Komisiji analitički bruto bilans za period od 1. januara do 31. decembra za godišnje izvještaje, odnosno za period od 1. januara do 30. juna tekuće godine za polugodišnje izvještaje.

(7) Uz godišnje finansijske izvještaje iz stava 5. ovog člana DUAIF dostavlja Komisiji:

a) izvještaj nezavisnog revizora,

b) izvještaj o poslovanju i

v) godišnji izvještaj o funkcionisanju mehanizama internih kontrolnih postupaka propisanih aktom Komisije kojim se uređuje poslovanje društva za upravljanje.

(8) Uz godišnje finansijske izvještaje mali DUAIF dostavlja Komisiji:

a) izvještaj nezavisnog revizora,

b) izvještaj o poslovanju i

v) analitički bruto bilans za period od 1. januara do 31. decembra za godišnje izvještaje.

(9) Posebni izvještaji koje DUAIF dostavlja Komisi- ji su:

a) obračun adekvatnosti kapitala DUAIF,

b) izvještaj o sjednicama i odlukama upravnog odbora DUAIF (obrazac DU-SUO),

v) izvještaj o sazivanju skupštine DUAIF i svim odlukama usvojenim na sjednici skupštine (obrazac DU- SS),

g) izvještaj o sticanju, odnosno prodaji akcija i član- skih udjela u pravnim licima od strane DUAIF, članova organa i zaposlenih u DUAIF, kao i o drugim promjenama s obzirom na ta ulaganja (obrazac DU-SPA) i

d) izvještaj o akcionarima, odnosno članovima DU- AIF (obrazac DU-KU).

(10) Posebni izvještaji koje mali DUIAF dostavlja Komisiji su:

a) obračun adekvatnosti kapitala malog DUAIF,

b) izvještaj o sazivanju skupštine malog DUAIF i svim odlukama usvojenim na sjednici skupštine (obrazac DU-SS),

v) izvještaj o sticanju, odnosno prodaji akcija i član- skih udjela u pravnim licima od strane malog DUAIF, čla- nova organa i zaposlenih u malom DUAIF, kao i o drugim promjenama s obzirom na ta ulaganja (obrazac DU-SPA) i

g) izvještaj o akcionarima, odnosno članovima malog DUAIF.

Član 6.

(1) Osnovne finansijske izvještaje i izvještaje koji se dostavljaju uz finansijske izvještaje DUAIF dostavlja Komisiji:

a) godišnje finansijske izvještaje najkasnije četiri mjeseca od završetka obračunske godine i

b) polugodišnje finansijske izvještaje u roku od dva mjeseca od završetka polugodišnjeg obračunskog perioda.

(2) Mali DUAIF godišnje finansijske izvještaje do- stavlja najkasnije četiri mjeseca od završetka obračunske godine.

(3) Posebni izvještaji o obračunu adekvatnosti kapi- tala DUAIF i malog DUAIF dostavljaju se Komisiji u formi i rokovima definisanim Pravilnikom o adekvat- nosti kapitala društva za upravljanje alternativnim in- vesticionim fondovima.

(4) Posebni izvještaji iz člana 5. stav (9) t. b), v) i g) i stav (10) t. b) i v) ovog pravilnika dostavljaju se Komisiji u roku od sedam dana od dana nastanka događaja.

(5) Posebni izvještaj iz člana 5. stav (9) tačka d) i stav (10) tačka g) ovog pravilnika dostavlja se Komisiji uz godišnje finansijske izvještaje, odnosno u roku od sedam dana od dana promjene.

IV - Obaveza izvještavanja AIF

Član 7.

(1) Sadržaj i oblik osnovnih finansijskih izvještaja AIF propisani su Pravilnikom o kontnom okviru, sadr- žini i formi finansijskih izvještaja za investicione fondove, koji donosi ministar finansija.

(2) DUAIF je obavezno da sačinjava polugodišnje i go- dišnje finansijske izvještaje za svaki AIF kojim upra- vlja, dok je mali DUAIF obavezan da sačinjava godišnje finansijske izvještaje za svaki AIF kojim upravlja.

(3) Godišnji finansijski izvještaji AIF moraju da budu revidirani od strane nezavisnog revizora.

(4) Osnovni finansijski izvještaji AIF su:

a) Bilans stanja investicionog fonda - Izvještaj o fi- nansijskom položaju,

b) Bilans uspjeha investicionog fonda - Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu,

v) Izvještaj o promjenama neto imovine investicio- nog fonda,

g) Bilans tokova gotovine investicionog fonda - Izvještaj o tokovima gotovine,

d) Izvještaj o finansijskim pokazateljima po udjelu ili akciji investicionog fonda,

đ) Izvještaj o strukturi ulaganja investicionog fonda,

e) Izvještaj o strukturi imovine investicionog fon- da po vrstama imovine,

ž) Struktura obaveza investicionog fonda po vrstama instrumenata,

z) Izvještaj o realizovanim dobicima (gubicima) in- vesticionog fonda,

i) Izvještaj o nerealizovanim dobicima (gubicima) investicionog fonda,

j) Izvještaj o transakcijama sa povezanim licima i

k) Napomene uz finansijske izvještaje.

(5) U Napomenama uz finansijske izvještaje DUAIF i mali DUAIF, pored ostalih objavljivanja, treba da objave i informacije iz člana 175. Zakona koje se odnose na fon- dove kojima upravljaju.

(6) Uz godišnje finansijske izvještaje AIF, DUAIF i mali DUAIF dostavljaju:

a) izvještaj nezavisnog revizora i

b) izvještaj o poslovanju zatvorenog AIF.

(7) Posebni izvještaji za AIF u smislu ovog pravil- nika su:

a) izvještaj o načinu vrednovanja imovine AIF (obra- zac DU-F-NVI),

b) izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine po akciji/udjelu AIF (obrazac DU-F-ONVI),

v) izvještaj o glavnim instrumentima kojima trguje, glavnim izloženostima i značajnim koncentracijama AIF kojima upravlja (obrazac DU-F-ITR),

g) izvještaj o tipovima finansijskih derivata u port- felju AIF (obrazac DU-F-TFD).

Član 8.

(1) Osnovne finansijske izvještaje i izvještaje koji se dostavljaju uz finansijske izvještaje AIF, DUAIF do- stavlja Komisiji:

a) godišnje finansijske izvještaje najkasnije četiri mjeseca od završetka obračunske godine,

b) polugodišnje finansijske izvještaje u roku od dva mjeseca od završetka polugodišnjeg obračunskog perioda.

(2) Mali DUIF godišnje finansijske izvještaje fon- dova dostavlja najkasnije četiri mjeseca od završetka obračunske godine.

(3) Posebni izvještaji iz člana 7. stav (7) t. a) i b) ovog pravilnika dostavljaju se Komisiji u roku od 30 dana od dana za koji se vrši obračun neto vrijednosti imovine AIF.

(4) Učestalost obračuna neto vrijednosti imovine AIF regulisana je Pravilnikom o utvrđivanju vrijed- nosti imovine i obračunu neto vrijednosti imovine al- ternativnih investicionih fondova.

(5) Ukoliko DUAIF i mali DUAIF nije u mogućnosti da izvrši obračun neto vrijednosti imovine alternativ- nih investicionih fondova u propisanim rokovima, du- žan je da o tome obavijesti Komisiju, te da navede u kojem roku će obračun biti izvršen.

(6) Posebni izvještaj iz člana 7. stav (7) tačka v) ovog pravilnika sastavljaju se kvartalno i dostavljaju se Komi- siji u roku od deset dana od dana isteka perioda za koji se vrši dostavljanje informacija.

(7) Posebni izvještaj iz člana 7. stav (7) tačka g) DU- AIF i mali DUAIF dostavlja Komisiji najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu ukoliko u port- felju fonda ima derivata.

V - Obaveza izvještavanja banke depozitara AIF

Član 9.

Posebni izvještaji koje banka depozitar dostavlja Ko- misiji su:

a) izvještaj o rezultatima provjere ispravnosti po- stupka i rezultata vrednovanja imovine AIF (obrazac DEP-F-RVNI),

b) izvještaj o ukupnoj vrijednosti imovine AIF, neto vrijednosti imovine AIF, neto vrijednosti imovine po akciji, odnosno po udjelu AIF (obrazac DEP-F-UIAIF).

Član 10.

Posebne izvještaje iz člana 9. banka depozitar dostavlja Komisiji u roku od 30 dana od dana za koji se vrši obračun neto vrijednosti imovine AIF.

VI - Način izvještavanja

Član 11.

(1) Godišnji finansijski izvještaji sa izvještajem nezavisnog revizora DUAIF, malog DUIAF i AIF dosta- vljaju se Komisiji u materijalnom obliku i korišćenjem sistema za elektronsko prikupljanje informacija (EPI).

(2) Svi ostali izvještaji iz ovog pravilnika dostavljaju se Komisiji korišćenjem sistema za elektronsko prikupljanje informacija (EPI).

(3) Ukoliko nije omogućena dostava izvještaja k rišćenjem sistema za elektronsko prikupljanje informa- cija (EPI), isti se dostavljaju materijalno.

(4) Obrasci u kojima se šalju posebni izvještaji obveznika kreirani su u sistemu za elektronsko prikupljanje informacija (EPI).

Član 12.

(1) Obavještavanje i izvještavanje akcionara i vlasnika udjela AIF, kao i dostupnost finansijskih izvještaja fondova, treba da budu propisani prospektom, odnosno pravilima poslovanja AIF.

(2) Podaci o akcionarima/članovima DUAIF i malog DUAIF objavljuju se na zaštićenom dijelu internet stra- nice društva iz člana 201. stav 3. Zakona.

Član 13.

Uvažavajući zahtjeve tajnosti i zaštite podataka, Komisija za potrebe nadzora u pravilu koristi podatke iz statističkih izvještaja, a u posebnim situacijama kreira dodatne izvještaje čiji sadržaj, oblik, rokove i način do- stavljanja utvrđuje u zavisnosti od potreba.

VII - Završne odredbe

Član 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 01-11-CXXXVI-602/22

22. novembra 2022. godine

Banja Luka

 

Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti RS, Ognjen Mihajlović, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.